Brambles sitoutuu nettopäästöttömyyteen vuoteen 2040 mennessä aikaistaen tavoitettaan 10 vuodella

Brambles sitoutuu nettopäästöttömyyteen vuoteen 2040 mennessä aikaistaen tavoitettaan 10 vuodella

Osana kestävyysohjelmaansa CHEP-tuotemerkillä toimiva globaali logistiikkayhtiö nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä uusiutumista tukevilla toimitusketjuilla

Sydney, Australia, 8. kesäkuuta 2022 – Brambles on julkaissut uuden tavoitteensa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöt nolliin vuoteen 2040 mennessä. Yhtiö on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotulevaisuuteen, ja tämä oli yksi tärkeistä kannustimista yhtiön vuonna 2020 julkaistuille kestävyyden viisivuotistavoitteille. Kun Brambles sitoutui Pariisin ilmastosopimukseen, sen tavoitteena oli saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen nettomääräinen nollataso viimeistään vuonna 2050. Uudessa suunnitelmassa toimitusketjuyhtiö aikaistaa tavoitettaan kymmenellä vuodella.

”Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurimmista haasteista ja tarvitsemme vahvempia toimia juuri nyt. Brambles on vähentänyt päästöjä kiertotalouteen pohjautuvalla liiketoimintamallillaan, innovatiivisilla hankkeillaan ja aiemmilla saavutuksillaan[1]. Uudet tavoitteet ovat tärkeä seuraava vaihe matkalla, jonka aloitimme vuosia sitten.”

”Tieteeseen perustuvat tavoitteemme ja nollanettopäästöjen takarajan aikaistaminen kymmenellä vuodella nopeuttaa missiotamme rakentaa uusiutumista tukevia toimitusketjuja. Toteuttamalla kunnianhimoisen päästöttömyystavoitteemme ja enemmänkin jatkamme kestävyyden globaaleina edelläkävijöinä. Rakennamme toimitusketjuja, joita maailma tarvitsee tulevaisuudessa”, sanoo Bramblesin kestävyysjohtaja Juan José Freijo.

Bramblesin uudet kunnianhimoiset sitoumukset pohjautuvat kaksivaiheiseen etenemissuunnitelmaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi:

1. vuoden 2030 keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka SBTi (Science Based Target -aloite)[2] vastikään hyväksyi, eli

 • luokkien 1 ja 2 absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 42 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Luokan 1 ja 2 päästöjä ovat päästöt, joita syntyy polttoaineiden polttamisesta ja sähkön ostamisesta oman toiminnan tarpeisiin.
 • luokan 3 absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 17 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Tähän luokkaan sisältyvät arvoketjun päästöt, joita syntyy muun muassa ostetuista pääomahyödykkeistä, tuotantoketjun alku- ja loppupään kuljetuksista ja jakelusta sekä toimintojen ja ulkoistettujen palvelukeskusten jätteistä, jotka muodostavat yli 90 prosenttia luokan 3 päästöistä.

2. vuoden 2040 pitkän aikavälin tavoite eli kasvihuonekaasujen nettonollataso vuoteen 2040 mennessä jatkona keskipitkän aikavälin tieteeseen perustuville tavoitteille. Tämä tavoite kattaa yhtiön kaikki luokkien 1 ja 2 päästöt sekä luokan 3 olennaiset päästöt[3].

Päästöttömyyden etenemissuunnitelma

Jotta Brambles voi vastata haasteeseen tehokkaasti, se on perustanut toimitusketjuorganisaatioonsa erillisen toiminnon, joka keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tiimi tekee yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa erilaisissa toimintojen välisissä hankkeissa. Se on myös laatinut realistisen etenemissuunnitelman ja tavoitteet varmistamaan, että yhtiön strateginen visio toteutuu kaikilla viidellä mantereella ja 60 maassa.

”Etenemissuunnitelmamme kohti nettonollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä on laadittu yhteistyössä kaikkien alueidemme kanssa ja rakennettu hyväksyttyjen tieteeseen perustuvien tavoitteiden ympärille. Se antaa yhtiöllemme pitkän aikavälin strategisen suunnan ja auttaa meitä säilyttämään johtoasemamme kestävässä kehityksessä”, kertoo Marisa Sánchez Urrea, Bramblesin globaalin toimitusketjun hiilidioksidipäästöasioiden johtaja.

”Olemme tunnistaneet käytettävissämme olevat keinot hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä keskeiset asiat, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. Niitä ovat tavoitteita tukeva periaateympäristö sekä päästöttömät kuljetusteknologiat ja infrastruktuuri. Näiden lisäksi tarvitaan selkeä sisäinen toimintasuunnitelma ilmastoasioiden tuomiseksi mukaan päätöksentekoon, jotta siirtyminen nettonollapäästöiseen liiketoimintamalliin nopeutuu.”

Saavuttaakseen nettopäästöttömyyden Brambles keskittyy kolmeen tärkeään kehitysalueen: toiminnot (suoraan omistetut ja alihankinta), logistiikka sekä suora hankinta. Tärkeimpiä keinoja näillä alueilla ovat

 • Bramblesin kuormalavojen ja konttien palautusten ja uudelleenkäytön maksimointi yhtiön kiertotalousmallin tehostamiseksi
 • uusiutuvan sähkön käyttö Bramblesin omissa ja alihankintatoimipaikoissa
 • tehtaiden ja logistiikan optimointi mm. vähentämällä tyhjiä linjoja ja optimoimalla ajoneuvojen kuormat
 • vaihtoehtoisten polttoaineiden ja päästöttömien kuljetusteknologioiden (sähkön, vetyn) käyttöönotto
 • toimittajien osallistaminen ohjelmalla, joka auttaa hiilipäästöjen laskemisessa ja tavoitteiden asettamisessa
 • jätemäärän vähentäminen ja jätteiden ohjaaminen muualle kuin kaatopaikoille
 • mahdollisuuksien tutkiminen hiilidioksidipäästöjen kompensointiin[4] oman arvoketjun sisällä sekä luonnollisilla että teknisillä ratkaisuilla.

Lisätietoja Bramblesin hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiasta löytyy täältä: https://brambles.com/net-zero-roadmap

 

[1] Bramblesin vuoden 2025 ilmastopositiivisiin tavoitteisiin sisältyivät mm. sitoutuminen 100-prosenttisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettuun sähköön sekä hiilineutraalius omassa toiminnassa vuoteen 2025 mennessä, jotka molemmat saavutettiin vuonna 2021, neljä vuotta etuajassa.

[2] SBTi on CDP:n, YK:n Global Compactin (UNGC), World Resources Instituten (WRI) ja WWF:n välinen kumppanuushanke. SBTi johtaa menetelmien ja työkalujen kehittämistä parhaiden käytäntöjen tavoitteen asettamiseen, tekee yrityksille riippumatonta tavoitteiden arviointia ja validointia sekä jakaa yrityksille tunnustusta tieteeseen pohjautuviin tavoitteisiin sitoutuneisuudesta verkkosivustollaan.

[3] Luokan 3 olennaisia päästöjä ovat mm. ostetut tavarat ja palvelut, pääomatuotteet, polttoaineeseen ja energiaan liittyvä toiminta, tuotantoketjun alkupään kuljetukset ja jakelu, toiminnassa syntyvä jäte, liikematkat, työmatkat, tuotantoketjun loppupään kuljetukset ja jakelu sekä myytyjen tuotteiden käsittely.

[4] Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan hankkeilta, joilla pyritään kumoamaan omassa toiminnassa aiheutetut päästöt vähentämällä päästöjä tai sitomalla hiilioksidia vastaava määrä jossain toisaalla.

 

Tietoja Brambles Limitedistä (ASX:BXB)

Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat ja laatikot muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat Bramblesin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen. Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää, ja se omistaa noin 345 miljoonaa kuormalavaa ja laatikkoa, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta. Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa brambles.com.

Lehdistön yhteyshenkilöt

Etsi CHEP-alustoja

Anna tietosi alle

 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Tämä kenttä on pakollinen

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Jos lataus ei käynnisty pian, napsauta tästä

Valitse kieli

Finland
Valmis

Väärä maa tai kieli?

Vaihda maata

Brambles sitoutuu nettopäästöttömyyteen vuoteen 2040 mennessä aikaistaen tavoitettaan 10 vuodella | CHEP