Regeneratieve supply chains: de volgende stap voor duurzame logistiek

Regeneratieve supply chains: de volgende stap voor duurzame logistiek

February 18, 2021

Regeneratieve supply chains: De volgende stap voor duurzame logistiek

We leven in een tijd vol complexe uitdagingen. De laatste decennia heeft de wereld zich gerealiseerd en erkend dat onze productie- en consumptiemodellen, die ons grote ontwikkeling en welvaart hebben gegeven, de milieugrenzen van een gezonde planeet hebben overschreden.  En dat er dringend nieuwe maatregelen moeten worden genomen. Maar de huidige aanpak werkt niet...

De covidcrisis kun je zien als een waarschuwing. De pandemie heeft ons laten zien hoe ontoereikend de algemene aanpak is geweest. Factoren zoals klimaatverandering, onvruchtbaarheid van de bodem, verontreinigde lucht en aantasting van het ecosysteem tonen aan dat we zelfs met vaccins in een illusie zullen leven als we de echte oorzaak achter de crises waarmee we geconfronteerd worden niet begrijpen.

Het heeft even geduurd, maar de particuliere sector heeft tastbare actie ondernomen. Vandaag hebben de meeste bedrijven hun verantwoordelijkheid opgenomen en duurzaamheidsstrategieën en -projecten geïmplementeerd om hun negatieve effecten te verminderen. Tegelijkertijd is een kleine maar groeiende groep deskundigen en innovatieve bedrijven tot de conclusie gekomen dat deze maatregelen niet volstaan.

Er is al zoveel schade aangericht. Het beperken van verdere schade alleen zal niet helpen. De tijd is rijp voor een vernieuwde aanpak die ons verder brengt dan een netto-nulimpact op het milieu: een regeneratieve aanpak.


Wat betekent regeneratief eigenlijk?

"Duurzaamheid" duikt tegenwoordig overal op. Zeker in de supply chain, die wordt beschouwd als een van de grootste veroorzakers van milieuproblemen.

Let op,
het is niet zomaar een nieuw woord ter vervanging van de alomtegenwoordige term "duurzaamheid".
Het is een nieuwe manier van denken, een mindshift met volledig nieuwe ambities.

Het betekent dat we onze zelfgenoegzame tevredenheid over "minder slecht" achter ons moeten laten en actie moeten ondernemen om "meer goed" te worden.
Dat we moeten streven naar echt positieve netto-effecten.
Dat betekent dat we onze inspanningen om de milieu-impact te verminderen tot voorbij nul moeten doorvoeren.
Dat we manieren moeten vinden om ons milieu te herstellen, te vernieuwen en tegelijk de samenleving te versterken.
Dat we meer teruggeven aan de wereld dan we eruit halen.
Dat is de weg naar regeneratie.

Met andere woorden, het is de onvermijdelijke volgende stap in de overgang van degeneratieve systemen die vervuilen en hulpbronnen verspillen, naar modellen die de natuur herstellen en gemeenschappen ondersteunen.


Waar ligt de oorsprong van regeneratie? 

Regeneratie heeft zijn wortels in de landbouw, die in de loop der tijden een van de meest schadelijke krachten op de natuur is geweest. Veranderingen in landgebruik, bodemaantasting, overmatige wateronttrekking en afspoeling van chemicaliën hebben de landbouwgronden en de omringende omgeving aangetast.

Voeg daarbij nog de steeds groter wordende gevolgen van de klimaatverandering en de toekomst ziet er tamelijk somber uit.

Veel boeren passen nu echter regeneratieve methoden toe die de gezondheid van de bodem verrijken. Die op haar beurt koolstof opneemt.
Zij zien ook de waarde in van biodiversiteit, verminderen conventionele praktijken en kiezen voor een meer holistische aanpak van het bedrijfsbeheer.

Deze verschuiving in de landbouw biedt een oplossing die zowel economisch als ecologisch verantwoord is, en die anderen inspireert om hun pad te volgen.

De regeneratieve supply chain staat nog maar in de kinderschoenen.
Uiteindelijk zou die vereisen dat producenten, fabrikanten, transporteurs en distributeurs in de eerste plaats hun negatieve impact op onze planeet en samenlevingen elimineren (bijvoorbeeld door de productie van afval en emissies te verminderen).
En tegelijk actie ondernemen om een positieve impact te creëren, waardoor de wereld een betere plaats wordt dan hij de dag ervoor was.

Het gaat erom het economische paradigma dat volgde op de industriële revolutie te tranformeren en een nieuw industrieel systeem op te bouwen, dat – in plaats van hulpbronnen te verbruiken en afval te produceren – bestaand afval benut en hulpbronnen produceert.

Het is een soort revolutionaire Copernicaanse verschuiving, opwindend en uitdagend. Ironisch genoeg plaatst dit de Aarde terug in het centrum van ons (economisch) systeem.

Ja, het is een grote challenge om regeneratief te worden.
Maar de eerste stappen zijn veelbelovend en laten zien dat we deze visie realistisch is.
 

Hoe vertaalt CHEP deze methode?

Bij CHEP, hebben we onlangs een strategie aangenomen om pioniers van een regeneratieve supply chain te worden en hebben we deze visie vertaald in tastbare doelstellingen:

 • Bosbouw

In een bedrijf dat afhankelijk is van op hout gebaseerde producten, zoals bij CHEP, ligt de nadruk van oudsher op het beperken van het houtverbruik. Dat door het minimaliseren van afval en het maximaliseren van de levensduur van onze producten dankzij ons circulair ‘share & reuse’ model.

In 2020 was 100 % van het hout dat we gebruikten voor onze gekende blauwe pallets afkomstig uit gecertificeerde duurzaam beheerde bossen. In de praktijk betekent dit er een evenwicht is tussen oogst en hergroei, zodat het bosbestand in de loop der tijd constant blijft.

Hoewel ik erg trots ben op deze prestatie, vereist regeneratie dat we verder gaan.

Om het Klimaatakkood van Parijs na te komen en koolstof uit de atmosfeer te halen, zullen we de bossen moeten herstellen tot bijna pre-industriële niveaus. Dus niet gewoon gaan tot geen ontbossing, maar zelfs tot herbebossing en bebossing.
Nieuwe economisch levensvatbare bronnen voor hout creëren, waardoor het aantal bomen in de wereld toeneemt terwijl wij wel actief blijven.

Daarom gaan we vanaf nu twee bomen aanplanten voor elke boom die wordt gebruikt om pallets te produceren, met een netto positief effect op de planeet.

Eén nieuwe boom voor onze pallets en één nieuwe boom voor de planeet.
 

 • Afval

Een ander key element voor een regeneratieve supply chain, dat vooral relevant is in de sector van de fast moving consumer goods (FMCG), is het hergebruik van afval. Er zijn en worden nu al grote inspanningen geleverd om de productie van afval, met name wegwerpplastic te vermijden.

Maar nieuwe technologieën hebben mogelijkheden voor innovatie gecreëerd. Waarom geen positieve bijdrage leveren door bestaand plastic afval te gebruiken voor duurzame, herbruikbare producten met een lange levensduur?

Onze ambitie is dan ook om tegen 2025 30 % geupcycled plastic te gebruiken in onze nieuwe poolingpallets.
 

 • Koolstofemissies

Op sommige gebieden is de weg vooruit duidelijker dan op andere. De wereld worstelt bijvoorbeeld nog steeds om koolstofemissies naar nul te brengen. Hier ligt de prioriteit nog steeds op het verminderen van de negatieve impact.

Maar met de huidige technologieën zijn we nog ver van de realiteit verwijderd.

Daarom moet sneller werk worden gemaakt van nieuwe oplossingen en technologieën waarmee op kosteneffectieve wijze CO2 kan worden opgenomen en zuurstof kan worden geproduceerd om de atmosferische balans te helpen herstellen.

Zoals bij veel duurzaamheidsthema's in het verleden was het "hoe" niet voorhanden. Maar de mensheid kan – mits de juiste ondersteuning, zoals overheidsstimulansen, kapitaalinvesteringen en maatschappelijke verwachtingen – de juiste antwoorden en instrumenten vinden om de ambitieuze doelstellingen die we onszelf hebben gesteld, te bereiken.

De ontwikkeling van een COVID-19-vaccin in een ongelooflijk kort tijdsbestek heeft aangetoond dat het mogelijk is het ondenkbare te bereiken wanneer de juiste prioriteiten worden gesteld.
 

 • De sociale kant van regeneratie

Het idee van een netto positief effect en de regeneratieve mentaliteit is niet alleen van toepassing op de aarde en het milieu. Het zou het leidende beginsel moeten zijn om ook op andere gebieden ambitieuzer te zijn. Zoals een bedrijfscultuur die de samenleving weerspiegelt.

Wat inclusie en diversiteit betreft, gaat het er niet alleen om te zorgen voor een genderevenwicht, maar ook om als katalysator te fungeren voor veranderingen in de hele sector en daarbuiten.

De supply chain is traditioneel geen sector waarin divers talent tot bloei kan komen. Een positieve impact hebben, betekent verder reiken dan onze vier muren, het beleid en de procedures veranderen en het goede voorbeeld geven om anderen, zoals onze leveranciers, te inspireren en te helpen om hetzelfde te doen.
 

 • Veiligheid

Ook wat veiligheid betreft, gaat het niet alleen om het voorkomen van fysieke ongevallen op de werkplek, maar ook om ervoor te zorgen dat bedrijven hun werknemers en hun gezinnen ondersteunen en in staat stellen hun welzijn te verbeteren. Of dat nu fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal of financieel is.


Samenwerking is key voor regeneratie

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een glimp van wat regeneratie in de praktijk betekent. Slechts enkele specifieke acties die relevant zijn voor de globale supply chains.

Zoals je merkt, zal de weg naar een regeneratieve wereld geen gemakkelijke zijn.
De omvang van deze mindshift is aanzienlijk en zal creatieve samenwerking vereisen die zelden eerder in onze geschiedenis is vertoond.

Gezien de noodzaak, urgentie en de omvang van de vereiste verandering zullen alle sectoren –  de particuliere, de openbare en de NGO's – met al hun stakeholders moeten samenkomen om nauwer samen te werken dan ooit tevoren.

Hoe veelbelovend en opwindend deze baanbrekende initiatieven ook zijn, we moeten erkennen dat we nog maar aan de wieg staan van regeneratie. Aan het begin van een conversatie die de oplossingen kan en zal brengen om écht duurzame regeneratieve supply chains op te bouwen.

We hebben nu de kans om de principes van de productiemethoden die we al meer dan twee eeuwen volgen te transformeren. De kan om een nieuw systeem te creëren dat ons zal terugbrengen naar een gezonde planeet.

Die kans moeten we grijpen.

Om een nieuwe relatie met onze planeet aan te gaan. Een relatie die het water, de bodem en de lucht, de oorsprong van het leven, zuivert en regenereert. Om een benadering te adopteren die zich eindelijk richt op het gemeenschappelijk welzijn en de collectieve verantwoordelijkheden van de mensheid.

Iedereen heeft een rol in deze regeneratieve revolutie.
Welke rol speel jij?

Ik ben bereikbaar

Heb je vragen over de regeneratieve supply chain, onze doelstellingen of over hoe je deze methode vertaalt naar concrete stappen voor jouw business?
Ik sta open voor een gesprek.
Ga het gesprek aan

Vind een CHEP-ladingdrager

Voer hieronder uw gegevens in

 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Dit is een verplicht veld

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Taal selecteren

Belgium
Klaar

Is dit niet uw land of taal?

Land wijzigen

Regeneratieve supply chains: de volgende stap voor duurzame logistiek | CHEP