Podmínky používání

Prosíme, pozorně si přečtěte následující podmínky používání (dále jen „podmínky používání“). Tyto podmínky používání upravují používání (jak je definováno níže) webových stránek společnosti CHEP (dále jen „CHEP“, „my“, „nás“ nebo „našich“), ke kterým patří www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com, portfolioplus.chep.com/carrier a všechny další stránky společnosti CHEP (dále jen „webové stránky“), všechny mobilní aplikace spojené s těmito stránkami (dále jen „mobilní aplikace“) a veškerý přidružený obsah (jak je definován níže), materiál a funkce na stránkách nebo v mobilních aplikacích (dále jen „služby“ a společně s webovými stránkami a mobilními aplikacemi souhrnně „systém“). Systém je majetkem společnosti CHEP a jejích poskytovatelů licencí. Přístupem, procházením, stahováním, používáním nebo registrací (souhrnně „použití“) jakéhokoliv obsahu, materiálů nebo funkcí obsažených v systému (dále jen „služby“) potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám používání a že přijímáte a souhlasíte, že jimi jste plně vázáni. Odkazy na „CHEP“ zahrnují společnost CHEP International, Inc. a všechny její přidružené společnosti, dceřiné společnosti a jejich ředitele, úředníky, agenty a zaměstnance.

Jak je upřesněno níže, mohou se tyto podmínky používání čas od času změnit. Budete-li systém (nebo kteroukoliv jeho část) používat i po provedení změn, vyjadřujete tak přijetí nových podmínek. POKUD SE NEHODLÁTE TĚMITO NEBO BUDOUCÍMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ ŘÍDIT, PROSÍME, TENTO SYSTÉM NEPOUŽÍVEJTE.

Změny podmínek používání

Tyto podmínky používání můžeme čas od času aktualizovat a kdykoliv je měnit tak, abychom do nich zahrnuli dodatečné specifické podmínky pro další funkce, aplikace, příležitosti nebo služby, které případně zpřístupníme v systému nebo jeho prostřednictvím. Veškeré tyto aktualizace a změny jsou platné okamžitě po oznámení, které může proběhnout jakýmikoliv prostředky, včetně, ale nikoli výhradně, zveřejněním změněné verze těchto podmínek používání nebo jiného oznámení na webových stránkách a mobilních aplikacích. Tyto podmínky používání si pravidelně procházejte, abyste byli informováni o změnách, které se vás mohou dotýkat. Pokud budete systém dále používat, vyjadřujete svůj pokračující souhlas s tím, že jste těmito podmínkami používání vázáni. Výslovně si vyhrazujeme právo tyto podmínky používání a systém i jeho obsah kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit. Pro váš přístup a používání systému v konkrétním datu platí vždy ta verze podmínek použití, která je zde zveřejněna v den, kdy systém navštívíte a používáte jej. Kopie těchto podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů, které máme uloženy v elektronické nebo jiné formě, jsou považovány za pravdivé, úplné, platné, autentické a vymahatelné kopie verze podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů, které byly v platnosti v den, kdy jste navštívili systém.

Přístup a použití

Označení „vy“ a „váš“ používané v těchto podmínkách používání se vztahuje na a) vás jako jednotlivce přistupujícího k systému, b) veškeré elektronické prostředky, které přistupují k systému jménem fyzické nebo právnické osoby a c) podnikatelský subjekt, jehož jménem jednotlivec nebo elektronický prostředek přistupují k systému. Vyjadřujete svůj souhlas a souhlasíte s tím, že veškeré informace, které společnosti CHEP poskytnete v souvislosti s vaším přístupem k systému a jeho používáním, jsou podle vašich nejlepších znalostí, schopností a přesvědčení pravdivé, přesné a úplné. Vyhrazujeme si právo kdykoliv i bez předchozího upozornění z jakéhokoliv důvodu nebo i bezdůvodně ukončit platnost těchto podmínek používání, aniž bychom za to nesli zodpovědnost. Nedodržení těchto podmínek používání může mít mimo jiné za následek okamžité ukončení přístupu k systému a jeho použití.

Společnost CHEP vám uděluje osobní, nevýlučnou, nepřevoditelnou a omezenou licenci k používání systému a ke zobrazení služeb a přístupu k nim, a to pouze pro osobní nebo interní účely a za podmínky, že nebudete (a nepovolíte to žádné třetí straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, provádět zpětnou analýzu, zpětně shromažďovat nebo se jinak snažit rozluštit jakýkoli zdrojový kód, a dále nebudete prodávat, přiřazovat, sublicencovat, poskytovat zájem na bezpečnosti nebo jinak převádět jakékoli právo nebo přístup k systému, službám nebo jakémukoliv jinému obsahu, který je prostřednictvím systému dostupný (včetně všech webových stránek nebo mobilních aplikací, které jsou v systému obsaženy). Dále souhlasíte, že bez výslovného písemného souhlasu společnosti CHEP nebudete systém ani jeho součásti žádným způsobem měnit ani nebudete z jakéhokoliv důvodu používat změněné verze systému nebo služeb. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k systému nebo jakémukoliv souvisejícímu obsahu, což platí i pro počítačové systémy, software a sítě. Bez písemného souhlasu společnosti CHEP není dovoleno komerčně využívat ani dále distribuovat žádný obsah, materiály nebo informace obsažené v systému a službách nebo nabízené jejich prostřednictvím.

Používáním systému (včetně služeb) souhlasíte s tím, že jej nebudete používat k nezákonnému účelu nebo účelu, který tyto podmínky používání zakazují. Souhlasíte také s tím, že uhradíte případnou škodu, ztrátu, náklady a výdaje včetně všech právních poplatků, které vzniknou následkem použití systému nebo služeb k nezákonnému nebo zakázanému účelu.

Společnost CHEP může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část systému (nebo jeho částí a komponentů), což platí i pro dostupnost jeho funkcí a služeb. Společnost CHEP může odstranit, modifikovat nebo jinak změnit jakýkoli obsah systému, a to včetně obsahu třetích stran. Společnost CHEP může bez upozornění či závazků omezit určité funkce a služby nebo váš přístup k tomuto systému či k jeho částem. Společnost CHEP může dle svého uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit vaši možnost používat tento systém.

Duševní vlastnictví

Společnost CHEP respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a očekává, že se budete chovat stejně. Na vytvoření systému a shromáždění a poskytování funkcí, materiálů, příležitostí a služeb, které jsou v systému nebo jeho prostřednictvím k dispozici, jsme vynaložili značné množství času. Rozumíte a souhlasíte, že společnost CHEP vlastní nebo (je-li to požadováno, vhodné nebo použitelné) byla licencována třetími stranami k použití, právům, oprávnění a zájmu o systém a jeho funkce, materiály, příležitosti a služby a veškeré informace, texty, údaje, počítačový kód, hudbu, umělecká díla, databáze, grafiku, obrázky, zvukové záznamy, zvukové a vizuální klipy, loga, software, technické výkresy, konfigurace, grafiku a další materiály nebo soubory v něm obsažené a jejich sestavení, kombinaci, návrh, výběr a uspořádání (souhrnně „obsah“), jakož i návrh, strukturu, výběr, koordinaci, výraz, „vzhled a vnímání“ a uspořádání tohoto obsahu. Berete na vědomí, že obsah představuje cenné důvěrné informace, na které se vztahují platná práva duševního vlastnictví a další vlastnická práva, zákony a smlouvy Spojených států a jiných zemí, a že přistupováním k systému a obsahu a jeho používáním nezískáváte zájem na jejich vlastnictví a že všechna tato práva jsou a zůstávají vlastnictvím společnosti CHEP nebo jejích poskytovatelů licencí a obsahu.

Zveřejnění informací nebo jiných materiálů či obsahu v systému společnosti CHEP nepředstavuje vzdání se jakéhokoliv vlastnického práva na tyto informace, materiály nebo obsah (jako například autorská práva, patenty, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví, aniž je tento výčet úplný) a nepřevádí žádná práva uživateli systému nebo jiné třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to výslovně uvedeno.

Autorská práva.

Jak již bylo uvedeno výše, vlastníkem autorských práv na veškerý obsah poskytovaný prostřednictvím obsahu systému je společnost CHEP (Copyright © 2002 CHEP) nebo je tento obsah výlučným majetkem společnosti CHEP, její mateřské společnosti, přidružených společností nebo propojených společností a/nebo poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena. Obsah (ať už jako celek nebo jeho části) není možno bez předchozího písemného svolení společnosti CHEP v žádné formě a žádným způsobem měnit, kopírovat, distribuovat, dát k dispozici na internetu, reprodukovat, opakovaně zveřejnit, stahovat, veřejně zobrazovat, publikovat, dekódovat, překládat, přenášet, distribuovat či prodávat. Výjimkou je, (i) pokud je tak výslovně uvedeno v těchto podmínkách používání nebo (ii) pokud obsah stáhnete a vytisknete k nekomerčním účelům nebo účelům, které žádným způsobem nepoškodí nebo neuškodí společnosti CHEP. V materiálech ale musíte ponechat všechna oznámení o autorských právech či jiná oznámení o vlastnictví. Berte na vědomí, že tento omezený souhlas může společnost CHEP kdykoli z jakéhokoliv důvodu odvolat a jeho součástí není souhlas s opakovaným zveřejněním obsahu na internetu, intranetu nebo extranetu. Informace též nelze zahrnout do žádné jiné databáze či kolekce. Jakékoli použití obsahu s výjimkou použití popsaného v těchto podmínkách používání je přísně zakázáno. Souhlasíte také s tím, že v tomto systému nebudete elektronicky ani jinak systematicky získávat, shromažďovat nebo sbírat data ani datová pole, mimo jiné včetně totožnosti zákazníků. Pokud se domníváte, že systém neoprávněně využívá váš materiál podléhající autorským právům, prosíme, kontaktujte nás a postupujte podle pokynů v oddílu „Upozornění na autorská práva“ těchto podmínek používání.

Ochranné známky.

Všechny ochranné známky v tomto systému jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti CHEP, jejích přidružených nebo příbuzných společností nebo poskytovatelů licence. Tyto ochranné známky, ať už celé či jejich části, je bez předchozího písemného svolení společnosti CHEP zakázáno kopírovat, napodobovat nebo používat. Všechna záhlaví stránek, vlastní grafika, ikony tlačítek a skripty jsou identifikační značky, ochranné známky nebo ochranné prvky společnosti CHEP nebo jejích přidružených společností a je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat, ať už celé nebo jejich části, bez předchozího písemného svolení společnosti CHEP. Ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy výrobků a názvy nebo loga společností zobrazené v systému jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Pokud se domníváte, že systém nepatřičně používá vaše ochranné známky, spojte se s námi.

Chcete-li používat logo nebo ochrannou známku společnosti CHEP v souladu s těmito podmínkami používání, spojte se s námi.

Patenty.

Na produkty a procesy společnosti CHEP se může vztahovat jeden nebo více patentů nebo mohou obsahovat obchodní tajemství anebo vlastnické informace společnosti CHEP. Společnost CHEP si vyhrazuje na tyto patenty, obchodní tajemství a vlastnické informace veškerá práva. Žádné ustanovení těchto podmínek používání ani používání systému nezajišťuje ani neimplikuje převod nebo udělení práv v rámci jakéhokoli patentu. Souhlasíte s tím, že nebudete tato práva porušovat ani nebudete provádět dekompilaci, zpětnou analýzu nebo převod ze strojového kódu žádných produktů ani procesů společnosti CHEP.

Software.

Veškerý software, včetně všech souborů nebo obrázků vytvořených softwarem, kódem a daty se softwarem spojenými (dohromady „software“), používaný nebo dostupný prostřednictvím tohoto systému můžete využívat pouze v rámci přístupu k tomuto systému a jeho používání. Software můžete používat pouze k nekomerčním účelům a takovým způsobem, který nepoškodí společnost CHEP a bude vyhovovat účelu výslovně uvedenému v systému nebo v těchto podmínkách použití. Společnost CHEP si uchovává plný a kompletní nárok či licence k veškerému duševnímu vlastnictví v softwaru. Souhlasíte s tím, že tento software nebudete kopírovat, distribuovat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, provádět jeho zpětnou analýzu nebo převod ze strojového kódu ani na jeho základě nebudete vytvářet odvozená díla.

Poznámka týkající se zástupců pro autorská práva.

CHEP respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a očekává, že uživatelé tohoto systému se budou chovat stejně. Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah v systému nedodržuje nebo porušuje vaše práva duševního vlastnictví podle hlavy 17 Kodexu Spojených států amerických, část 512 (c) (2), oznamte to určenému zástupci pro autorská práva (jak je uvedeno níže) pro příslušnou část systému. Oznámení musí obsahovat následující informace:

Elektronický nebo fyzický podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem vlastníka autorských práv;

Určení díla podléhající autorským právům, která byla porušena;

Určení materiálu, u nějž existuje podezření, že tato práva porušuje, a dostatečné informace, které společnosti CHEP umožní tento materiál nalézt;

Adresu, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, e-mailovou adresu, na které je možné kontaktovat stěžovatele;

Prohlášení, že je strana stěžovatele v dobré víře přesvědčena, že probíhající užívání materiálu, kterého se stížnost týká, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

Prohlášení o přesnosti podávaných informací a místopřísežné prohlášení, že je žalující strana oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, jehož porušení je předpokládáno.

Požadavky a oznámení o porušení autorských práv prosím zasílejte na adresu bgintellectualproperty@brambles.com

Chování uživatelů – Obecné. Je zakázáno systém používat nebo se jej pokusit používat způsobem (i) který má nezákonný, neoprávněný, podvodný nebo škodlivý účel; (ii) který by mohl poškodit, vypnout, přetížit nebo narušit kterýkoliv ze serverů nebo síť/sítě připojené ke kterémukoliv ze serverů; (iii) který by mohl narušovat užívání a využívání systému (nebo jeho části) jakýmkoliv jiným stranám; (iv) za účelem získání neoprávněného přístupu ke kterýmkoliv ostatním účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke kterémukoliv ze serverů nebo systémů prostřednictvím hackingu, neoprávněného získávání hesel nebo jakýmkoliv jiným způsobem; (v) přistupovat k systémům, údajům nebo informacím, které společnost CHEP nezamýšlí zpřístupnit uživatelům; (vi) pokusit se o získání jakýchkoli materiálů nebo informací jakýmkoliv jiným způsobem než tím, který jsme záměrně dali k dispozici vii) jakýmkoliv jiným než zamýšleným způsobem.

V souvislosti s používáním systému dále souhlasíte, že nebudete:

(a) Nahrávat ani přenášet zprávy, informace, údaje, text, software ani obrázky nebo jakýkoliv jiný obsah, který je nezákonný, nemorální, škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, šikanující, hanlivý, vulgární, obscénní, urážlivý nebo jinak nepřípustný nebo může porušovat práva na soukromí nebo zveřejnění jiných osob;

(b) Sdělovat své uživatelské jméno a heslo jiným osobám, ať už prostřednictvím systému nebo mimo něj,

(c) Vytvářet falešnou identitu, jejímž cílem je uvést jiné osoby v omyl nebo předstírat jiné osoby nebo subjekty, včetně, ne však výhradně, společnosti CHEP, nebo uvádět mylné či jinak nesprávné informace o vašem vztahu k jiným osobám nebo subjektům;

(d) Nahrávat nebo přenášet jakýkoli materiál, k jehož reprodukci, zobrazování nebo přenášení nemáte práva dle zákonných nařízení nebo v rámci smluvních nebo důvěrných vztahů (např. dohody o mlčenlivosti);

(e) Nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, časové bomby, mazací boty, poškozené soubory nebo jakýkoliv jiný software nebo programy, které mohou poškodit provoz počítače nebo vlastnictví jiných osob;

(f) Mazat informace o autorství, právní upozornění a vlastnické informace nebo štítky, které nahráváte do některé z komunikačních funkcí;

(g) Používat kterékoliv komunikační funkce systému způsobem, který má nepříznivý vliv na jeho dostupnost pro další uživatele (např. rušivý projev, používání pouze velkých písmen nebo neustálé zveřejňování opakujícího se textu);

(h) Nahrávat nebo předávat nevyžádanou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidové programy“ nebo jinou formu reklamních či jiných nabídek;

(i) Porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo;

(j) Nahrávat nebo předávat jakékoliv materiály, které porušují patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva kterékoli ze stran;

(k) Mazat nebo měnit materiály, které zveřejní jiné osoby nebo subjekty;

(l) Sondovat, skenovat, testovat porušitelnost nebo porušovat autentizační opatření systému nebo jakýchkoli souvisejících sítí nebo systémů;

(m) Registrovat, přihlásit, pokusit se o registraci nebo přihlášení, odhlásit nebo se pokusit o odhlášení jiné strany ve vztahu k produktům a službám, pokud to tato strana výslovně nepovolila;

(n) Sbírat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres; nebo

(o) Pro přístup k systému používat roboty, crawlery, sběrače informací nebo jiné automatické prostředky, nebo kopírovat obsah či informace, které systém obsahuje.

Společnost CHEP si vyhrazuje právo v reakci na skutečné porušení výše uvedených pravidel nebo podezření z takového porušení podniknout veškeré zákonné kroky, včetně, mimo jiné, pozastavení nebo ukončení přístupu a/nebo účtu uživatele. Při vyšetřování podezření na porušení trestního nebo občanského práva může společnost CHEP spolupracovat se soudními orgány a/nebo třetími stranami. Společnost CHEP si vyhrazuje právo kdykoliv zveřejnit veškeré informace, které považuje za nezbytné v rámci dodržování platných zákonů, předpisů, právních procesů a žádostí od vlády, a dále zcela dle vlastního uvážení informace nebo materiály upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo je odstranit, ať již vcelku nebo jejich část. Výjimkou jsou případy, které výslovně zapovídají zásady ochrany osobních údajů. Rovněž souhlasíte, že společnosti CHEP nahradíte veškeré škody, ztráty, náklady nebo výdaje (včetně poplatků a nákladů na právníky, účetní, profesionální poradce a další odborníky, vzniklých v souvislosti s obhajobou nebo vypořádáním výše uvedeného), které vzniknou společnosti CHEP následkem toho, že jste použili systém k nezákonným nebo zakázaným účelům.

Společnost CHEP si vyhrazuje právo kdykoliv zveřejnit veškeré informace, které považuje za nezbytné v rámci dodržování platných zákonů, předpisů, právních procesů a žádostí od vlády, a dále zcela dle vlastního uvážení informace nebo materiály upravovat nebo je odstranit, ať již vcelku nebo jejich část.

 

Online komunikace prostřednictvím webu.

Pokud není se společností CHEP písemně dohodnuto jinak, souhlasíte s tím, že veškerá komunikace, materiály a informace jakéhokoli druhu a povahy, které prostřednictvím systému (nebo kterékoliv z našich stránek na platformách sociálních médií nebo webových stránkách) komukoliv (včetně společnosti CHEP) odevzdáte nebo předáte e-mailem, zveřejněním, zasláním zprávy, nahráním, stažením nebo jiným způsobem včetně (ne však výhradně) otázek, připomínek, námětů, plánů, poznámek, informací o účtu nebo jiných materiálů, (souhrnně „informace“) jsou nedůvěrné a předáním těchto informací společnosti CHEP udělujete společnosti CHEP neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou, sublicenční, celosvětovou, převoditelnou, trvalou, neomezenou, přiřaditelnou, plně splacenou a bezplatnou licenci (včetně, ne však výhradně, licencí na autorská práva) na kopírování, provádění, zobrazování, publikování, přípravu odvozených děl, distribuci, zpracování, analýzu, používání a veškeré aktuálně známé nebo v budoucnu vynalezené komerční využití těchto informací (a veškerého obsahu a materiálu, které tyto informace obsahují) ve všech médiích za veškerými účely. Předání všech informací prostřednictvím systému nebo platforem sociálních médií probíhá na vlastní nebezpečí. Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste plně oprávněni používat tyto informace, že tyto informace ani obsah nebo materiály v nich obsažené nejsou důvěrné nebo nejsou předmětem majetkových práv třetí strany a že je nepoužíváte v rozporu se zákonem či smluvním omezením.

Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti CHEP (dále zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na veškeré používání systému. Pro zobrazení zásad ochrany osobních údajů společnosti CHEP klikněte sem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost CHEP může shromažďovat, používat a sdělovat data sesbíraná v průběhu používání systému způsobem, popsaným v našich zásadách ochrany osobních údajů, na které tyto podmínky používání odkazují, jako by byly jejich součástí. Doporučujeme vám, abyste si přečetli naše postupy ohledně ochrany osobních údajů, které popisují naše zásady ochrany osobních údajů, a seznámili se s nimi. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE MOHOU ČAS OD ČASU ZMĚNIT, MĚLI BYSTE JE PROTO ČASTO KONTROLOVAT.

Používáním systému dále berete na vědomí, že přenosy prostřednictvím internetu nejsou nikdy zcela soukromé ani bezpečné. Chápete, že všechny zprávy a informace odeslané do systému si mohou přečíst nebo je zachytit další uživatelé, a to i v případě, že je konkrétní přenos označen jako šifrovaný.

Omezení týkající se obsahu webu.

Obsah dostupný prostřednictvím systému považujeme za přesný. PŘESNOST A UŽITEČNOST INFORMACÍ PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY BYSTE ALE MĚLI SAMI NEZÁVISLE POSOUDIT. Produkty a služby se mohou bez oznámení změnit. Pro všechny informace o systému platí vyloučení odpovědnosti, které je součástí těchto podmínek používání.

Systém navíc může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Za takové nepřesnosti nebo chyby nenese společnost CHEP žádnou odpovědnost ani není ani povinná tyto nepřesnosti a chyby najít a/nebo opravit.

Odkazy a obsah třetích stran.

Odkazy na jiné weby.

Systém může obsahovat odkazy na jiné weby. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze jako pomůcka uživatelům našeho systému a společnost CHEP jimi nevyjadřuje žádnou podporu, záštitu ani doporučení těchto odkazovaných webů, jejich obsahu, služeb, výrobků dostupných na těchto webech nebo jejich prostřednictvím ani společností s těmito weby spojenými. Společnost CHEP za tyto odkazované weby nenese žádnou odpovědnost. Společnost CHEP se zříká veškeré odpovědnosti za tyto webové stránky, za přístup k nim a jejich použití a za použití odkazů na ně. Rovněž odmítáme veškerou zodpovědnost a neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky s ohledem na produkty nebo služby dané k dispozici, prodané nebo poskytnuté třetími stranami. Používání jiných webových stránek a veškeré nákupy produktů nebo služeb, dobrovolné poskytnutí času nebo služeb nebo poskytování příspěvků prostřednictvím jiných webových stránek podléhají podmínkám těchto webových stránek. Souhlasíte, že vůči společnosti CHEP nevznesete žaloby ani nároky, vyplývající z použití jiných webových stránek nebo na základě takového použití. Hypertextové odkazy ze systému na jiné webové stránky neznamenají, že: (a) je společnost CHEP přidružená nebo spojená s odkazovanými stránkami; (b) je společnost CHEP oprávněna k použití ochranných známek, obchodních názvů, log nebo symbolů autorských práv, které jsou zobrazeny v souvislosti s odkazovanými stránkami nebo jsou z nich přístupné; nebo (c) že jsou odkazované stránky oprávněny k použití ochranných známek, obchodních názvů, log nebo symbolů autorských práv společnosti CHEP.

Odkazy z jiných webů.

Veškeré odkazy na všechny weby musejí být písemně schváleny společností CHEP. Výjimkou jsou následující odkazy, s jejichž uváděním společnost CHEP souhlasí:

odkaz je pouze textový a obsahuje jen název domovské stránky webových stránek;

odkaz vede pouze na domovskou stránku webových stránek a ne k hlouběji zanořeným stránkám;

odkaz zobrazuje domovskou stránku webových stránek v režimu celé obrazovky – tj. ne uvnitř rámce na původním webu a

vzhled, umístění a další aspekty odkazu (i) nevytvářejí falešné zdání, že právnická osoba nebo její aktivity nebo produkty jsou spojeny nebo zaštiťovány společností CHEP, její mateřskou společností nebo jejími přidruženými a příbuznými společnostmi ani (ii) nebude poškozovat nebo snižovat dobrou pověst spojenou se společností CHEP a jejími ochrannými známkami, mateřskou společností nebo jejími přidruženými či příbuznými společnostmi.

Společnost CHEP si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli odvolat tento souhlas s použitím odkazů na jiných webových stránkách. Souhlasíte s tím, že po písemné žádosti společnosti CHEP hypertextový odkaz na webové stránky okamžitě odstraníte nebo zakážete. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti CHEP nebudete v žádném případě používat logo nebo ochrannou známku společnosti CHEP jako hypertextové tlačítko nebo jiným způsobem.

Obsah třetích stran.

Tento systém může obsahovat materiál, údaje nebo informace poskytnuté, publikované nebo nabídnuté třetími stranami prostřednictvím zveřejnění na internetu a jiných technologií. Souhlasíte s tím, že společnost CHEP ani její přidružené společnosti žádným způsobem neodpovídají za žádný materiál, data či informace třetích stran. Použití obsahu třetích stran případně může též podléhat platným podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů poskytovatele obsahu. Společnost CHEP neověřuje ani nepodporuje obsah poskytovaný třetími stranami na našem systému ani za něj neručí. Společnost CHEP neodpovídá za dodání nebo kvalitu jakéhokoli zboží nebo služeb třetích stran prodávaných, propagovaných či dostupných na našem nebo jakémkoli jiném webu. Pokud věříte, že jakýkoli obsah poskytovaný třetími stranami porušuje jakákoli vaše vlastnická práva, spojte se s námi.

Systém může dále obsahovat nabídky na prodej zboží nebo služeb, které neposkytuje společnost CHEP. Tyto zboží a služby můžete získat pouze tak, že k uskutečnění transakce přejdete na stránky příslušného obchodníka. Podmínky nabídky zobrazené v systému, což platí pro ceny, množství, dostupnost a popis, aniž by byl tento výčet úplný, se mohou lišit od podmínek uvedených na internetových stránkách obchodníka. Pokud se nabídka uvedená v systému liší od nabídky na webových stránkách obchodníka, platí podmínky, uvedené na webových stránkách obchodníka. Společnost CHEP nepřebírá zodpovědnost za případné rozdíly nebo nesrovnalosti ani za výkonnost výrobků nebo služeb, které získáte před webové stránky třetích stran.

Právní omezení.

TENTO SYSTÉM A OBSAH A SLUŽBY ZDE DOSTUPNÉ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ A SLOUŽÍ POUZE K INFORMAČNÍM ÚČELŮM. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TENTO SYSTÉM, SLUŽBY A/NEBO OBSAH POUŽÍVAT NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

SPOLEČNOST CHEP, JEJÍ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ A PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI SE V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY ZŘÍKAJÍ VŠECH MOŽNÝCH ZÁRUK, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI ZÁRUK NEPORUŠENÍ SMLOUVY. VÝJIMKOU JSOU SITUACE, KDY BYLO VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ DOHODNUTO JINAK.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TENTO SYSTÉM, VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU, DAT ČI SOFTWARU DISTRIBUOVANÉHO, STAHOVANÉHO NEBO PŘÍSTUPNÉHO Z WEBU POUŽÍVAT POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE ODPOVÍDAT ZA VEŠKERÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY NA VAŠEM PODNIKÁNÍ ČI POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU I ZA ZTRÁTU DAT VYVSTÁVAJÍCÍ ZE STAŽENÍ TOHOTO OBSAHU, DAT ANEBO SOFTWARU.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST CHEP NEŘÍDÍ INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU TŘETÍMI STRANAMI. POKUD NEBYLO PÍSEMNĚ DOHODNUTO JINAK, SPOLEČNOST CHEP A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI, KOMPLETNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO UŽITEČNOSTI JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORŮ, VÝROKŮ NEBO JINÉHO OBSAHU ANI JAKÝCHKOLI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB DISTRIBUOVANÝCH NEBO DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH STRAN ANI ZA TYTO ÚDAJE NEODPOVÍDAJÍ.

SPOLEČNOST CHEP NEZARUČUJE, ŽE SYSTÉM NEBO JEHO OBSAH BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE TENTO SYSTÉM NEBO JEHO OBSAH BUDOU NEPŘETRŽITÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZ CHYB ANI ŽE VADY, POKUD EXISTUJÍ, BUDOU OPRAVENY. SPOLEČNOST CHEP NEZARUČUJE VÝSLEDKY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SYSTÉMU NEBO SLUŽEB ZÍSKAT, ANI PŘESNOST, KOMPLETNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SYSTÉMU.

SPOLEČNOST CHEP NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ) UTRPĚNÉ UŽIVATELEM, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT Z DŮVODŮ ZPOŽDĚNÍ, NEDODÁNÍ OBSAHU NEBO E-MAILŮ, CHYB, PROSTOJŮ SYSTÉMU, CHYBNÉHO DODÁNÍ OBSAHU NEBO E-MAILŮ, VÝPADKŮ SÍTĚ NEBO SYSTÉMU, POŠKOZENÍ SOUBORŮ NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÉHO NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI CHEP, JEJÍ MATEŘSKOU SPOLEČNOSTÍ, PŘIDRUŽENÝMI A PŘÍBUZNÝMI SPOLEČNOSTMI, POSKYTOVATELI LICENCE NEBO CHYBAMI ANEBO OPOMENUTÍMI UŽIVATELE. S VÝJIMKOU PÍSEMNĚ DOHODNUTÝCH SITUACÍ A SITUACÍ UVEDENÝCH V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEČINÍ SPOLEČNOST CHEP ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU.

ŽÁDNÉ RADY ČI INFORMACE VÁMI ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI CHEP NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU, AŤ UŽ V PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ FORMĚ, NEBUDOU POVAŽOVÁNY ZA ZÁKLAD ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ UVEDENA.

NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK, TAKŽE SE NA VÁS NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti.

POKUD NENÍ PÍSEMNĚ DOHODNUTO JINAK, NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST CHEP NEBO JEJÍ MATEŘSKÉ, DCEŘINÉ, PŘIDRUŽENÉ NEBO PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI NEBO DODAVATELÉ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYVSTÁVAJÍCÍ Z NEBO SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TENTO SYSTÉM NEBO JAKÝKOLI OBSAH NEBO SLUŽBY V SYSTÉMU OBSAŽENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ, DAT NEBO JINÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU, I POKUD BY SPOLEČNOST CHEP BYLA NA MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA. STRANY BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O PŘIMĚŘENÉ RIZIKO. VE VŠECH PŘÍPADECH BUDE NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ZA NÁROKY VZNESENÉ V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NEBO S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU (NEBO KTERÉKOLIV JEJICH ČÁSTI) OMEZENA NA PŘÍJMY, KTERÉ JSME OD VÁS OBDRŽELI V PRŮBĚHU (12) MĚSÍCŮ PŘED PŘÍSLUŠNÝM DŮVODEM ŽALOBY.

NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT.

Odškodnění.

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost CHEP, její mateřskou společnost, přidružené společnosti a propojené společnosti a jejich úředníky, ředitele, zaměstnance, agenty a dodavatele před všemi ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zástupce, které vznikly (i) následkem porušením těchto podmínek používání nebo práv jiných, (ii) následkem veškerých nároků třetích stran v souvislosti s obsahem, daty nebo informacemi, které jste odeslali, zveřejnili nebo předali prostřednictvím systému nebo (iii) následkem vašeho přístupu k obsahu, systému a dalším materiálům, produktům a službám, které jsou dostupné na nebo prostřednictvím systému a společnosti CHEP.

Účty, hesla a bezpečnost

U některých funkcí nebo služeb nabízených v systému nebo jeho prostřednictvím je nezbytné, abyste si zřídili účet (což zahrnuje i vytvoření přihlašovacího ID a hesla). Nesete plnou zodpovědnost za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu, což platí i pro přihlašovací ID a heslo a vztahuje se na veškerou činnost, která je provedena z vašeho účtu nebo přihlašovacího ID. Pokud se dozvíte o neoprávněném využití vašeho účtu, přihlašovacího ID a hesla nebo jiném porušení důvěrnosti, musíte neodkladně informovat společnost CHEP. Budete nicméně odpovědní za ztráty, které utrpěla společnost CHEP, jiní uživatelé nebo návštěvníci systému následkem toho, že váš účet, přihlašovací ID nebo heslo použila jiná osoba.

Abyste mohli používat mobilní webové stránky společnosti CHEP, musíte zadat uživatelské jméno a heslo (dále jen „informace o účtu”), které jsou přiřazeny k vašemu účtu (dále jen „uživatelský účet“) pro systém správy přepravy (dále jen „TMS“ - Transportation Management System). TMS ověří vložené informace o účtu.

Není dovoleno používat účet, přihlašovací ID nebo heslo jiného uživatele bez výslovného svolení a souhlasu vlastníka tohoto účtu, přihlašovacího ID nebo hesla. Společnost CHEP nemůže nést odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které vzniknout nedodržením těchto povinností.

Obecné.

Platné zákony.

Tyto podmínky používání budou interpretovány v souladu se zákony státu Florida a federálními zákony Spojených států amerických a budou se těmito zákony řídit. Na mezinárodní právo soukromé nebude brán zřetel. Souhlasíte s tím, že se podvolíte osobní a výlučné soudní pravomoci státních či federálních soudů ve státě Florida. Dále se u těchto soudů výslovně vzdáváte veškerých nároků na tvrzení, že je dané místo nevhodné.

Ostatní.

Tyto podmínky představují kompletní smlouvu mezi vámi a společností CHEP, kterou se řídí používání tohoto systému. Podmínky podléhají jakýmkoli jiným smlouvám podepsaným společností CHEP ohledně materiálů a služeb zakoupených prostřednictvím tohoto systému. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek používání z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, pak je toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek používání, a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení. Souhlasíte s tím, že veškeré nároky vyvstávající z těchto podmínek používání systému nebo s nimi spojené musí být zaregistrovány do jednoho roku po odhalení problému nebo bude tento požadavek trvale zamítnut.

Souhlasíte, že v souvislosti s případnou žalobou nebo řízením vyplývajícím z těchto podmínek nebudete zpochybňovat přípustnost nebo vymahatelnost exempláře těchto podmínek používání, dodaného společností CHEP. S výjimkou míst, kde je tak výslovně stanoveno, nepřiznávají tyto podmínky používání žádná jiná práva, opravné prostředky ani výhody jiným osobám nebo subjektům než jste vy a společnost CHEP. Společnost CHEP může kdykoliv a bez předchozího oznámení postoupit svá práva a povinnosti v rámci těchto podmínek používání třetí straně. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CHEP nesmíte tyto podmínky používání postoupit. Tyto podmínky používání jsou závazné a jednoznačné ve prospěch zde uvedených stran a jejich příslušných nástupců a nabyvatelů. Jste zodpovědní za dodržování všech zákonů právního systému, z něhož k systému přistupujete, a všech dalších právních systémů, jejíž zákony se na vás nebo na vaše jednání vztahují. Souhlasíte s tím, že při přístupu a použití systému, obsahu a dalších informací a materiálů v systému nebudete porušovat výše uvedené zákony ani tyto podmínky používání.

Souhlasíte s tím, že porušení nebo hrozící porušení těchto podmínek používání a zmiňovaných zásad ochrany osobních údajů představuje protiprávní a nekalou obchodní praxi a způsobuje nám nenapravitelné a nevyčíslitelné škody. Souhlasíte také s tím, že peněžité odškodnění není v případě takových škod dostatečné a souhlasíte, že získáme veškeré soudní nebo jiné přiměřené úlevy, které považujeme za nezbytné nebo vhodné. Tyto opravné prostředky existují dodatečně k jiným opravným prostředkům, které nám případně poskytne právo nebo spravedlnost.

Mezinárodní používání.

Souhlasíte s tím, že odpovídáte za činnosti a komunikaci prováděné nebo přenášené v rámci vašeho účtu. Také souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné místní, státní, národní a mezinárodní zákony a směrnice, mimo jiné včetně vývozních omezení Spojených států, které se vztahují na používání tohoto systému nebo na aktivity na něm prováděné. Tento web je řízen a provozován ve Spojených státech. POKUD NA WEB PŘISTUPUJETE Z ÚZEMÍ MIMO SPOJENÝCH STÁTŮ A ZÁKONY VAŠEHO PRÁVNÍHO SYSTÉMU TENTO PŘÍSTUP OMEZUJÍ, PAK NA TENTO SYSTÉM (ANI ŽÁDNOU JEHO ČÁST) NEPŘISTUPUJTE ANI JEJ NEPOUŽÍVEJTE.

Kontaktujte nás

Společnost CHEP uvítá veškeré případné připomínky nebo otázky k těmto podmínkám používání nebo k systému. Případné komentáře a otázky nám prosím zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto podmínky používání byly naposledy aktualizovány 08. července 2016. Kontrolujte je prosím pravidelně, abyste zaznamenali aktualizace a změny.

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Toto pole je povinné

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Podmínky používání | CHEP