Használati feltételek

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi Használati feltételeket (továbbiakban „Használati feltételek“). Ezek a Használati feltételek szabályozzák a CHEP weboldalainak („CHEP“, „mi“, „minket“ vagy „miénk“) használatát (az alábbiakban meghatározottak szerint), beleértve a www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com és portfolioplus.chep.com/carrier, valamint a CHEP márkát bemutató egyéb weboldalakat („Weboldalak“), az ezen weboldalakkal kapcsolatos mobil alkalmazásokat („Mobil alkalmazások“), illetve a weboldalakon vagy a mobil alkalmazásokban elérhető anyagokat és funkciókat („Szolgáltatások“, illetve a weboldalakkal és a mobil alkalmazásokkal együtt a „Rendszer“). A Rendszer a CHEP és licenszadói tulajdona. A Rendszeren lévő bármilyen tartalom, anyag vagy funkció („Szolgáltatások“) elérésével, böngészésével, letöltésével, felhasználásával vagy az ezekre való regisztrálással (együtt „Felhasználás“) Ön igazolja, hogy elismerte és megértette a jelen Használati feltételeket, azokat elfogadja és magára vonatkozóan teljes mértékben kötelezőnek tekinti. A „CHEP“-re való hivatkozás magában foglalja a CHEP International, Inc. vállalatot, annak összes leányvállalatát, fiókvállalatát, valamint ezek igazgatóit, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait.

Jelen Használati feltételek az alább részletezettek szerint időről időre módosulhatnak. Ha az ilyen változások után Ön tovább használja a Rendszert (vagy annak egy észét), az azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a Használati feltételeket. HA ÖN NEM ÉRT EGYET A JELEN VAGY JÖVŐBENI HASZNÁLATI FELTÉTELEK BETARTÁSÁVAL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A RENDSZERT.

Használati feltételek változása

Időről időre előfordulhat, hogy frissítjük a Használati feltételeket és azokat bármikor módosíthatjuk annak érdekében, hogy azok magukba foglalják az általunk a Rendszeren vagy azon keresztül elérhetővé tett funkciókra, alkalmazásokra, lehetőségekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő feltételeket. Minden ilyen frissítés és módosítás az általunk bármilyen formában közölt értesítés pillanatától hatályos, beleértve, de nem kizárólag a jelen Használati feltételek módosított változatának elküldését vagy a weboldalon és a mobil alkalmazásokon keresztüli egyéb értesítést. Többször tekintse át ezeket a Használati feltételeket annak érdekében, hogy tájékozódjon azokról a változásokról, amelyek Önt érinthetik, mivel a Rendszer Ön általi további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja az ezen Használati feltételek kötelező érvényét. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk ezeket a Használati feltételeket vagy a Rendszert és annak tartalmát. Az itt közölt Használati feltételeknek a Rendszer meglátogatása napján érvényes változata alkalmazandó az Ön Rendszerhez való hozzáférésére és annak használatára az adott napon. A Használati feltételek és az Adatvédelmi irányelvek általunk elektronikusan vagy más megfelelő módon tárolt másolatai a Rendszer Ön általi meglátogatásának napján hatályos Használati feltételek és Adatvédelmi irányelv valós, teljes, érvényes, hiteles és érvényesíthető másolatának tekintendők.

Hozzáférés és használat

Jelen Használati feltételekben az „Ön“ és az „Öné“ (a) Önre, a Rendszert elérő egyénre, (b) a Rendszert egy egyén vagy kereskedelmi egység nevében elérő elektronikus ügynökre, és (c) arra a kereskedelmi egységre vonatkozik, akinek nevében az egyén vagy az elektronikus ügynök hozzáfér a Rendszerhez. Ön kijelenti és egyetért azzal, hogy az Ön által a rendszerhez való hozzáférésről és annak használatáról a CHEP részére átadott összes információ az Ön legjobb tudása, képessége és meggyőződése szerint valós, pontos és teljes. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen Használati feltételeket bármilyen okból vagy ok nélkül, bármikor, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül megszüntessük. A jelen Használati feltételek megszegése többek között az Ön Rendszerhez való hozzáférésének és a Rendszer Ön általi használatának azonnali felfüggesztését vonhatja maga után.

A CHEP személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott licenszet biztosít Önnek ahhoz, hogy saját személyes vagy belső célra használja a Rendszert, valamint megtekintse vagy elérje a Szolgáltatásokat, azzal a feltétellel, hogy Ön azokat nem másolhatja, módosíthatja, azokból nem készíthet származtatott munkákat, azokat nem fejtheti és nem bonthatja vissza a forráskód megfejtése érdekében, azokon belüli biztosítékot nem értékesíthet, rendelhet hozzá, engedélyezhet tovább, garantálhat, sem más módon nem ruházhat át semmilyen, a Rendszerre, a Szolgáltatásokra vagy az azokhoz való hozzáférésre, illetve a Rendszeren (beleértve az azon megjelenő összes weboldalt vagy mobil alkalmazást) keresztül elérhető Tartalmakra vonatkozó jogot (és ezeket semmilyen harmadik fél számára nem teszi lehetővé). Ön továbbá egyetért azzal, hogy semmilyen formában vagy módon nem módosítja a rendszert vagy annak egy részét, valamint semmilyen okból nem használja a Rendszer vagy a Szolgáltatások módosított változatát a CHEP kifejezett írásos beleegyezése nélkül. Ön nem kísérelhet meg semmilyen jogtalan hozzáférést a Rendszerhez vagy annak bármilyen tartalmához, beleértve a számítógépes rendszereket, szoftvereket és hálózatokat. A Rendszerben vagy a Szolgáltatásokban tárolt vagy azok által rendelkezésre bocsátott tartalmak, anyagok vagy információk kereskedelmi céllal történő felhasználása vagy továbbértékesítése tilos a CHEP írásos beleegyezése nélkül.

A Rendszer (beleértve a Szolgáltatásokat) használatának feltétele, hogy Ön beleegyezik abba, hogy a rendszert nem fogja olyan célra használni, amely törvénytelen vagy amely a jelen Használati feltételek szerint tilos. Beleegyezik továbbá abba, hogy megtérít számunkra minden minket ért olyan kárt, veszteséget, költséget vagy kiadást, beleértve a jogi költségeket, amely a Rendszer vagy a Szolgáltatások Ön általi törvénytelen vagy tiltott céllal történő használata miatt keletkeztek.

A CHEP bármikor megszüntetheti, módosíthatja, felfüggesztheti vagy leállíthatja a Rendszer bármely paraméterét (vagy a Rendszer bármely részét vagy összetevőjét), beleértve bármelyik funkció vagy szolgáltatás elérhetőségét. A CHEP a rendszerről eltávolíthat, illetve a rendszeren módosíthat vagy más módon megváltoztathat bármilyen tartalmat, beleértve a harmadik felek tartalmait is. A CHEP értesítés vagy kötelezettség nélkül korlátozhat bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat, vagy letilthatja az Ön hozzáférését a rendszer egyes részeihez vagy teljes egészéhez. A CHEP bármikor, bármilyen okból, saját belátása szerint letilthatja a Rendszer használatát az Ön számára.

Szellemi tulajdon

A CHEP tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz való jogát, és Öntől is ugyanezt várja el. Jelentős időt, erőt és pénzt fordítottunk a Rendszer megalkotására, valamint a Rendszeren és azon keresztül elérhető funkciók, anyagok, lehetőségek és szolgáltatások összegyűjtésére és rendelkezésre bocsátására. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a CHEP birtokolja vagy (ahol szükséges, helyénvaló vagy alkalmazandó) harmadik felektől licenszeli a Rendszerre és a Rendszeren vagy azon keresztül elérhető összes funkcióra, anyagra, lehetőségre és szolgáltatásra, valamint az azokon tárolt összes információra, szövegre, adatra, számítógépes kódra, zenére, illusztrációra, adatbázisokra, grafikákra, képekre, hangfelvételekre, audio- vagy vizuális elemre, logókra, szoftverre, műszaki rajzokra, konfigurációkra, grafikus és egyéb anyagokra vagy az elrendezésre (együtt „Tartalom“), valamint az ilyen Tartalom megjelenítésére, szerkezetére, kiválasztására, koordinálására, „lásd és érezd“ kifejezésére és elrendezésére vonatkozó összes jogot, jogosultságot és érdekeltséget. Ön tudomásul veszi, hogy a Tartalom értékes tulajdonosi információt jelent, amely az Egyesült Államok és más országok hatályos, a szellemi tulajdon és egyéb tulajdonosi jogok védelmét szabályozó jogszabályainak, törvényeinek és megállapodásainak hatálya alá esik, és hogy a Rendszer és a Tartalom elérésével és használatával Ön semmilyen tulajdonosi jogot nem szerez, valamint hogy az összes ilyen jog a CHEP vagy licenszadói és tartalom-szolgáltatói tulajdonába tartozik és tulajdonában marad.  

Az információknak, egyéb anyagoknak vagy Tartalomnak a CHEP általi közlése a Rendszeren nem jelent lemondást az ilyen információkban, anyagokban, Tartalomban szereplő tulajdonosi jogról (mint például, de nem kizárólag a szerzői jogok, szabadalom, védjegy vagy más szellemi tulajdon), és kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában nem jelenti semmilyen jog átadását a Rendszer használója vagy további harmadik fél számára.

Szerzői jogok.

A fentiek alapján a Rendszeren rendelkezésre bocsátott tartalom vagy a Copyright © 2002 CHEP („CHEP“ szerzői joga) vagy a CHEP-nek, anyavállalatának, leány- és kapcsolt vállalatainak és/vagy licenszadóinak védett tulajdona. Minden jog fenntartva. A Tartalom (részben vagy egészben történő) módosítása, másolása, terjesztése, szerkesztése, reprodukálása, újrapublikálása, letöltése, nyilvános felhasználása, közlése, kódolása, fordítása, továbbítása, terjesztése vagy értékesítése bármilyen formában és értelemben tilos a CHEP előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve ha (i) arról a jelen Használati feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, vagy (ii) a Tartalmat olyan céllal tölti le és nyomtatja ki, ami nem sérti a CHEP üzleti érdekeit és a CHEP számára nem méltatlan vagy hátrányos, amennyiben Ön nem sérti meg a szerzői jogokra vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezéseket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a CHEP ezt a korlátozott hozzájárulást bármikor és bármilyen okból visszavonhatja, és ez nem jelent hozzájárulást a Tartalmak újrapublikálásához semmilyen internetes, intranetes vagy extranetes oldalon, illetve az információk bármilyen más adatbázisban vagy összeállításban történő felhasználásához. A tartalmak felhasználása a jelen Használati feltételekben leírtakon kívül szigorúan tilos. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy a Rendszerből nem fog elektronikus vagy más módon adatokat vagy adatmezőket - beleértve, de nem kizárólag ügyfél-azonosító adatokat - rendszeresen letölteni, kigyűjteni vagy lehalászni. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy szerzői joggal védett anyagát jogtalanul használtuk fel a Rendszerben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Használati feltételek „Értesítés a szerzői jogi képviselő részére“ szakaszában leírtak szerint.

Védjegyek.

A Rendszerben szereplő összes védjegy a CHEP, a leány- és kapcsolt vállalatai vagy a licenszadói védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ilyen védjegyek teljes egészben vagy részben történő másolása, utánzása vagy felhasználása tilos a CHEP előzetes írásos engedélye nélkül. Az összes fejléc, saját grafika, gomb ikon és szöveg a CHEP vagy leányvállalatai szolgáltatási megjelölése, védjegye és/vagy „trade dress“ oltalma, azok teljes egészében vagy részben történő másolása, utánzása vagy használata tilos a CHEP előzetes írásos engedélye nélkül. A Rendszeren megjelenő egyéb védjegyek, bejegyzett védjegyek, terméknevek, valamint cégnevek és logók az érintett tulajdonosok tulajdonát képezik. Amennyiben úgy gondolja, hogy a Rendszeren jogtalanul használtuk az Ön védjegyeit, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Továbbá, ha a használat feltételeinek megfelelően szeretné használni a CHEP logót vagy védjegyet, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Szabadalmak.

A CHEP termékeire és eljárásaira egy vagy több szabadalom is vonatkozhat vagy a CHEP üzleti titkait és/vagy saját tulajdonú információit képezhetik. A CHEP az ezen szabadalmakkal, üzleti titkokkal és tulajdonosi információkkal kapcsolatos minden jogot fenntart. A szabadalmi jogok bármilyen átruházása vagy átadása kizárva, és ennek lehetőségét a jelen Használati feltételek vagy a Rendszer Ön általi használata sem biztosítják. Ön vállalja, hogy nem sérti meg ezen jogokat és nem fejti vissza, nem fordítja vissza és nem szereli szét a CHEP termékeit és eljárásait.

Szoftver.

A Rendszeren használt vagy azon keresztül elérhető bármely szoftver, beleértve a szoftver által létrehozott fájlokat és képeket, kódot és a szoftvert kísérő adatokat is (együttesen „Szoftver”) csak és kizárólag a Rendszer elérésére és használatára használható, feltéve, hogy az ilyen használat nem sérti a CHEP üzleti érdekeit és a CHEP számára nem méltatlan, és összhangban áll a Rendszerben vagy ezen Használati feltételekben meghatározott felhasználással. A CHEP minden jogot és licenszet fenntart a Szoftverben található minden szellemi tulajdonra. Elfogadja, hogy tilos másolni, terjeszteni, értékesíteni, módosítani, visszafordítani, visszafejteni, szétszerelni ezen Szoftvert vagy származékos műveket készíteni belőle.

Értesítés a szerzői jogi képviselő részére.

A CHEP tiszteletben tartja a mások szellemi tulajdonhoz való jogát, és elvárja, hogy Rendszerünk felhasználói is ugyanígy tegyenek. Ha úgy gondolja, hogy a Rendszer bármely tartalma megszegi vagy sérti az Ön szellemi tulajdonhoz fűződő jogát az Egyesült Államok törvénykönyve 17. címének, 512. §, (c)(2) szakasza értelmében, kérjük, küldjön értesítést a rendszer adott részéhez tartozó szerzői jogi képviselőnek (az alábbiak szerint), amely tartalmazza az alábbiakat:

a szerzői jog tulajdonosának képviseletében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

a megszegett szerzői jogi védelem alatt álló alkotás azonosítója;

a szerzői jog megsértése által érintett anyag azonosítója, valamint a CHEP számára az anyag beazonosítását lehetővé tevő, ésszerűen elegendő információ;

cím, telefonszám és amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím, amelyen a panaszos fél elérhető;

nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen azt feltételezi, hogy az anyagnak a kifogásolt módon történő használatát a szerzői jog tulajdonosa vagy annak képviselője nem engedélyezte, ill. a jog nem teszi lehetővé; és

nyilatkozat arról, hogy az értesítésben feltüntetett információ pontos, valamint a büntetőjogi felelősség tudatában arról, hogy a panaszos félnek jogában áll eljárni az állítólag megszegett kizárólagos jog tulajdonosának nevében.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos követeléseket és értesítéseket a következő címre küldje: bgintellectualproperty@brambles.com

Felhasználói magatartás - Általános. Tilos a rendszer használata vagy használatának kísérlete, ha (i) az törvényellenes, jogosulatlan, tisztességtelen vagy rosszhiszemű céllal történik; (ii) az károsíthatja, megbéníthatja, túlterhelheti vagy megrongálhatja bármelyik szervert vagy a szerverhez csatlakoztatott hálózato(ka)t; (iii) az befolyásolhatja a Rendszer (vagy a Rendszer bármely részének) bármely más fél általi használatát vagy annak élvezhetőségét; (iv) annak célja a hackertevékenység révén, jelszó megfejtésével vagy más módon jogosulatlan hozzáférés más fiókokhoz, a szerverhez vagy rendszerhez csatlakoztatott számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz; (v) annak célja olyan rendszerek, adatok vagy információk elérése, amelyeket a CHEP nem szándékozott hozzáférhetővé tenni a felhasználó számára; (vi) annak célja bármilyen olyan anyag vagy információ megszerzése, amelyet mi szándékosan nem tettünk elérhetővé; vagy (vii) a rendeltetésszerűtől eltérő bármilyen más használat.

Ezenkívül Ön egyetért azzal, hogy a Rendszer használatával kapcsolatban:

(a) nem fog feltölteni vagy küldeni olyan üzenetet, információt, adatot, szöveget, szoftvert, képeket vagy más tartalmat, amely törvényellenes, erkölcstelen, ártalmas, fenyegető, sértő, zaklató, tiltott, gyalázkodó, vulgáris, obszcén, rágalmazó vagy más módon nem kívánatos, vagy amely sértheti mások magánélethez való jogát vagy a közzétett anyagok tartalmára vonatkozó személyiségi jogait;

(b) nem közli senkivel a felhasználónevét és jelszavát, sem a Rendszeren keresztül, sem más módon;

(c) nem fog létrehozni hamis személyazonosságot más személyek megtévesztése, illetve más személy vagy entitás megszemélyesítése céljából, vagy egy személlyel vagy entitással fennálló kapcsolatának valótlan állítása vagy más módon megtévesztő bemutatása céljával, beleértve, de nem kizárólag a CHEP képviselőit;

(d) nem fog feltölteni vagy küldeni olyan anyagot, amelynek reprodukálására, megjelenítésére vagy továbbküldésére Önnek nincs joga a jogi, illetve szerződéses vagy bizalmas viszony alapján (mint a titoktartási megállapodás);

(e) nem fog feltölteni vírusokat tartalmazó fájlokat, trójai vírusokat, férgeket, időzített bombákat, cancelbot tartalmakat, hibás fájlokat vagy más hasonló szoftvert vagy programot, amely károsíthatja más számítógépének működését vagy más személyek tulajdonát;

(f) nem fog törölni szerzői megjelöléseket, jogi megjegyzéseket, illetve szabadalmaztatott megnevezéseket vagy címkéket, amelyeket Ön valamilyen kommunikációs csatornára feltölt;

(g) a rendszer bármely kommunikációs funkcióját nem fogja olyan módon használni, amely hátrányosan befolyásolja a Rendszer forrásainak elérhetőségét más felhasználók számára (pl. túlzott kiabálás, vagyis csak nagy betű használata, illetve ismétlődő szöveg folyamatos küldésével való elárasztás);

(h) nem fog feltölteni vagy továbbítani kéretlen reklámozó, promóciós anyagokat, „junk“ vagy „spam“ küldeményeket, „lánclevelet“, „piramis rendszerű“ leveleket vagy más megszólító, reklámcélú vagy hasonló levelet;

(i) nem sérti meg a hatályos helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot;

(j) nem fog feltölteni vagy továbbítani olyan anyagot, amely bármilyen más személy szabadalmát, védjegyét, szolgáltatási megjelölését, üzleti titkát, szerzői jogát vagy más tulajdonjogát sérti;

(k) nem fog törölni vagy módosítani más személyek vagy entitások által közölt anyagokat;

(l) nem fogja vizsgálni, ellenőrizni, tesztelni a Rendszer vagy a rendszerhez kapcsolódó bármilyen más hálózat hitelesítési intézkedéseinek sebezhetőségét vagy azokat nem próbálja megszegni;

(m) nem fog semmilyen fél nevében regisztrálni, feliratkozni, megpróbálni regisztrálni, megpróbálni feliratkozni, leiratkozni vagy megpróbálni leiratozni semmilyen termékre vagy szolgáltatásra, ha Ön nem kifejezetten jogosult arra, hogy az adott fél nevében ilyen módon eljárjon;

(n) nem fog másokról adatokat lehalászni, beleértve az e-mail címeket; vagy

(o) nem használ robot, „spider“, „scraper“ vagy más automatizált vagy kézi programot a rendszer elérésére vagy a Rendszeren tárolt Tartalom vagy információ másolására.

A CHEP fenntartja a jogot bármilyen jogi lépés megtételére az előzőekben leírtak aktuális vagy feltételezett megsértésére adott, szükségesnek ítélt válaszként, beleértve, de nem kizárólag a felhasználói hozzáférés és/vagy fiók felfüggesztését vagy leállítását. A CHEP együttműködik a joghatóságokkal és/vagy a harmadik felekkel az igazolt vagy feltételezett bűncselekmény vagy törvénysértés felderítésében. Ha az Adatvédelmi irányelv kifejezetten nem korlátozza, a CHEP fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor közzé tegyen bármilyen olyan információt, amelyet a CHEP szükségesnek tart ahhoz, hogy megfeleljen a hatályos törvényeknek, rendeleteknek, jogi folyamatoknak vagy eleget tegyen a kormányzati szervek kéréseinek, továbbá hogy a CHEP saját belátása szerint bármilyen információt szerkesszen, töröljön vagy megtagadja azok közlését részben vagy egészben. Beleegyezik továbbá abba, hogy a CHEP részére megtérít minden kárt, veszteséget, költséget vagy kiadást (beleértve az ügyvédi, könyvelői, professzionális felügyelői és más szakértői díjakat vagy költségeket, amelyek az említettek szembeni védelemmel vagy azok elszámolásával kapcsolatban felmerültek), amely a CHEP-et ért a Rendszer Ön általi törvényellenes vagy tiltott célra történő használata miatt.

A CHEP fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor közzé tegyen bármilyen olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a hatályos törvényeknek, rendeleteknek, jogi folyamatoknak vagy eleget tegyen a kormányzati szervek kéréseinek, továbbá hogy a CHEP saját belátása szerint bármilyen információt szerkesszen vagy töröljön részben vagy egészben.

 

Online kommunikáció a webhelyen keresztül.

A CHEP eltérő írásos jóváhagyása hiányában Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által a Rendszeren (vagy egy közösségi média platformon vagy weboldalon elérhető bármelyik felületünkön) keresztül e-mailben, postázva, üzenetben küldve, feltöltve, letöltve vagy más módon bárkivel (beleértve a CHEP-et) közölt vagy továbbított bármilyen típusú és természetű kommunikáció, anyag vagy információ, beleértve (de nem kizárólag) a kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, ötleteket, terveket, jegyzeteket, fiókadatokat vagy más anyagokat, adatokat vagy információkat (együtt „Információ“), nem bizalmas jellegű, és az ilyen információknak a CHEP-hez való eljuttatásakor Ön garantálja a CHEP részére a visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, továbblicenszelhető, egész világra kiterjedő, átruházható, örökös, korlátlan, hozzárendelhető, teljes mértékben megfizetett és jogdíjmentes licenszet (beleértve, de nem kizárólag a szerzői jogi licenszet) arra, hogy a jelenleg bármilyen módon ismert vagy a jövőben megismert ilyen információkat (vagy az azokban foglalt bármilyen tartalmat vagy anyagot) másolja, szerepeltesse, megjelenítse, közölje, azok alapján származékos munkákat készítsen, azokat terjessze, feldolgozza, elemezze, felhasználja és értékesítse bármely médiumban, bármilyen célra. A Rendszeren vagy a közösségi média platformon történő bármilyen információközlés az Ön személyes felelősségére történik, és Ön ezzel kijelenti és garantálja, hogy Ön teljes mértékben jogosult az ilyen információk használatára, valamint hogy azok, és az abban foglalt tartalmak és anyagok nem bizalmasak vagy nem képezik harmadik fél tulajdonát, és hogy Ön azok használatával nem sért törvényt vagy szerződéses korlátozást.

Adatvédelmi irányelv.

A CHEP adatvédelmi irányelve (Adatvédelmi irányelv) a Rendszer bármilyen használatára vonatkozik. A CHEP adatvédelmi irányelvet itt tekintheti meg. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a CHEP összegyűjtheti, felhasználhatja és továbbadhatja a Rendszer használata során az Adatvédelmi irányelvünkben meghatározott módon összegyűjtött adatokat, miközben az irányelvre a jelen dokumentum úgy hivatkozik, mint a Használati feltételek részére. Arra kérjük Önt, hogy olvassa el és ismerje meg az Adatvédelmi irányelvünkben ismertetett adatvédelmi gyakorlatunkat. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV IDŐVEL MEGVÁLTOZHAT, EZÉRT NE FELEDJE EL RENDSZERESEN ELLENŐRIZNI AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVÜNKET.

Ezenkívül a Rendszer használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az internetes adatátvitel sosem teljesen titkos és biztonságos. Ön megérti, hogy az Ön által a Rendszer részére küldött üzenetet vagy információt mások elolvashatják vagy megtekinthetik, akkor is, ha egy speciális megjegyzés szerint az adott átvitel titkosított.

A webhely tartalmára vonatkozó korlátozások.

A Rendszeren keresztül elérhető Tartalmat pontosnak feltételezzük. AZONBAN ÖNNEK IS ÉRTÉKELNIE KELL AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁT, VALAMINT AZ ILYEN INFORMÁCIÓK HASZNOSSÁGÁT AZ ADOTT IGÉNYEK TEKINTETÉBEN. A termékek és a szolgáltatások előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Rendszeren található összes információra a jelen Használati feltételek jogi nyilatkozatai vonatkoznak.

Ezenkívül a Rendszer műszaki pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. A CHEP nem vállal felelősséget az ilyen pontatlanságokért vagy hibákért, és a CHEP nem köteles azonosítani és/vagy kijavítani az ilyen pontatlanságokat vagy hibákat.

Hivatkozások és harmadik fél által biztosított tartalmak.

Más weboldalakra mutató hivatkozások.

A Rendszer tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezek a hivatkozások kizárólag a Rendszer használóinak kényelmét szolgálják, és nem jelentik a hivatkozott weboldalak, az azokon vagy az azokhoz kapcsolható cégeknél elérhető tartalom, szolgáltatások vagy termékek jóváhagyását, támogatását vagy ajánlását a CHEP részéről -- sem pedig a felelősségvállalást azokért. A CHEP kizár minden felelősséget az ilyen weboldalakért, az azokhoz való hozzáférésért és használatért, valamint az ilyen weboldalakra mutató hivatkozások használatáért. Kizárunk továbbá minden felelősséget, képviseletet és garanciát a harmadik felek által elérhetővé tett, értékesített vagy rendelkezésre bocsátott bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. Más weboldalak használata, valamint a más weboldalakon keresztül megvalósított termék- vagy szolgáltatásvásárlás, idő vagy szolgáltatás felajánlása, illetve a más weboldalakon keresztül felajánlott jótékonysági hozzájárulások az ilyen más weboldalak általános szerződési feltételeinek hatálya alá esnek. Ön kijelenti, hogy az ilyen más weboldalak miatt vagy azok alapján a CHEP ellen nem él semmilyen jogorvoslattal vagy követeléssel. A más weboldalakra utaló hivatkozásoknak a Rendszereben való feltüntetése nem jelenti azt, hogy: (a) a hivatkozott oldal kapcsolatban állna a CHEP-pel, vagy annak érdeklődési körébe tartozna; (b) a CHEP jogosult az ezen hivatkozásokkal kapcsolatban megjelenő vagy azokon keresztül elérhető védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók vagy szerzői jogokat jelölő szimbólumok használatára; vagy (c) az összes oldalon engedélyezve van a CHEP védjegyének, kereskedelmi megnevezésének, logójának vagy szerzői jogait jelölő szimbólumainak használata.

Hivatkozások más webhelyekről.

Bármilyen webhelyre mutató összes hivatkozást írásban jóvá kell hagyatni a CHEP-pel, kivéve ha a CHEP hozzájárul az olyan hivatkozásokhoz, amelyeknél:

a hivatkozás csak szöveges hivatkozás, és csak a webhely címét tartalmazza;

a hivatkozás csak a webhely kezdőoldalára „mutat” és nem valamelyik aloldalra;

a hivatkozás teljes képernyős módban jeleníti meg a webhely kezdőlapját -- azaz nem egy „keretben“ a hivatkozó webhelyen; és

a hivatkozás megjelenése, pozíciója és más jellemzői nem (i) eredményeznek megtévesztő megjelenítést, mely azt sugallja, hogy a szervezet vagy tevékenységei vagy termékei kapcsolódnak vagy támogatást kapnak a CHEP-től, anyavállalatától vagy leányvállalataitól, illetve kapcsolódó vállalataitól, és nem (ii) sértik vagy rombolják a CHEP, anyavállalata vagy leányvállalatai, illetve a kapcsolódó vállalatai nevének és védjegyeinek jó hírnevét.

A CHEP fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonja a hivatkozás elhelyezéséhez adott belegyezését. Ön beleegyezik abba, hogy a CHEP írásos kérésére azonnal eltávolít vagy letilt a weboldalra vonatkozó bármilyen hivatkozást. Ön semmilyen esetben nem használja a CHEP logóját vagy védjegyét hivatkozási „gomb“-ként vagy más módon a CHEP kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.

Harmadik fél által biztosított tartalom.

A Rendszer harmadik felek által a keret- vagy egyéb technológia használatával biztosított, közzétett vagy kínált anyagokat, adatokat és információkat tartalmazhat. Ön elfogadja, hogy sem a CHEP, sem leányvállalatai nem tartoznak felelősséggel Ön felé a harmadik féltől származó tartalmakért, adatokért és információkért. A harmadik fél által biztosított tartalmak használatára, ahol ez érvényes, a tartalomszolgáltató használati feltételei és adatvédelmi irányelvei vonatkozhatnak. A CHEP nem ellenőrzi, nem támogatja és nem igazolja a harmadik fél által a Rendszerben közzétett tartalmakat. A CHEP nem vállal felelősséget a harmadik felek által a saját vagy bármely más webhelyen eladott, reklámozott vagy elérhetővé tett termékek és szolgáltatások leszállításáért vagy minőségéért. Ha úgy gondolja, hogy a harmadik fél által biztosított tartalmak valamelyike megsérti tulajdonjogait, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ezenkívül a Rendszer tartalmazhat olyan ajánlatokat, amelyek nem a CHEP által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak. Az ilyen termékeket és szolgáltatásokat csak az adott kereskedő weboldalára történt, a tranzakció megvalósítása érdekében végrehajtott átirányítás után lehet megvásárolni. A Rendszerben megjelenített ajánlati feltételek, beleértve, de nem kizárólag az árra, mennyiségre, elérhetőségre és a leírásra vonatkozó adatokat, eltérhetnek a kiskereskedő weboldalán megjelenő feltételektől. A Rendszerben és a kiskereskedő weboldalán szereplő ajánlati feltételek közötti különbségek esetén a kiskereskedő weboldalán szereplő feltételek az irányadók. A CHEP nem vállal felelősséget vagy garanciát az ilyen jellegű eltérésekért vagy ellentmondásokért, illetve a harmadik felek által biztosított termékek vagy szolgáltatások teljesítéséért.

Jogi nyilatkozatok.

EZ A RENDSZER ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK JELEN FORMÁJUKBAN ÉS JELEN ÁLLAPOTUKBAN VANNAK BIZTOSÍTVA ÉS CSAK TÁJÉKOZTATÓ CÉLOKAT SZOLGÁLNAK. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A RENDSZERT, A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS/VAGY TARTALMAKAT CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.

A CHEP, ANYAVÁLLALATA ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATAI AZ ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN KIZÁRNAK MINDENFÉLE GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, KIVÉVE, HA ERRŐL A FELEK ÍRÁSBAN KÜLÖN MEGÁLLAPODTAK.

ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A RENDSZERT, BELEÉRTVE A RENDSZERBEN KÖZZÉTETT, ARRÓL LETÖLTÖTT VAGY ELÉRT TARTALMAKAT, ADATOKAT ÉS SZOFTVEREKET IS, CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY SZEMÉLYESEN ÖN LESZ A FELELŐS A CÉGÉT, SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREIT ÉRINTŐ VAGY ADATVESZTÉST EREDMÉNYEZŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, MELYEK AZ ILYEN TARTALOM, ADAT ÉS/VAGY SZOFTVER LETÖLTÉSE MIATT KÖVETKEZTEK BE.

ÖN ELFOGADJA, HOGY A CHEP NEM ELLENŐRZI A HARMADIK FELEK ÁLTAL A RENDSZERBEN KÍNÁLT INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT. EGYÉB MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN A CHEP ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÉS GARANCIÁT A HARMADIK FELEK ÁLTAL KÖZZÉTETT VAGY TERJESZTETT TANÁCSOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÍTÁSOK ÉS MÁS TARTALMAK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁRA, ISMERTSÉGÉRE, TELJESSÉGÉRE, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA ÉS HASZNOSSÁGÁRA.

A CHEP NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ARRA, HOGY EZ A RENDSZER VAGY ANNAK TARTALMA MEGFELEL AZ ELVÁRÁSAINAK, VAGY EZ A RENDSZER VAGY ANNAK TARTALMA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN JELENIK MEG VAGY AZ ESETLEGES HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK. A CHEP NEM VÁLLAL GARANCIÁT EMELLETT A RENDSZER VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL KAPOTT EREDMÉNYEKRE, SEM PEDIG A RENDSZER HASZNÁLATÁVAL KAPOTT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁRA.

CHEP NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓKNÁL FELMERÜLŐ SEMMILYEN KÁRÉRT (LEGYEN AZ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES), MELYNEK OKA TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A CHEP, ANYAVÁLLALATA, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATAI, LICENSZIAADÓI HIBÁJÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÓ HIBÁJA ÉS/VAGY MULASZTÁSA MIATT BEKÖVETKEZETT KÉSLEKEDÉS MIATTI ADATVESZTÉS, TARTALOM VAGY E-MAIL HIBÁS CÉLBA JUTTATÁSA, A HÁLÓZAT VAGY A RENDSZER LEÁLLÁSA, FÁJLOK SÉRÜLÉSE VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSA. A CHEP SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL A RENDSZEREN KERESZTÜL KÜLDÖTT INFORMÁCIÓK BIZALMASSÁGÁRA, KIVÉVE A KÜLÖN ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSBAN RÖGZÍTETT, ILLETVE AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ESETEKET.

A CHEPTŐL VAGY A RENDSZEREN KERESZTÜL KAPOTT SEMMILYEN TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ, LEGYEN AZ SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS, NEM SZOLGÁL SEMMILYEN GARANCIA ALAPJÁUL MINDADDIG, AMÍG ARRÓL KIFEJEZETT ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS NEM SZÜLETIK.

EGYES ÁLLAMOK VAGY ORSZÁGOK TILTJÁK BIZONYOS GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZIK.

A felelősség korlátozása.

KÜLÖN ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN A CHEP, ANNAK RÉSZLEGEI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATAI, IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN FORMÁBAN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMI A RENDSZER VAGY ANNAK BÁRMILYEN TARTALMA, VAGY AZON TALÁLHATÓ BÁRMILYEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK MEGHIÚSULÁSA MIATT KÖVETKEZIK BE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A NYERESÉGVESZTÉS, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSA, PROGRAMOK, ADATOK ÉS MÁS SZELLEMI TULAJDON ELVESZTÉSÉT IS, MÉG AKKOR SEM, HA A CHEP KIFEJEZETTEN TUDOMÁSSAL BÍRT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELEK ELFOGADJÁK, HOGY FENTIEK A KOCKÁZAT ÉSSZERŰ MEGOSZTÁSÁT JELENTIK. AZONBAN A MI TELJES FELELŐSSÉGÜNK A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK VAGY A RENDSZER (VAGY ANNAK BIZONYOS RÉSZÉNEK) ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA ALAPJÁN TÁMASZTOTT KÁRIGÉNYEK ESETÉBEN CSAK AZ ÖNTŐL AZ ADOTT CSELEKMÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN SZÁRMAZÓ BEVÉTELRE KORLÁTOZÓDIK.

BIZONYOS JOGRENDSZEREK TILTJÁK AZ ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK IRÁNTI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK EGY RÉSZE ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZIK.

Kártalanítás.

Ön egyetért azzal, hogy kártalanítja a CHEP-et, anyavállalatait, leányvállalatait és kapcsolódó vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és beszállítóit, illetve azokat megóvja és ártatlannak minősíti azon veszteségekért, kiadásokért, károkért és költségekért, beleértve az megalapozott ügyvédi költségeket is, amelyek azért következtek be, mert Ön (i) megszegte a jelen használati feltételeket vagy megsértette más személyek jogait, (ii) bármilyen harmadik fél kártérítési igénye esetén olyan tartalom, adat vagy információ kapcsán vagy alapján, amelyet Ön osztott meg, küldött vagy továbbított a Rendszeren keresztül, vagy (iii) az Ön tartalmakhoz, Rendszerhez való hozzáféréséből és használatából vagy a Rendszeren és a CHEP-en vagy azon keresztül elérhető anyagokból, termékekből és szolgáltatásokból erednek.

Fiókok, jelszavak és biztonság

A Rendszeren vagy azon keresztül kínált összes lehetőség vagy szolgáltatás igénybevételéhez Önnek egy fiókot kell létrehoznia (beleértve a belépési azonosító és jelszó meghatározását). A fiókadatok - beleértve a bejelentkezési azonosítót és a jelszót - bizalmas jellegének megőrzéséért, valamint az Ön fiókján keresztül vagy belépési azonosítójával végrehajtott bármilyen és összes műveletért teljes mértékben Ön felel. Ön vállalja, hogy azonnal tájékoztatja a CHEP-et, ha fiókjának, felhasználói azonosítójának vagy jelszavának jogosulatlan felhasználását vagy a biztonság más módon történő megsértését észleli. Ennek ellenére Ön felelős a CHEP-et vagy a Rendszert használó vagy azt meglátogató egyéb felhasználót ért azon károkért, amelyeket az Ön fiókját, bejelentkezési azonosítóját vagy jelszavát használó másik személy okoz.

A CHEP mobil karrier weboldalának használatához Önnek meg kell adnia a Szállítási Menedzsment Rendszer („TMS“) fiókjához („Felhasználói fiók“) tartozó felhasználói nevét és jelszavát („Fiókadatok“). A TMS hitelesíti az Ön által megadott Fiókadatokat.

Soha ne használjon más felhasználói fiókot, bejelentkezési azonosítót vagy jelszót az adott fiók, felhasználói azonosító vagy jelszó tulajdonosának kifejezett engedélye és beleegyezése nélkül. CHEP nem vonható felelősségre az ezen kötelezettségek megszegéséből eredő veszteségekért vagy károkért.

Általános rendelkezések.

Érvényes jogszabályok.

Jelen használati feltételek Florida Állam és az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek megfelelően lettek megalkotva és aszerint értelmezendők, kizárva a jogrendszerek ütközését. Jogvita esetén Ön elfogadja Florida Állam állami és szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességét. Ezen kívül Ön kifejezetten lemond minden olyan kárigényről, amelyek bármilyen okból kifolyólag ezen bíróságok illetékességi körén kívül esnek.

Egyéb rendelkezések.

Jelen Használati feltételek jelentik az Ön és a CHEP közötti, a Rendszer használatra vonatkozó teljes megállapodást, kivéve, ha a CHEP más megállapodást kötött a Rendszerben elérhető anyagok és szolgáltatások megvásárlására. Amennyiben a Használati feltételek bármely része bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, azt a Használati feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és mint ilyen, nincs hatása a többi feltétel érvényességére és alkalmazhatóságára. Ön elfogadja, hogy a használat feltételei miatt vagy azzal, valamint a Rendszer használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen igényt annak felmerülése után egy éven belül érvényesíteni kell, különben véglegesen elévül.

Ön beleegyezik abba, hogy nem vonja kétségbe a CHEP jelen Használati feltételei másolatának érvényesíthetőségét vagy kikényszeríthetőségét az ezen Használati feltételek alapján végrehajtott lépéssel vagy eljárással kapcsolatban. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában ezek a Használati feltételek csak az Ön és a CHEP jogait, jogorvoslati lehetőségeit vagy előnyeit szabályozzák, és nem vonatkoznak semmilyen más személyre vagy entitásra. A CHEP az ezen Használati feltételekben meghatározott jogait és kötelességeit bármikor, figyelmeztetés nélkül átruházhatja harmadik személyre. Ezeket a Használati feltételeket Ön nem ruházhatja át a CHEP előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Ezek a Használati feltételek kötelező érvényűek a felek és azok jogutódjai és megbízottai számára. Ön felelős az azon ország teljes jogrendjének betartásáért, amelyből hozzáfér a Rendszerhez, valamint azon egyéb jogrend betartásáért, amely Önre és az Ön tevékenységére vonatkozik. Ön tudomásul veszi, hogy a fenn említett törvények vagy az ezen Használati feltételek megszegése esetén Ön nem használhatja a Rendszert vagy nem férhet hozzá annak tartalmához vagy az abban tárolt információkhoz vagy anyagokhoz.

Ön tudomásul veszi, hogy az ezen Használati feltételek vagy a hivatkozott Adatvédelmi irányelvek Ön általi megsértése vagy megsértésének veszélye törvényellenes és tisztességtelen üzleti gyakorlatnak minősül, ami számunkra visszafordíthatatlan és nem számszerűsíthető kárt okoz. Továbbá tudomásul veszi, hogy az ilyen károkkal kapcsolatos pénzügyi veszteségek esetleg nem adekvát mértékűek, és beleegyezik abba, hogy olyan megfelelő mértékű vagy méltányos kártérítést követeljünk, amelyet mi szükségesnek vagy helyénvalónak tartunk. Ezek az igények a törvényekből eredő vagy a méltányosságon alapuló egyéb jogorvoslati lehetőségek körén kívül esnek.

Nemzetközi használat.

Továbbá Ön egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felelős az Ön fiókján keresztül végrehajtott vagy továbbított műveletekért és kommunikációért, és hogy Ön betart minden hatályos helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályt és rendeletet, beleértve, de nem kizárólag az Egyesült Államok azon exportkorlátozásait, amelyek a Rendszer Ön általi használatára vagy azon végrehajtott tevékenységére vonatkoznak. A Rendszer ellenőrzési és üzemeltetési helyszíne az Egyesült Államok. AMENNYIBEN A WEBOLDALT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉN KÍVÜLRŐL NYITJA MEG, DE AZT AZ ÖN ORSZÁGÁNAK JOGRENDJE TILTJA, NEM LÉPJEN BE A RENDSZERBE (VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉBE).

Kapcsolat

A CHEP szívesen fogadja a Rendszer Használati feltételeivel kapcsolatos esetleges megjegyzéseit vagy kérdéseit. Kérjük, megjegyzéseit vagy kérdéseit az űrlapunkon keresztül küldje el számunkra.

Jelen Használati feltételek legutóbbi frissítésének dátuma 2016. július 08. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e bármilyen frissítés vagy módosítás.

CHEP eszközök keresése

Kérjük, az alábbi mezőkben adja meg az adatait

 • A mező kitöltése kötelező
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • A mező kitöltése kötelező
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • A mező kitöltése kötelező
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • A mező kitöltése kötelező
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • A mező kitöltése kötelező
 • A mező kitöltése kötelező

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Nyelv kiválasztása

Hungary
Kész

Nem ez az ön országa vagy nyelve?

Ország módosítása

Használati feltételek | CHEP