Gebruiksvoorwaarden

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) zorgvuldig door. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) van de websites van CHEP (‘CHEP’, ‘we’, ‘wij’ ‘ons’ of ‘onze’), waaronder www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com, portfolioplus.chep.com/carrier en alle andere websites met de merknaam CHEP (de ‘websites’), alle mobiele applicaties die met deze websites zijn geassocieerd (de ‘mobiele applicaties’) en alle bijbehorende inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), materialen en functionaliteit die deel uitmaken van de websites of mobiele applicaties (de ‘services’ en, gezamenlijk met de websites en de mobiele applicaties, het ‘systeem’). Het systeem is eigendom van CHEP en zijn licentiehouders. Door enige inhoud, functionaliteit of materialen die deel uitmaken van het systeem (de ‘services’) te openen, te bekijken, te downloaden, te gebruiken of u ervoor te registreren (gezamenlijk: te ‘gebruiken’), bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat hier volledig aan gebonden te zijn. Verwijzingen naar ‘CHEP’ omvatten CHEP International, Inc. en al zijn filialen, dochterbedrijven en hun respectieve directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en medewerkers.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, zoals hieronder uiteengezet. Door uw gebruik van het systeem (of enig deel daarvan) na dergelijke wijzigingen voort te zetten, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden impliciet. GELIEVE HET SYSTEEM NIET TE GEBRUIKEN ALS U ER NIET MEE INSTEMT U TE HOUDEN AAN DEZE OF TOEKOMSTIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en kunnen ze op enig moment aanpassen om aanvullende termen op te nemen die bij aanvullende functies, applicaties, mogelijkheden of services horen die we binnen of via het systeem beschikbaar kunnen maken. Alle dergelijke updates en aanpassingen zijn meteen geldig vanaf het moment van kennisgeving, welke op enigerlei wijze kan geschieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, publicatie van een herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden of een andere kennisgeving op de website en in de mobiele applicaties. We raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen die mogelijk op u van toepassing zijn, aangezien uw voortgezette gebruik van het systeem inhoudt dat u er nog immer mee instemt aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigingen aan te brengen aan deze Gebruiksvoorwaarden of aan het systeem en de inhoud daarvan. De versie van deze Gebruiksvoorwaarden die hier is gepubliceerd op elke respectievelijke datum dat u het systeem bezoekt, behelst de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van het systeem op die datum. Onze elektronisch en anderszins correct opgeslagen exemplaren van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid worden beschouwd als de ware, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare exemplaren van de versie van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid die van kracht was op elke respectievelijke datum waarop u het systeem bezocht.

Toegang en gebruik

In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar (a) u, het individu dat het systeem gebruikt, (b) enig elektronisch instrument dat het systeem gebruikt uit naam van een individu of bedrijfsentiteit, en naar (c) de bedrijfsentiteit uit naam waarvan een individu of elektronisch instrument het systeem gebruikt. U verklaart en stemt ermee in dat alle informatie die u aan CHEP verstrekt in verband met uw toegang tot en gebruik van het systeem naar uw beste weten, vermogen en overtuiging waar, correct en volledig is en zal zijn. We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden om enige reden of zonder reden, op enig moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid te beëindigen. Als u zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, kan dit onder andere resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot en gebruik van het systeem.

CHEP verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om het systeem te gebruiken en om de services enkel voor uw persoonlijke of interne gebruik te bekijken of hier toegang toe te krijgen onder voorwaarde dat u geen enkel aspect van de broncode kopieert, bewerkt, er afgeleide werken van maakt, aan reverse engineering onderwerpt, deassembleert of anderszins probeert te achterhalen (en ook derden niet toestaat dit te doen), en u geen enkel recht op of toegang tot het systeem, de services of enige andere inhoud die via het systeem beschikbaar is (inclusief alle websites en mobiele applicaties die hierin zijn vervat) verkoopt, toewijst, in sublicentie geeft, overdraagt of hier een veiligheidsbelang in toekent. U gaat er verder mee akkoord het systeem, noch enig deel daarvan, op enigerlei wijze aan te passen en om onder geen enkel beding een aangepaste versie van het systeem of de services te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHEP. Het is u niet toegestaan te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het systeem of enige bijbehorende inhoud, inclusief computersystemen, software en netwerken. Het is niet toegestaan enige inhoud, informatie of materialen die deel uitmaken van het systeem of de services, of die via het systeem of de services worden aangeboden, voor commerciële doeleinden te gebruiken of te verspreiden, tenzij CHEP hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Als voorwaarde voor uw gebruik van het systeem (inclusief de services) zegt u toe het systeem niet te zullen gebruiken voor onwettige doeleinden of voor enige doelen die door deze Gebruiksvoorwaarden worden verboden. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen voor enige schade, verliezen, kosten of uitgaven, inclusief eventuele juridische kosten, waarmee we worden geconfronteerd als gevolg van uw gebruik van het systeem of de services voor onwettige of verboden doeleinden.

CHEP kan op elk moment enig aspect van het systeem (of enig onderdeel of component van het systeem), inclusief de beschikbaarheid van functies of services, beëindigen, wijzigen, onderbreken of buiten gebruik stellen. CHEP kan elke gewenste inhoud in het systeem, inclusief inhoud van derden, verwijderen, aanpassen of anderszins wijzigen. CHEP kan beperkingen instellen voor bepaalde functies en services, of uw toegang tot delen van of het gehele systeem beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. CHEP kan geheel naar eigen goeddunken uw gebruik van het systeem op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook.

Intellectueel eigendom

CHEP respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat u hetzelfde doet. We hebben een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en geld gestoken in het maken van het systeem en aan het verzamelen en leveren van de functies, materialen, mogelijkheden en services die in of via het systeem beschikbaar zijn. U begrijpt en erkent dat CHEP de eigenaar is van, of (waar vereist, toepasselijk of nodig) van derden de gebruikslicentie heeft verkregen voor, alle rechten en aanspraken op en belangen in het systeem en de functies, materialen, mogelijkheden en services die in of via het systeem beschikbaar worden gesteld, alle informatie, tekst, gegevens, computercode, muziek, illustraties, databases, graphics, afbeeldingen, geluidsopnamen, audio- en videoclips, logo’s, software, technische tekeningen, configuraties en andere materialen of bestanden die hierin zijn vervat, en de samenstelling, de verzameling, het ontwerp, de selectie en de ordening hiervan (gezamenlijk: de ‘inhoud’), evenals het design, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de uitstraling en het arrangement van dergelijke inhoud. U erkent dat de inhoud bestaat uit waardevolle bedrijfseigen informatie die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, wetten en verdragen in de Verenigde Staten en andere landen, dat u geen eigendomsbelangen verwerft door uw toegang tot en gebruik van het systeem en de inhoud, en dat alle dergelijke rechten het eigendom van CHEP of zijn licentiegevers en inhoudsproviders zijn en blijven.

De publicatie van informatie of andere materialen of inhoud in het systeem door CHEP houdt geen verklaring van afstand in voor enige eigendomsrechten op dergelijke informatie, materialen of inhoud (zoals, maar niet beperkt tot, copyright, patenten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten), noch een overdracht van rechten aan een gebruiker van het systeem of aan enige derde partij, tenzij dit hier uitdrukkelijk is aangegeven.

Copyright

Zoals hierboven aangegeven, valt alle inhoud die via het systeem wordt verstrekt onder Copyright © 2002 CHEP (‘Copyright CHEP’) of onder het eigendom van CHEP, zijn moederbedrijf, filialen, aangesloten vennootschappen en/of licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud (al dan niet geheel of gedeeltelijk) mag in geen enkele vorm en op geen enkele wijze worden aangepast, gekopieerd, gedistribueerd, gekaderd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, publiekelijk worden weergegeven, gepubliceerd, gecodeerd, vertaald, verzonden of verkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHEP, behalve wanneer (i) dit anderszins uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, of (ii) u inhoud downloadt en afdrukt voor gebruik dat op geen enkele wijze concurrerend, negatief of schadelijk voor CHEP is en u alle kennisgevingen van copyright en andere eigendomsrechten intact houdt. Let op: deze beperkte toestemming kan op elk moment en om enigerlei reden door CHEP worden ingetrokken en omvat geen toestemming om inhoud op een internet-, intranet- of extranetwebsite te publiceren of om de informatie in enige andere database of compilatie op te nemen. Elk gebruik van de inhoud dat niet in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven, is ten strengste verboden. U gaat er verder mee akkoord dat u niet op elektronische of andere wijze systematisch gegevens of gegevensvelden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, klantidentiteiten, uit het systeem zult onttrekken, verzamelen of vergaren. Als u van mening bent dat uw copyrightmateriaal onrechtmatig wordt gebruikt in het systeem, neem dan contact met ons op middels de wijze die wordt beschreven in het gedeelte ‘Kennisgeving over Copyright Agent’ van deze Gebruiksvoorwaarden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken in het systeem zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CHEP, zijn filialen of aangesloten vennootschappen, of zijn licentiegevers. Deze handelsmerken mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHEP. Alle paginaheaders, aangepaste graphics, knopontwerpen en scripts zijn dienstmerken, handelsmerken en/of handelsimago’s van CHEP of zijn filialen en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CHEP. Andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo’s die in het systeem worden weergegeven zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Als u van mening bent dat uw handelsmerken onrechtmatig worden gebruikt in het systeem, neem dan contact met ons op.

Neem ook contact met ons op als u het logo of handelsmerk van CHEP in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden wenst te gebruiken.

Patenten

De producten en processen van CHEP kunnen onder een of meer patenten vallen of kunnen bedrijfsgeheimen en/of bedrijfseigen informatie van CHEP bevatten. CHEP behoudt alle rechten voor op dergelijke patenten, bedrijfsgeheimen en bedrijfseigen informatie. Er worden geen rechten onder enig patent overgedragen of toegekend door enige voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van het systeem. U gaat ermee akkoord geen inbreuk te plegen op dergelijke rechten en geen producten of processen van CHEP te decompileren, reverse engineeren of deassembleren.

Software

Alle software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die door de software worden gegenereerd, de code en de gegevens die bij de software horen (gezamenlijk: ‘software’), die via het systeem wordt gebruikt of toegankelijk is, mag enkel door u worden gebruikt voor toegang tot en gebruik van het systeem, met dien verstande dat uw gebruik niet concurrerend of nadelig is voor CHEP en overeenstemt met de doeleinden die uitdrukkelijk in het systeem of deze Gebruiksvoorwaarden staan vermeld. CHEP behoudt de volledige aanspraak op of licentie voor alle intellectuele eigendomsrechten in de software. U gaat ermee akkoord deze software niet te kopiëren, distribueren, verkopen, aanpassen, decompileren, reverse engineeren, deassembleren of er afgeleide werken van te maken.

Kennisgeving over Copyright Agent

CHEP respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt gebruikers van ons systeem hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat enige inhoud in het systeem inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten volgens titel 17 van de United States Code, sectie 512(c)(2), meld dit dan bij de aangewezen Copyright Agent (zoals hieronder uiteengezet) voor het toepasselijke gedeelte van het systeem en zorg dat uw kennisgeving het volgende bevat:

De elektronische of fysieke handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen uit naam van de copyrighthouder;

Identificatie van het door copyright beschermde werk dat zou zijn geschonden;

Identificatie van het materiaal dat inbreuk zou maken en informatie waarmee CHEP redelijkerwijs het materiaal kan lokaliseren;

Het adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee de klagende partij kan worden gecontacteerd;

Een verklaring dat de klagende partij er te goeder trouw van overtuigd is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de copyrighteigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet; en

Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is te handelen uit naam van de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden.

Stuur claims en kennisgevingen met betrekking tot copyrightschending naar: bgintellectualproperty@brambles.com

Gedrag van gebruikers – Algemeen. Elk gebruik en elke poging tot gebruik van het systeem (i) voor een onwettig, ongeautoriseerd, frauduleus of kwaadwillend doel; (ii) waardoor servers of netwerken die met een server zijn verbonden kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of verzwakt; (iii) waardoor voor andere partijen het gebruik en het profijt van het systeem (of een deel daarvan) kan worden gehinderd; (iv) om via hacken, wachtwoordonderschepping of andere methoden ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot andere accounts, computersystemen of netwerken die met servers of systemen zijn verbonden; (v) om toegang te verkrijgen tot systemen, gegevens of informatie die CHEP niet toegankelijk wenst te maken voor een gebruiker; (vi) waarmee wordt geprobeerd materialen of informatie te verkrijgen op een manier die niet specifiek door ons beschikbaar is gesteld; en (vii) enig ander gebruik dan voor het bestemde doel, is verboden.

Daarnaast stemt u er in verband met uw gebruik van het systeem mee in de volgende dingen niet te doen:

(a) Berichten, informatie, gegevens, tekst, software, afbeeldingen of andere vormen van inhoud die onwettig, immoreel, schadelijk, bedreigend, beledigend, aanvallend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk of anderszins aanstootgevend zijn, of die mogelijk inbreuk maken op het recht van privacy of publiciteit van anderen, te uploaden of verzenden;

(b) Uw gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen te openbaren, via het systeem of op enige andere wijze;

(c) Een valse identiteit aan te nemen met als doel anderen te misleiden of u voor te doen als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertegenwoordigers van CHEP, of valse of misleidende informatie te verstrekken over uw connectie met een persoon of entiteit;

(d) Materialen te uploaden of verzenden die u volgens enige wet of contractuele of vertrouwelijke relaties (zoals geheimhoudingsverklaringen) niet gerechtigd bent te reproduceren, weer te geven of te verzenden;

(e) Bestanden te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of vergelijkbare software of programma’s bevatten die schade kunnen veroorzaken aan de werking van computers van anderen of de eigendommen van anderen;

(f) Auteursaanduidingen, wettelijke kennisgevingen of eigendomsindicaties of -labels te verwijderen van materialen die u naar communicatiefuncties uploadt;

(g) Communicatiefuncties van het systeem te gebruiken op een wijze die een negatief effect heeft op de beschikbaarheid van de resources ervan voor andere gebruikers (bijvoorbeeld door overmatig geschreeuw, gebruik van enkel hoofdletters of continue plaatsing van repetitieve tekst);

(h) Ongevraagde reclame, promotionele materialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of andere aanbiedingen, commercieel of anderszins, te uploaden of verzenden;

(i) Enige van toepassing zijnde plaatselijke, deelstatelijke, nationale of internationale wetten te schenden;

(j) Materiaal te uploaden of verzenden dat inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, copyright of andere eigendomsrechten van enige partij;

(k) Door andere personen of entiteiten gepubliceerde materialen te verwijderen of herzien;

(l) De verificatiemethoden van het systeem of gerelateerde netwerken of systemen te peilen, te scannen, op kwetsbaarheden te testen of te doorbreken;

(m) Enige partij voor enige producten of services te registreren, in te schrijven of uit te schrijven, of te proberen deze te registreren, in te schrijven of uit te schrijven indien deze partij u hier geen uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven;

(n) Informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, te vergaren of anderszins te verzamelen; of

(o) Robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde of handmatige methoden te gebruiken om toegang te krijgen tot het systeem of om inhoud of informatie uit het systeem te kopiëren.

CHEP behoudt zich het recht voor om elke noodzakelijk geachte wettelijke actie te ondernemen in respons op daadwerkelijke of vermoede schendingen van het voorgaande, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tijdelijke opschorting of de beëindiging van de toegang en/of het account van de gebruiker. CHEP kan samenwerken met gerechtelijke autoriteiten en/of derden bij het onderzoek naar vermoede of vermeende misdaden of onrechtmatige daden. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt beperkt door het Privacybeleid, behoudt CHEP zich te allen tijde het recht voor om enige informatie vrij te geven die door CHEP noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische processen of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, voor publicatie te weigeren of te verwijderen, geheel naar eigen goeddunken van CHEP. U gaat er ook mee akkoord CHEP schadeloos te stellen voor enige schade, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief kosten voor advocaten, accountants, professionele adviseurs en andere experts die worden gemaakt in verband met de verdediging tegen of schikking van het voorgaande) waarmee CHEP wordt geconfronteerd als gevolg van uw gebruik van het systeem voor onwettige of verboden doeleinden.

CHEP behoudt zich te allen tijde het recht voor om enige informatie vrij te geven die noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische processen of overheidsverzoeken, en om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken of te verwijderen, geheel naar eigen goeddunken van CHEP.

 

Online communicatie via de site

Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen met CHEP, gaat u ermee akkoord dat alle communicatie, informatie en materialen van welke soort of aard dan ook die u via het systeem (of via onze pagina’s binnen een sociaal mediaplatform of website) indient of naar wie dan ook (inclusief CHEP) verzendt, zij het via e-mail, publicatie, messaging, uploaden, downloaden of anderszins, met inbegrip van (zonder beperking) vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, notities, accountgegevens en andere materialen, gegevens of informatie (gezamenlijk: ‘informatie’), niet vertrouwelijk zijn en dat u CHEP, door verzending van dergelijke informatie naar CHEP, een onherroepbare, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare, wereldwijde, overdraagbare, permanente, onbeperkte, toewijsbare en volledig betaalde licentie verleent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een copyrightlicentie) om deze informatie (en enige inhoud of materialen die daarin zijn vervat) te kopiëren, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, te verwerken, te analyseren, te gebruiken en te commercialiseren op enige wijze nu bekend of in de toekomst ontdekt, in elk medium en met om het even welk doel. Als u informatie indient via het systeem of enig sociaal mediaplatform, doet u dit volledig op eigen risico en u verklaart en garandeert hierbij dat u de volledige rechtsbevoegdheid hebt om deze informatie op dergelijke wijze te gebruiken, dat deze informatie, inclusief enige inhoud of materialen die erin zijn vervat, niet vertrouwelijk of het eigendom van een derde partij is en dat u deze niet in strijd met enige wet of contractuele beperking gebruikt.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van CHEP (het ‘Privacybeleid’) is van toepassing op elk gebruik van het systeem. U kunt het Privacybeleid van CHEP hier bekijken. U erkent en gaat ermee akkoord dat CHEP de gegevens die tijdens uw gebruik van het systeem worden verzameld, mag verzamelen, gebruiken en vrijgeven op de manier die is aangegeven in ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing is opgenomen alsof het volledig in deze Gebruiksvoorwaarden was uiteengezet. We raden u aan onze privacypraktijken, zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, door te lezen en uzelf ermee bekend te maken. DIT PRIVACYBELEID KAN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD EN U DIENT HET REGELMATIG TE CONTROLEREN.

Daarnaast erkent en bevestigt u door het systeem te gebruiken dat internetoverdrachten nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat informatie of berichten die u naar het systeem verzendt door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs wanneer speciaal wordt vermeld dat een specifieke overdracht wordt gecodeerd.

Beperkingen met betrekking tot inhoud op de site

De inhoud die via het systeem beschikbaar is, wordt verondersteld correct te zijn. U DIENT ECHTER DE CORRECTHEID VAN DE INFORMATIE EN DE BRUIKBAARHEID VAN DERGELIJKE INFORMATIE VOOR UW SPECIFIEKE DOELEINDEN ONAFHANKELIJK TE EVALUEREN. Producten en services kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie in het systeem is onderhevig aan de disclaimers die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

Daarnaast is het mogelijk dat het systeem technische onjuistheden of typografische fouten bevat. CHEP kan niet aansprakelijk worden gesteld in verband met dergelijke onjuistheden of fouten, noch is CHEP verplicht dergelijke onjuistheden of fouten op te sporen en/of te corrigeren.

Links en inhoud van derden

Links naar andere websites

Het systeem kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden enkel aangeboden voor het gemak van gebruikers van het systeem en behelzen geen onderschrijving, sponsoring of aanbeveling door CHEP van, of verantwoordelijkheid voor, de gekoppelde websites, enige inhoud, services of producten die op of via dergelijke websites beschikbaar zijn of de bedrijven die aan deze sites zijn verbonden. CHEP wijst alle aansprakelijkheid af voor dergelijke websites, voor alle toegang ertoe en gebruik ervan, en voor het gebruik van de links naar deze websites. We wijzen ook alle aansprakelijkheid af en doen geen verklaringen of garanties met betrekking tot producten of services die door enige derde partij beschikbaar worden gemaakt, worden verkocht of aan u worden geleverd. Op uw gebruik van andere websites, en alle aankopen van producten of services, vrijwillige inzet van tijd of services of liefdadige bijdragen die u via andere websites doet, zijn de algemene voorwaarden van deze andere websites van toepassing. U gaat ermee akkoord dat u geen rechtszaak of claim tegen CHEP zult indienen ten gevolge of op basis van dergelijk gebruik van andere websites. Hyperlinks naar andere websites die in het systeem worden aangeboden, impliceren niet dat: (a) CHEP aan enige gekoppelde site is gelieerd of verbonden; (b) het CHEP wettelijk is toegestaan enige handelsmerken, handelsnamen, logo’s of copyrightsymbolen te gebruiken die in verband met dergelijke links worden weergegeven of via deze links beschikbaar zijn; of (c) gekoppelde sites gemachtigd zijn om enige handelsmerken, handelsnamen, logo’s of copyrightsymbolen van CHEP te gebruiken.

Links vanaf andere websites

Alle links naar websites moeten schriftelijk door CHEP worden goedgekeurd, met die uitzondering dat CHEP links toestaat waarbij:

de link alleen in tekstvorm is en alleen de titel van de homepage van de website bevat;

de link alleen naar de homepage van de website verwijst en niet naar onderliggende pagina’s;

de link de homepage van de website in volledig scherm weergeeft, en dus niet binnen een kader op de gekoppelde website; en

het voorkomen, de positie en andere aspecten van de link (i) niet de valse indruk wekken dat een entiteit of diens activiteiten of producten gelieerd zijn aan of gesponsord worden door CHEP, zijn moederbedrijf of zijn filialen of aangesloten vennootschappen, en (ii) niet van dien aard zijn dat ze de goodwill die is verbonden aan de naam en handelsmerken van CHEP, zijn moederbedrijf of zijn filialen of aangesloten vennootschappen, beschadigen of afzwakken.

CHEP behoudt zich het recht voor om deze toestemming voor links op enig moment en geheel naar eigen goeddunken in te trekken. U gaat ermee akkoord dat u bij een schriftelijk verzoek van CHEP enige hyperlinks naar de website direct zult verwijderen of uitschakelen. U mag in geen geval logo’s of handelsmerken van CHEP als hyperlinkknop of in enige andere vorm gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHEP.

Inhoud van derden

Het systeem kan materialen, informatie of gegevens bevatten die door derden via kadering en andere technologie worden geleverd, gepubliceerd of aangeboden. U erkent dat noch CHEP, noch zijn filialen enige aansprakelijkheid hebben jegens u voor dergelijke materialen, gegevens of informatie van derden. Op uw gebruik van dergelijke inhoud van derden kunnen, waar toepasselijk, ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende inhoudsprovider van toepassing zijn. CHEP verifieert, onderschrijft of waarborgt de inhoud die door derden in het systeem wordt aangeboden niet. CHEP is niet verantwoordelijk voor de levering of kwaliteit van goederen of services die worden verkocht, worden geadverteerd of beschikbaar worden gemaakt door derden op onze of andere websites. Als u van mening bent dat enige van de door derden geleverd inhoud inbreuk maakt op enige van uw eigendomsrechten, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kan het systeem aanbiedingen bevatten voor de verkoop van merchandise of services die niet door CHEP worden geleverd. Dergelijke merchandise en services kunnen alleen worden verkregen door de link naar de website van de betreffende verkoper te volgen om de transactie uit te voeren. Voorwaarden voor het aanbod die in het systeem worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijs, hoeveelheid, beschikbaarheid en beschrijving, kunnen afwijken van de voorwaarden die op de website van de verkoper worden weergegeven. Bij verschillen tussen het systeem en de website van een verkoper wat betreft de voorwaarden voor een aanbod, gelden de voorwaarden die op de site van de verkoper staan vermeld. CHEP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke verschillen of afwijkingen of voor de prestaties van producten of services die via dergelijke websites van derden worden verkregen.

Disclaimers

HET SYSTEEM EN DE INHOUD EN SERVICES DIE VIA HET SYSTEEM BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID GELEVERD EN DIENEN ALLEEN VOOR INFORMATIEDOELEINDEN. U BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT GEBRUIK VAN HET SYSTEEM, DE SERVICES EN/OF DE INHOUD GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS.

VOOR ZOVER DIT MOGELIJK IS OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, EN TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN, WIJZEN CHEP, ZIJN MOEDERBEDRIJF EN ZIJN FILIALEN EN AANGESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN ELKE AARD AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING.

U BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT GEBRUIK VAN HET SYSTEEM, INCLUSIEF ALLE INHOUD, GEGEVENS EN SOFTWARE DIE DOOR HET SYSTEEM WORDEN GEDISTRIBUEERD, VAN HET SYSTEEM WORDEN GEDOWNLOAD OF WAAR VIA HET SYSTEEM TOEGANG TOE WORDT VERKREGEN, GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. U BEGRIJPT EN BEVESTIGT DAT U ENKEL ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE AAN UW BEDRIJF OF UW COMPUTERSYSTEEM EN VOOR EVENTUEEL GEGEVENSVERLIES DAT OPTREEDT ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD, GEGEVENS EN/OF SOFTWARE.

U ERKENT DAT CHEP GEEN CONTROLE UITOEFENT OVER INFORMATIE, PRODUCTEN OF SERVICES DIE VIA HET SYSTEEM DOOR DERDEN WORDEN AANGEBODEN. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN, NEMEN CHEP EN ZIJN FILIALEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR ADVIEZEN, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INHOUD VAN DERDEN, OF VOOR PRODUCTEN OF SERVICES DIE DOOR DERDEN WORDEN GEDISTRIBUEERD OF BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT, EN GEVEN WE GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, DE COURANTHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE BETROUWBAARHEID OF HET NUT ERVAN.

CHEP GARANDEERT NIET DAT HET SYSTEEM OF DE INHOUD ERVAN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, OF DAT HET SYSTEEM OF DE INHOUD ERVAN ZONDER ONDERBREKINGEN, OP TIJD, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. NOCH DOET CHEP GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD VIA GEBRUIK VAN DIT SYSTEEM OF DE SERVICES, OF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE VIA GEBRUIK VAN HET SYSTEEM WORDT VERKREGEN.

CHEP AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE (DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE) DIE GEBRUIKERS ONDERVINDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEGEVENSVERLIES DOOR VERTRAGINGEN, NIET-BEZORGDE INHOUD OF E-MAILS, FOUTEN, INACTIVITEIT VAN HET SYSTEEM, VERKEERD BEZORGDE INHOUD OF E-MAILS, UITVAL VAN HET NETWERK OF HET SYSTEEM EN BESCHADIGING VAN BESTANDEN, OF VOOR SERVICEONDERBREKINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN CHEP, ZIJN MOEDERBEDRIJF, ZIJN FILIALEN OF AANGESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN OF ZIJN LICENTIEGEVERS, OF DOOR DE EIGEN FOUTEN EN/OF NALATIGHEID VAN EEN GEBRUIKER. BEHALVE WANNEER HET TEGENDEEL UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN EN IN ONS PRIVACYBELEID STAAT VERMELD, DOET CHEP AFSTAND VAN ELKE GARANTIE OF VERKLARING DAT VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE DIE VIA HET SYSTEEM WORDT VERZONDEN, WORDT GEWAARBORGD.

INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE U VAN CHEP OF VIA HET SYSTEEM ONTVANGT, ZIJ HET MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VORMEN IN GEEN ENKEL GEVAL EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK IS GEGEVEN.

SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOE, DUS HET IS MOGELIJK DAT ENKELE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

MET UITZONDERING VAN EVENTUELE SPECIFIEKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN HIEROVER, ZIJN CHEP OF ZIJN MOEDERBEDRIJF, DOCHTERBEDRIJVEN, FILIALEN OF AANGESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS OF LEVERANCIERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN HET SYSTEEM OF ENIGE INHOUD OF SERVICES BINNEN HET SYSTEEM, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING EN VERLIES VAN PROGRAMMA’S, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE GOEDEREN, ZELFS WANNEER CHEP UITDRUKKELIJK IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE PARTIJEN STEMMEN ERMEE IN DAT DIT EEN REDELIJKE RISICOTOEWIJZING IS. IN ELK GEVAL IS ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR CLAIMS DIE WORDEN INGEDIEND OP GROND VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN HET SYSTEEM (OF ENIG DEEL DAARVAN) BEPERKT TOT DE INKOMSTEN DIE WE VAN U HEBBEN ONTVANGEN IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE OORZAAK VAN DE CLAIM.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord CHEP, zijn moederbedrijf, filialen en aangesloten vennootschappen, en hun functionarissen, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers en leveranciers te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg zijn van (i) enige schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden of de rechten van een ander, (ii) enige claim van derden in verband met of als gevolg van inhoud, gegevens of informatie die u indient of publiceert in of verzendt via het systeem, of (iii) uw toegang tot en gebruik van de inhoud, het systeem en andere materialen, producten en services die in of via het systeem en CHEP beschikbaar zijn.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Voor bepaalde functies of services die in of via het systeem worden aangeboden, moet u mogelijk een account aanmaken (inclusief een ID en wachtwoord voor aanmelding). U bent volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, inclusief uw ID en wachtwoord voor aanmelding, en voor alle activiteit die plaatsvindt binnen uw account of met uw ID. U zegt toe CHEP onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer u merkt dat er ongeautoriseerd gebruik van uw account of uw ID of wachtwoord voor aanmelding, of enige andere beveiligingsinbreuk heeft plaatsgevonden. U kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die worden geleden door CHEP of enige andere gebruiker of bezoeker van het systeem als gevolg van het gebruik van uw account, ID of wachtwoord door iemand anders.

Om de mobiele website van CHEP te kunnen gebruiken, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord (‘accountgegevens’) invoeren die bij uw account (‘gebruikersaccount’) voor het Transportation Management System (‘TMS’) horen. De accountgegevens die u invoert worden geverifieerd via TMS.

Het is niet toegestaan op enig moment het account, de ID of het wachtwoord van een andere gebruiker te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van de eigenaar van dat account, die ID of dat wachtwoord. CHEP kan en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade of verliezen die het gevolg zijn van uw verzuim om aan deze verplichtingen te voldoen.

Algemeen

Toepasselijke wetgeving

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida en de federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, zonder inachtneming van eventuele provisies met betrekking tot wetsconflicten. U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- of federale rechtbanken in de staat Florida. Verder doet u uitdrukkelijk afstand van enige claim dat de locatie om wat voor reden dan ook ongeschikt zou zijn in deze rechtbanken.

Overig

Behoudens de voorwaarden van enige andere door CHEP getekende overeenkomsten voor materialen en services die via het systeem worden gekocht, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en CHEP met betrekking tot uw gebruik van het systeem. In het geval dat enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden gezien en beïnvloedt deze de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet.

U gaat ermee akkoord dat enige claim die voortkomt uit of betrekking heeft op deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van het systeem binnen één jaar nadat deze is ontstaan moet worden ingediend en anders permanent wordt uitgesloten. U zegt toe de toelaatbaarheid of afdwingbaarheid van CHEP’s exemplaar van deze Gebruiksvoorwaarden niet aan te vechten in verband met enige zaak of procedure die voortkomt uit of betrekking heeft op deze Gebruiksvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, dragen deze Gebruiksvoorwaarden geen rechten, rechtsmiddelen of voordelen over op enige persoon of entiteit behalve u en CHEP. CHEP kan zijn rechten en plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment en zonder kennisgeving overdragen aan een derde partij. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHEP. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen bindend zijn voor en ten goede komen aan de betrokken partijen en hun respectieve opvolgers en rechtsverkrijgenden. U bent er verantwoordelijk voor u te houden aan alle wetten van het rechtsgebied waarbinnen u het systeem gebruikt en alle andere rechtsgebieden waarvan de wetten op u of uw acties van toepassing zijn. U gaat ermee akkoord geen toegang te zoeken tot het systeem, de inhoud of enige andere informatie of materialen in het systeem en deze niet te gebruiken wanneer dit in strijd is met voornoemde wetten of deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat enige schending of gedreigde schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden of het bij verwijzing opgenomen Privacybeleid een onwettige en oneerlijke bedrijfshandeling behelst die ons onherstelbare en niet-kwantificeerbare schade berokkent. U gaat er ook mee akkoord dat een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn voor dergelijke schade en dat wij elke opgelegde of billijke maatregel mogen treffen die wij noodzakelijk of van toepassing achten. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op enige andere rechtsmiddelen die we bij recht en billijkheid hebben.

Internationaal gebruik

Daarnaast erkent u dat u alleen verantwoordelijk bent voor acties en communicaties die binnen uw account plaatsvinden of worden verzonden, en gaat u ermee akkoord u te houden aan alle toepasselijke plaatselijke, deelstatelijke, nationale en internationale wetten en regels, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvoerbeperkingen voor de Verenigde Staten, die betrekking hebben op uw gebruik van of activiteiten binnen het systeem. Het systeem wordt gecontroleerd en beheerd in de Verenigde Staten. ALS U TOEGANG HEBT TOT DE SITE OP EEN LOCATIE BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN DIT DOOR DE WETTEN IN UW RECHTSGEBIED NIET IS TOEGESTAAN, GEBRUIK HET SYSTEEM (OF ENIG DEEL DAARVAN) DAN NIET.

Contact

CHEP staat open voor eventuele opmerkingen of vragen die u hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of over het systeem. Gebruik ons contactformulier om ons uw opmerkingen of vragen te sturen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2016. Gelieve periodiek te controleren of er updates of wijzigingen zijn.

Vind een CHEP-ladingdrager

Voer hieronder uw gegevens in

 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Dit is een verplicht veld

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Taal selecteren

Belgium
Klaar

Is dit niet uw land of taal?

Land wijzigen

Gebruiksvoorwaarden | CHEP