Όροι Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για τη χρήση (όπως ορίζεται παρακάτω) των ιστοτόπων της CHEP («CHEP», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), συμπεριλαμβανομένων των www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com και portfolioplus.chep.com/carrier και οποιωνδήποτε άλλων ιστοτόπων που φέρουν την επωνυμία CHEP (οι «Ιστότοποι»), οποιωνδήποτε κινητών εφαρμογών που σχετίζονται με αυτούς τους Ιστοτόπους («Κινητές Εφαρμογές») ή οποιουδήποτε σχετικού Περιεχομένου (όπως ορίζεται παρακάτω), υλικού ή λειτουργιών που περιέχονται στους Ιστοτόπους ή τις Κινητές Εφαρμογές («Υπηρεσίες» και, μαζί με τον Ιστότοπο και τις Κινητές Εφαρμογές, γνωστά, συλλήβδην, και ως το «Σύστημα»). Το Σύστημα αποτελεί ιδιοκτησία της CHEP και των δικαιούχων της. Με την πρόσβαση, περιήγηση, λήψη, χρήση ή εγγραφή (γνωστές συλλήβδην ως «Χρήση») οποιουδήποτε Περιεχομένου, υλικού ή λειτουργίας που περιέχονται στο Σύστημα (οι «Υπηρεσίες»), αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με αυτούς και αποδέχεστε να δεσμεύεστε πλήρως από αυτούς. Οι αναφορές στην «CHEP» θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και αναφορές στην CHEP International, Inc., σε όλες τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της εταιρείες καθώς και στους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, αντιπροσώπους και υπαλλήλους της.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς, όπως καθορίζεται παρακάτω. Η συνεχιζόμενη χρήση του Συστήματος, από μέρους σας, (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού) μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, συνιστά αποδοχή από μέρους σας των εν λόγω Όρων Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται και να τροποποιούνται περιοδικά ώστε να συμπεριλάβουμε επιπλέον όρους, για τις πρόσθετες λειτουργίες, εφαρμογές, ευκαιρίες ή Υπηρεσίες που ενδέχεται να διαθέσουμε μέσω του Συστήματος. Οι ενημερώσεις και τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη σχετική ειδοποίηση, η οποία μπορεί να λάβει, ενδεικτικά, τη μορφή δημοσίευσης μιας αναθεωρημένης έκδοσης των Όρων Χρήσης ή άλλης ειδοποίησης στον Ιστότοπο και στις Κινητές Εφαρμογές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε περιοδικά τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που μπορεί να σας επηρεάσουν, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του Συστήματος θα σημαίνει ότι συμφωνείτε να συνεχίσετε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή να κάνουμε αλλαγές στο Σύστημα και το Περιεχόμενό του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε φορά που επισκέπτεστε το Σύστημα θα βλέπετε δημοσιευμένη την πιο πρόσφατη, ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης για την πρόσβαση και χρήση του Συστήματος. Τα ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο κατάλληλα αποθηκευμένα αντίγραφα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου θα θεωρούνται ως τα πραγματικά, πλήρη, έγκυρα, αυθεντικά και εκτελεστά αντίγραφα της έκδοσης των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου τα οποία βρίσκονταν σε ισχύ τις αντίστοιχες ημερομηνίες που επισκεφθήκατε το Σύστημα.

Πρόσβαση και Χρήση

Στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι όροι «εσείς» και «σας» θα αφορούν (α) εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση στο Σύστημα, (β) οποιονδήποτε ηλεκτρονικό αντιπρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Σύστημα για λογαριασμό ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης, και (γ) την επιχειρηματική οντότητα για λογαριασμό της οποίας ένα άτομο ή ηλεκτρονικός αντιπρόσωπος έχει πρόσβαση στο Σύστημα. Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην CHEP σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Συστήματος, από μέρους σας, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι πεποιθήσεις σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε τέλος στην ισχύ των παρόντων Όρων Χρήσης για οποιονδήποτε ή και για κανέναν λόγο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Η μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τον άμεσο τερματισμό της πρόσβασης και χρήσης, από μέρους σας, του Συστήματος.

Η CHEP σας παραχωρεί μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια Χρήσης του Συστήματος για το σκοπό προβολής ή πρόσβασης στις Υπηρεσίες, για αποκλειστικά προσωπική ή εσωτερική χρήση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν σκοπεύετε (ούτε θα επιτρέψετε σε τρίτους) να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αναπαραγάγετε, αποσυναρμολογίσετε ή άλλως επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικά, πουλήσετε, εκχωρήσετε, παραχωρήσετε την άδεια εκμετάλλευσης ή εγγύηση ασφάλειας ή άλλως μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα ή δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα, τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Συστήματος Συμφωνείτε επίσης να μην τροποποιήσετε το Σύστημα ή οποιοδήποτε τμήμα του, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, ούτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τροποποιημένη έκδοση του Συστήματος ή των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της CHEP. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Σύστημα ή σε οποιοδήποτε σχετικό Περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών ή δικτύων. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση ή αναδιανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου, υλικού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται ή προσφέρονται μέσω του Συστήματος ή των Υπηρεσιών, εκτός και εάν συμφωνηθεί εγγράφως από την CHEP.

Ως προϋπόθεση για τη Χρήση του Συστήματος, (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών), συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Σύστημα για παράνομους σκοπούς ή για σκοπούς που απαγορεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, κόστος ή δαπάνη με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθούμε, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νομικών εξόδων, εξαιτίας της χρήσης, από μέρους σας, του Συστήματος ή των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό.

Η CHEP ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιοδήποτε μέρος του Συστήματος (ή οποιαδήποτε τμήματα ή στοιχεία του Συστήματος), συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε λειτουργιών ή Υπηρεσιών. Η CHEP ενδέχεται να καταργήσει, τροποποιήσει ή αλλάξει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε είδος Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου τρίτων, στο Σύστημα ή από το Σύστημα. Η CHEP ενδέχεται να θέσει όρια σε ορισμένες λειτουργίες και Υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε μέρη ή σε ολόκληρο το Σύστημα, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Η CHEP ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει τη Χρήση του Συστήματος, από μέρους σας, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη κρίση της.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η CHEP σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και περιμένει από εσάς να κάνετε το ίδιο. Δαπανήσαμε πολύ χρόνο, προσπάθεια και κεφάλαια για τη δημιουργία του Συστήματος και για τη συλλογή και παροχή των λειτουργιών, υλικών, ευκαιριών και υπηρεσιών που διατίθενται στο Σύστημα ή μέσω αυτού. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η CHEP είναι κάτοχος ή (όπου απαιτείται, κατά περίπτωση) έχει λάβει άδεια από τρίτους για να χρησιμοποιεί, κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον στο Σύστημα, τις λειτουργίες, υλικά, ευκαιρίες και υπηρεσίες που διατίθενται στο Σύστημα ή μέσω αυτού, καθώς και όλες τις πληροφορίες, κείμενα, δεδομένα, κωδικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικές, έργα εφαρμοσμένης τέχνης, βάσεις δεδομένων, γραφικά, εικόνες, ηχογραφήσεις, οπτικά και ακουστικά υλικά, λογότυπα, λογισμικά, τεχνικά σχέδια, συνθέσεις, γραφικά στοιχεία και άλλα υλικά ή τα αρχεία που εμπεριέχονται σε αυτά, τη σύνθεση, τη συλλογή, το σχεδιασμό, την επιλογή και τη διαρρύθμιση αυτών (συλλήβδην το «Περιεχόμενο»), καθώς και τον σχεδιασμό, διαρρύθμιση, επιλογή, συντονισμό, έκφραση, «εμφάνιση και αίσθηση» και διευθέτηση του εν λόγω Περιεχομένου. Αναγνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο αποτελεί πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύεται από ισχύουσα πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμους και συνθήκες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, ότι δεν αποκτάτε κάποιο ιδιοκτησιακό συμφέρον με την πρόσβαση και χρήση του Συστήματος και του Περιεχομένου και ότι όλα αυτά τα δικαιώματα είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της CHEP ή των δικαιοπαρόχων και παρόχων περιεχομένου της.

Η δημοσίευση πληροφοριών ή άλλου υλικού ή Περιεχομένου στο Σύστημα από την CHEP δεν αποτελεί παραίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας σε τέτοιες πληροφορίες, υλικά ή Περιεχόμενο (όπως, μεταξύ άλλων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε δικαιώματα σε χρήστη του Συστήματος ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός και αν ορίζεται ρητώς στο παρόν.

Πνευματικά δικαιώματα

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το περιεχόμενο που παρέχεται στο Περιεχόμενο Συστήματος είτε προστατεύεται με τη σήμανση Copyright © 2002 CHEP («Copyright CHEP») είτε αποτελεί ιδιοκτησιακό καθεστώς της CHEP, της μητρικής της εταιρείας, των συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών της ή / και των δικαιοπαρόχων της. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, πλαισίωση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, προβολή, δημοσίευση, κωδικοποίηση, μετάφραση, μετάδοση, διανομή ή πώληση του Περιεχομένου (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CHEP, εκτός εάν (i) προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή (ii) κατεβάζετε και εκτυπώνετε το Περιεχόμενο για χρήσεις που δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ανταγωνιστικές, απαξιωτικές ή ζημιογόνες για την CHEP, αρκεί να διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας ακέραιες. Επισημαίνεται ότι η CHEP διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την περιορισμένη συγκατάθεσή της ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο και ότι αυτή δεν περιλαμβάνει τη συναίνεση για αναδημοσίευση του Περιεχομένου σε οποιονδήποτε ιστότοπο του Διαδικτύου, Intranet ή Extranet ή για ενσωμάτωση των πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη βάση ή συλλογή δεδομένων. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε Χρήση του Περιεχομένου εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα επιχειρήσετε να αποσπάσετε, συλλέξετε ή αλιεύσετε συστηματικά, με ηλεκτρονικά μέσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε δεδομένα ή πεδία δεδομένων από το Σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ταυτοτήτων πελατών. Εάν πιστεύετε ότι το προστατευόμενο υλικό σας έχει χρησιμοποιηθεί στο Σύστημα με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, καλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα των παρόντων Όρων Χρήσης, «Ειδοποίηση σχετικά με τον Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων».

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα στο Σύστημα είναι είτε εμπορικά σήματα είτε καταχωρισμένα σήματα της CHEP, των συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων της. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, απομίμηση ή χρήση, εν όλω ή εν μέρει, των εν λόγω εμπορικών σημάτων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CHEP. Οι κεφαλίδες, τα γραφικά στοιχεία, τα εικονίδια κουμπιών και οι εντολές αποτελούν όλα σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή / και την εμπορική παρουσίαση της CHEP ή των συνδεδεμένων εταιριών της και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, απομίμηση ή χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από την CHEP. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, καταχωρισμένα σήματα, ονόματα προϊόντων και ονόματα εταιρειών ή λογότυπα που προβάλλονται στο Σύστημα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Εάν πιστεύετε ότι τα εμπορικά σας σήματα χρησιμοποιήθηκαν στο Σύστημα με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, καλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο ή εμπορικό σήμα της CHEP βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, καλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ευρεσιτεχνίες

Τα προϊόντα και οι διαδικασίες της CHEP ενδέχεται να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή να εμπεριέχουν εμπορικά μυστικά ή/και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες της CHEP. Η CHEP διατηρεί όλα τα δικαιώματα αναφορικά με τα εν λόγω διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά και ιδιόκτητες πληροφορίες. Δεν θα γίνεται καμία μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωμάτων βάσει οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ούτε θα υπονοείται κάτι τέτοιο από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή τη Χρήση του Συστήματος από μέρους σας. Συμφωνείτε να μην παραβιάζετε τα εν λόγω δικαιώματα και ότι δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, αναπαραγωγή ή αποσυναρμολόγηση οποιωνδήποτε προϊόντων ή διαδικασιών της CHEP.

Λογισμικό

Κάθε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ή εικόνων που παράγονται από το λογισμικό, τον κώδικα και τα δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό (συλλήβδην «Λογισμικό»), που χρησιμοποιούνται ή είναι προσβάσιμα μέσω του Συστήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς, αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση και χρήση του Συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χρήσεις δεν θα είναι ανταγωνιστικού χαρακτήρα, ούτε θα απαξιώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την CHEP και ότι θα είναι συνεπείς με τους σκοπούς που δηλώνονται ρητά στο Σύστημα ή στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η CHEP διατηρεί τον πλήρη και ολοκληρωμένο τίτλο ιδιοκτησίας και άδεια του λογισμικού και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδιανομή, πώληση, τροποποίηση, αποσύνθεση, αναπαραγωγή, αποσυναρμολόγηση ή δημιουργία παράγωγων έργων από το εν λόγω Λογισμικό.

Ειδοποίηση σχετικά με τον Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η CHEP σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του Συστήματός μας να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο περιεχόμενο στο Σύστημα παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σύμφωνα με τον Τίτλο 17 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512 (γ) (2), παρακαλείστε να ειδοποιήσετε τον καθορισμένο Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων (όπως ορίζεται παρακάτω) για το εφαρμοστέο τμήμα του Συστήματος που περιέχει τα ακόλουθα:

Μια ηλεκτρονική ή ιδιόχειρη υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων,

Προσδιορισμό του προστατευόμενου με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έργου το οποίο έχει κατ' ισχυρισμό παραβιαστεί,

Προσδιορισμό του υλικού που προκαλεί, κατ' ισχυρισμό, την παραβίαση και επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην CHEP να εντοπίσει το υλικό,

Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα,

Μία δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει, καλή τη πίστει, πεποίθηση ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που αναφέρεται στην καταγγελία δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο, και

Μία δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει κατ' ισχυρισμό παραβιαστεί.

Οι αξιώσεις και οι ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στο: bgintellectualproperty@brambles.com

Συμπεριφορά του Χρήστη - Γενικά. Συμφωνείτε ρητά να μην χρησιμοποιήσετε ή προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα (i) για οποιονδήποτε παράνομο, μη εξουσιοδοτημένο, δόλιο ή κακόβουλο σκοπό, (ii) που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει ή καταστρέψει τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με αυτούς, (iii) που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση ή εμπειρία χρήσης του Συστήματος (ή οποιουδήποτε μέρος αυτού) κάποιου άλλου μέρους, (iv) για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή ή συστήματα μέσω hacking, αλίευσης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, v) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συστήματα, δεδομένα ή πληροφορίες που δεν προορίζονται για πρόσβαση στον χρήστη από την CHEP, (vi) για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε υλικά ή πληροφορίες που δεν έχουν διατεθεί σκόπιμα από εμάς ή vii) για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Επιπλέον, σε σχέση με τη χρήση από μέρους σας του Συστήματος, συμφωνείτε ότι δεν θα:

(α) Ανεβάζετε ή μεταδίδετε οποιαδήποτε μηνύματα, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, λογισμικά, εικόνες ή άλλο περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο, ανήθικο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, ζημιογόνο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό ή με άλλο τρόπο αποδοκιμαστέο που ενδέχεται να εισβάλει στην ιδιωτική ζωή ή να προσβάλει το δικαίωμα δημοσιότητας του άλλου,

(β) Αποκαλύπτετε το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας σε άλλους είτε μέσω του Συστήματος είτε με άλλο τρόπο,

(γ) Δημιουργείτε ψευδή ταυτότητα με σκοπό την παραπλάνηση άλλων ή την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εκπροσώπων της CHEP και ούτε θα δηλώνετε ψευδώς ή θα παραποιείτε, με άλλο τρόπο, τη σχέση σας με κάποιο άτομο ή οντότητα,

(δ) Ανεβάζετε ή μεταδίδετε οποιοδήποτε υλικό χωρίς να κατέχετε τα δικαιώματα αναπαραγωγής, προβολής ή μετάδοσης βάσει των νόμων ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως συμφωνητικά εμπιστευτικότητας),

(ε) Ανεβάζετε αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses), ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες (time bombs), cancel bots, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιαδήποτε άλλα παρόμοια λογισμικά ή προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του υπολογιστή ή της ιδιοκτησίας κάποιου άλλου,

(στ) Διαγράφετε οποιαδήποτε δικαιώματα δημιουργών, νομικές γνωστοποιήσεις ή ιδιόκτητες επωνυμίες ή ετικέτες που ανεβάζετε σε οποιαδήποτε λειτουργία επικοινωνίας,

(ζ) Χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις λειτουργίες επικοινωνίας του Συστήματος με τρόπο που να επηρεάζει δυσμενώς τη διαθεσιμότητα των πόρων του σε άλλους χρήστες (π.χ. φωνές, χρήση κεφαλαίων σε κάθε δημοσίευση ή συνεχείς δημοσιεύσεις επαναλαμβανόμενων κειμένων).

(η) Ανεβάζετε ή μεταδίδετε ανεπιθύμητες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, «ανεπιθύμητη αλληλογραφία», «spam», «αλυσιδωτές επιστολές», «συστήματα πυραμίδων» ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης, εμπορικού ή άλλου είδους,

(θ) Παραβιάζετε κανένα ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνή νόμο,

(ι) Ανεβάζετε ή μεταδίδετε υλικό που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, εμπορικό μυστικό, πνευματικό δικαίωμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους,

(ια) Διαγράφετε ή αναθεωρείτε υλικό που δημοσιεύτηκε από κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα,

(ιβ) Επιχειρείτε να δοκιμάσετε, σαρώσετε ή ελέγξετε την ευπάθεια του Συστήματος ή των σχετικών δικτύων ή συστημάτων, ούτε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας αυτών,

(ιγ) Εγγράφετε, προσπαθείτε να εγγράψετε ή επιχειρείτε να καταργήσετε την εγγραφή οποιουδήποτε μέρους από οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, εάν δεν έχετε λάβει ρητή εξουσιοδότηση, από το εν λόγω μέρος, να το κάνετε,

(ιδ) Αλιεύετε ή με άλλο τρόπο συλλέγετε πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ή

(ιε) Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε robot, spider, scraper, είτε οποιοδήποτε άλλο αυτόματο πρόγραμμα ή χειροκίνητη διαδικασία για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Σύστημα ή να αντιγράψετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή Περιεχόμενο του Συστήματος.

Η CHEP διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες θεωρεί κατάλληλες για την αντιμετώπιση των πραγματικών ή υποπτευόμενων παραβιάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν ενδεικτικά, στην αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασης ή / και του λογαριασμού του χρήστη. Η CHEP ενδέχεται να συνεργάζεται με δικαστικές αρχές ή / και τρίτα μέρη για την διερεύνηση οποιουδήποτε υποπτευόμενου ή εικαζόμενου εγκλήματος ή αστικού αδικήματος. Με εξαίρεση περιπτώσεις που ορίζονται ρητώς από την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, η CHEP διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει απαραίτητες για την ικανοποίηση του ισχύοντος δικαίου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος ή να επεξεργαστεί, αρνηθεί να δημοσιεύσει ή καταργήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την αποκλειστική κρίση της. Συμφωνείτε επίσης να αποζημιώσετε την CHEP για τυχόν ζημίες, απώλειες, δαπάνες ή έξοδα που προκύψουν (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, των αμοιβών λογιστών και άλλων επαγγελματικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων αναφορικά με την υπεράσπιση ή επίλυση των προαναφερθέντων) εξαιτίας της Χρήσης του Συστήματος, από μέρους σας, για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό.

Η CHEP διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει απαραίτητες για την ικανοποίηση του ισχύοντος δικαίου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος ή να επεξεργαστεί ή αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την αποκλειστική της κρίση.

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέσω Ιστότοπου

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό εγγράφως από την CHEP, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε επικοινωνία, υλικό ή πληροφορία οποιουδήποτε τύπου ή φύσης που υποβάλλετε ή μεταβιβάζετε σε οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένης της CHEP) μέσω του Συστήματος (ή οποιασδήποτε από τις σελίδες μας που περιέχονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή τον ιστότοπό μας), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσίευσης, αποστολής μηνυμάτων, τηλεφόρτωσης, μεταφόρτωσης, και συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμούς) των ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών, σχεδίων, σημειώσεων, πληροφοριών λογαριασμού ή άλλου υλικού, δεδομένων ή πληροφοριών (συλλήβδην γνωστών και ως «Πληροφορίες» ), είναι μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και, με την μετάδοση των εν λόγω Πληροφοριών, παραχωρείτε στην CHEP το αμετάκλητο, μη αποκλειστικό, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, εκχωρήσιμο, παγκόσμιο, μεταβιβάσιμο, διαρκές, απεριόριστο, πλήρως εκχωρούμενο, πλήρως καταβεβλημένο και δωρεάν δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της άδειας εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων) να αντιγράφει, εκτελεί, προβάλει, δημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει, επεξεργάζεται, αναλύει, χρησιμοποιεί και εμπορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο που είναι τώρα γνωστός ή θα ανακαλυφθεί στο μέλλον, τις εν λόγω Πληροφορίες (ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που περιέχεται σε αυτές) σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιονδήποτε σκοπό. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω του Συστήματος ή κάποιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται με δική σας ευθύνη και με το παρόν επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε τα νόμιμα δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω Πληροφορίες και ότι αυτές και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ή υλικό που εμπεριέχεται σε αυτές δεν είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και δεν χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του νόμου ή του συμβατικού περιορισμού.

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της CHEP (η "Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου") ισχύει για οποιαδήποτε Χρήση του Συστήματος. Για να δείτε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της CHEP, κάντε κλικ εδώ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η CHEP ενδέχεται να συλλέξει, χρησιμοποιήσει και αποκαλύψει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης του Συστήματος, από μέρους σας, με τον τρόπο που ορίζεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται με παραπομπή στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε και να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το Σύστημα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων που λαμβάνουν χώρα μέσω Διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως απόρρητες ή ασφαλείς. Κατανοείτε ότι οποιοδήποτε μήνυμα ή πληροφορία που στέλνετε στο Σύστημα ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο προσπέλασης ή υποκλοπής από άλλους, ακόμη και αν διατίθεται ειδική ειδοποίηση ότι η εν λόγω διαβίβαση είναι κρυπτογραφημένη.

Περιορισμοί σχετικά με το Περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Το Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Συστήματος πιστεύεται ότι είναι ακριβές. ΟΦΕΙΛΕΤΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ, ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι πληροφορίες στο Σύστημα υπόκεινται στις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Επιπλέον, το Σύστημα ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η CHEP δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη ούτε είναι υποχρεωμένη να εντοπίζει ή / και να διορθώνει οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη.

Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων.

Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστότοπους.

Το Σύστημα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του Συστήματος και δεν συνιστούν έγκριση, χορηγία ή σύσταση εκ μέρους της CHEP - ή ευθύνη για τους συνδεδεμένους ιστότοπους, οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες ή προϊόντα που διατίθενται στους ιστότοπους ή μέσω αυτών, ή για τις εταιρείες που συνδέονται με τέτοιους ιστότοπους. Η CHEP αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση αυτών των ιστότοπων, και τη χρήση των συνδέσμων που παραπέμπουν σε αυτούς τους ιστότοπους. Αποποιούμεθα επίσης κάθε ευθύνη και δεν προβάλλουμε κανέναν ισχυρισμό, ούτε παρέχουμε εγγύηση όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται, πωλούνται ή παρέχονται σε εσάς από τρίτους. Η χρήση άλλων ιστότοπων, από μέρους σας, και οι οποιεσδήποτε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, η εθελοντική προσφορά χρόνου ή υπηρεσιών ή η παροχή φιλανθρωπικών εισφορών μέσω άλλων ιστότοπων θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των άλλων ιστότοπων. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε εναντίον της CHEP για λόγους που προκύπτουν ή βασίζονται στη χρήση άλλων ιστότοπων. Αν και το Σύστημα περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους σε άλλους ιστότοπους, αυτό δεν σημαίνει ότι: (α) η CHEP συνδέεται ή σχετίζεται με οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους, (β) η CHEP είναι εξουσιοδοτημένη για να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, λογότυπα ή κατοχυρωμένα σύμβολα που σχετίζονται με αυτούς τους ιστότοπους ή που είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστότοπων, ή (γ) ότι οποιοσδήποτε συνδεδεμένος ιστότοπος είναι εξουσιοδοτημένος για να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα, εμπορικό όνομα, λογότυπο ή κατοχυρωμένο σύμβολο της CHEP.

Σύνδεσμοι από Άλλους Ιστότοπους.

Όλοι οι σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους πρέπει να εγκρίνονται εγγράφως από την CHEP, εκτός από περιπτώσεις όπου η CHEP συναινεί στη χρήση συνδέσμων, επειδή:

ο σύνδεσμος είναι σύνδεσμος μόνο κειμένου ο οποίος περιέχει μόνο την επωνυμία της αρχικής σελίδας του ιστότοπου,

ο σύνδεσμος «παραπέμπει» μόνο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου και όχι σε επόμενες σελίδες,

ο σύνδεσμος προβάλλει την αρχική σελίδα του Ιστότοπου σε πλήρη οθόνη - δηλαδή όχι εντός «πλαισίου» στον συνδεδεμένο ιστότοπο, και

η εμφάνιση, η θέση και οι άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν (i) μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι μια οντότητα ή οι δραστηριότητές της ή τα προϊόντα της συσχετίζονται ή χρηματοδοτούνται από την CHEP, τη μητρική της εταιρεία ή τις συνδεδεμένες και σχετιζόμενες εταιρείες της, ή ii) είναι τέτοιας φύσης που να προκαλούν ζημία ή να καταστρέφουν την καλή φήμη και αναγνωρισιμότητα που σχετίζεται με την επωνυμία και τα εμπορικά σήματα της CHEP, της μητρικής της εταιρείας ή των συνδεδεμένων ή σχετιζόμενων εταιρειών της.

Η CHEP διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια της για συνδέσμους ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Συμφωνείτε ότι θα καταργήσετε ή θα απενεργοποιήσετε αμέσως οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο στον Ιστότοπο, κατόπιν έγγραφης αίτησης της CHEP. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογότυπο ή εμπορικό σήμα της CHEP ως «κουμπί» υπερσύνδεσμου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της CHEP.

Περιεχόμενο Τρίτων

Το Σύστημα ενδέχεται να περιέχει υλικό, δεδομένα ή πληροφορίες που παρέχονται, δημοσιεύονται ή προσφέρονται από τρίτους με τεχνικές τύπου framing ή άλλης τεχνολογίας. Συμφωνείτε ότι ούτε η CHEP ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς για το υλικό, τα δεδομένα ή τις πληροφορίες τρίτων. Η χρήση του εν λόγω περιεχομένου τρίτων, από μέρους σας, ενδέχεται επίσης να υπόκειται στους όρους χρήσης και πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου του αντίστοιχου πάροχου περιεχομένου. Η CHEP δεν επαληθεύει, επικυρώνει ή εγγυάται για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους στο Σύστημα. Η CHEP δεν ευθύνεται για την παράδοση ή ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που πωλούνται, διαφημίζονται ή διατίθενται από τρίτους στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο περιεχόμενο τρίτων παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας, καλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιπλέον, το Σύστημα μπορεί να περιέχει προσφορές για πώληση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που δεν παρέχονται από την CHEP. Τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του αντίστοιχου εμπόρου για να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή. Οι όροι της προσφοράς που προβάλλονται στο Σύστημα, π.χ. της τιμής, της ποσότητας, της διαθεσιμότητας, της περιγραφής, κ.λπ. ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους που προβάλλονται στον ιστότοπο του εμπόρου. Οι διαφορές στους όρους μιας προσφοράς μεταξύ του Συστήματος και του ιστότοπου του εμπόρου θα διέπονται από τους όρους που εμφανίζονται στον ιστότοπο του εμπόρου. Η CHEP δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές ή αποκλίσεις ή για την απόδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω ενός ιστότοπου τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η / ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, Η CHEP, Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή / ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η CHEP ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ EΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, Η CHEP ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ.

Η CHEP ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ, Ή ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, Ή ΌΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΠΛΗΡΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

Η CHEP ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ CHEP, ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ, Η CHEP ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΌΤΙ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ CHEP Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Περιορισμός ευθύνης

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η CHEP Ή ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΆΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η CHEP ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ, (Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ) ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και να διατηρείτε αζημίωτη την CHEP, τις μητρικές, συνδεδεμένες και σχετιζόμενες εταιρείες της και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπρόσωπους και τους προμηθευτές της από και έναντι όλων των απωλειών, δαπανών, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από (i) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των Όρων Χρήσης ή των δικαιωμάτων κάποιου άλλου, (ii) οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους σε σχέση με ή προκύπτουσα από το περιεχόμενο, τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που υποβάλλετε, δημοσιεύσετε ή διαβιβάζετε μέσω του Συστήματος, ή (iii) την πρόσβαση και χρήση του Περιεχομένου, Συστήματος και των άλλων υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών, από μέρους σας, που διατίθενται στο Σύστημα και την CHEP ή διαμέσω αυτών.

Λογαριασμοί, Κωδικοί Πρόσβασης και Ασφάλεια

Ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται στο Σύστημα ή διαμέσω αυτού ενδέχεται να απαιτούν να ανοίξετε έναν λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και για κάθε και όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιείτε με το λογαριασμό ή το αναγνωριστικό χρήστη σας. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την CHEP αμέσως εάν υποψιαζόσαστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, του αναγνωριστικού χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Ωστόσο, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τις απώλειες που θα υποστεί η CHEP ή κάποιος άλλος χρήστης ή επισκέπτης του Συστήματος, εξαιτίας της χρήσης του λογαριασμού σας, του αναγνωριστικού χρήστη ή κωδικού πρόσβασής σας από άλλο άτομο.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο του φορέα κινητής τηλεφωνίας της CHEP, θα πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης («Πληροφορίες Λογαριασμού») που σχετίζονται με το λογαριασμό Συστήματος Διαχείρισης Μεταφορών (Transportation Management System) («TMS») σας («Λογαριασμός Χρήστη»). Οι πληροφορίες λογαριασμού που θα εισαγάγετε θα πιστοποιούνται μέσω του TMS.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, σε καμία περίπτωση, το λογαριασμό, το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη, χωρίς τη ρητή άδεια και συγκατάθεση του κατόχου του εν λόγω λογαριασμού, αναγνωριστικού χρήστη ή κωδικού πρόσβασης. Η CHEP δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις.

Γενικά

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα και τους ομοσπονδιακούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε να υποβάλλεστε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία της Πολιτείας ή των ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Πολιτεία της Φλόριντα. Παραιτείστε επιπλέον από κάθε ισχυρισμό ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, για οποιονδήποτε λόγο, σε αυτά τα δικαστήρια.

Άλλα

Με την επιφύλαξη των όρων οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών που μπορεί να έχει υπογράψει η CHEP για υλικά και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Συστήματος, οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της CHEP και εσάς και διέπουν τη χρήση του Συστήματος από μέρους σας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ξεχωριστή από τους υπόλοιπους Όρους Χρήσης και δεν θα επηρεάζει την ισχύ ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη χρήση του Συστήματος από μέρους σας θα υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που προέκυψε η αξίωση ή θα αποκλείεται οριστικά.

Συμφωνείτε ότι δεν θα αμφισβητήσετε το παραδεκτό ή την εκτελεστότητα του αντιγράφου των Όρων Χρήσης της CHEP αναφορικά με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εκτός και εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν, οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν δημιουργούν ούτε παρέχουν δικαιώματα, διορθωτικά μέτρα ή οφέλη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα πέρα από εσάς και την CHEP. Η CHEP ενδέχεται να αναθέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, ανά πάσα στιγμή, δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσης, σε τρίτους χωρίς προειδοποίηση. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της CHEP. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα είναι δεσμευτικοί και θα τίθενται σε ισχύ προς όφελος των μερών και των αντίστοιχων διαδόχων και εκχωρητές τους. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με όλους τους νόμους της δικαιοδοσίας που σας δίνει πρόσβαση στο Σύστημα καθώς και με οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία της οποίας οι νόμοι έχουν ισχύ στην περίπτωσή σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε το Σύστημα, το Περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλικό του Συστήματος κατά παράβαση των προαναφερθέντων νόμων ή παρόντων Όρων Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση, από μέρους σας, των παρόντων Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου αποτελεί παράνομη και αθέμιτη επιχειρηματική πρακτική που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη και ανυπολόγιστη βλάβη. Συμφωνείτε επίσης ότι η χρηματική αποζημίωση θα ήταν ανεπαρκής για μία τέτοιου είδους βλάβη και συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι διαθέτουμε το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικών μέτρων που κρίνουμε αναγκαία ή χρήσιμα. Τα διορθωτικά αυτά μέτρα θα προστίθενται σε οποιαδήποτε επιπλέον διορθωτικά μέτρα, βάσει του δικαίου.

Διεθνής Πρακτική

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες και τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται ή διαβιβάζονται από το λογαριασμό σας και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξαγωγικών περιορισμών των Ηνωμένων Πολιτειών, που σχετίζονται με τη χρήση ή τις δραστηριότητές σας στο Σύστημα. Το Σύστημα ελέγχεται και λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η CHEP δέχεται ευχαρίστως οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή το Σύστημα. Παρακαλείσθε να αποστείλετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 08 Ιουλίου 2016. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις και αλλαγές.

Βρείτε εξοπλισμό CHEP

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

Επιλογή γλώσσας

Greece
Ολοκληρώθηκε

Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

Αλλαγή χώρας

Όροι Χρήσης | CHEP