Bruksbetingelser

Vennligst les følgende bruksbetingelser (“Bruksbetingelser”) nøye. Disse bruksvilkårene regulerer bruken din (som definert nedenfor) på CHEP ("CHEP", "vi", "oss" eller "våre") nettsteder, inkludert www.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com and portfolioplus.chep.com/carrier og andre CHEP-merkede nettsteder ("Nettstedene"), alle mobile applikasjoner tilknyttet disse nettstedene ("Mobilapplikasjoner") eller annet tilknyttet innhold (som definert nedenfor), materiale eller funksjonalitet som finnes på nettsidene eller mobilapplikasjonene ("Tjenestene" og sammen med nettstedet og de mobile applikasjonene, kollektivt kalt "Systemet"). Systemet tilhører CHEP og deres lisensgivere. Ved å få tilgang til, surfe, laste ned, bruke eller registrere deg for (kollektivt kalt "Bruke") innhold, materiale eller funksjonalitet som finnes på systemet ("Tjenestene"), bekrefter du at du har lest og forstått disse bruksbetingelsene og det du godtar og godtar å være bundet av dem. Referanser til “CHEP” skal inneholde CHEP International, Inc. og alle samarbeidspartnere, datterselskaper samt deres respektive direktører, ledere og ansatte.

Disse bruksbetingelsene kan endres fra tid til annen som angitt nedenfor. Din fortsatte bruk av dette systemet (eller deler av det) etter slike endringer tilsier at du godtar de nye betingelsene. HVIS DU IKKE GÅR MED PÅ Å FØLGE DISSE ELLER EVENTUELLE FREMTIDIGE BETINGELSER, MÅ DU IKKE BRUKE SYSTEMET.

Endringer i bruksbetingelsene

Vi kan oppdatere disse brukerbetingelsene fra tid til annen, og de kan til enhver tid endre dem for å inkludere ytterligere vilkår som er spesifikke for tilleggsfunksjoner, applikasjoner, muligheter eller tjenester som vi gjør tilgjengelige på eller via systemet. Alle slike oppdateringer og endringer trer i kraft umiddelbart etter varsel, som kan gis, men ikke begrenset til, ved å legge ut en revidert versjon av disse bruksbetingelsene eller annen varsel på nettstedet og mobilapplikasjonene. Du bør se disse bruksbetingelsene ofte for å holde deg informert om endringer som kan påvirke deg, da din fortsatte bruk av systemet betyr at du fortsetter å samtykke i å være bundet av disse bruksbetingelsene. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i disse bruksvilkårene, eller i systemet og dets innhold, når som helst og uten forhåndsvarsel. Den versjonen av bruksbetingelsene som er lagt ut her når besøker systemet er de gyldige bruksbetingelsene på den aktuelle datoen. Våre elektroniske, eller på annen måte lagrede kopier av disse bruksbetingelsene og retningslinjene for personvern, skal anses for å være den sanne, komplette, gyldige, autentiske og håndhevbare kopien av versjonen av bruksbetingelsene og retningslinjene for personvern som er gyldige på den respektive datoen du besøkte systemet.

Tilgang og bruk

I disse bruksvilkårene refererer "deg" og "din" til (a) deg, den enkelte som har tilgang til systemet, (b) enhver elektronisk agent som får tilgang til systemet på vegne av en enkeltperson eller en forretningsenhet, og (c) en virksomhetsenhet på hvis vegne en person eller elektronisk agent har tilgang til systemet. Du representerer og samtykker i at all informasjon du gir til CHEP i forbindelse med din tilgang til og bruk av systemet, er og skal være sann, nøyaktig og fullstendig og etter beste evne og tro. Vi forbeholder oss retten til å si opp disse bruksvilkårene av hvilken som helst grunn, eller uten grunn, når som helst, uten varsel eller ansvar. Unnlatelse av å overholde disse bruksbetingelsene kan blant annet resultere i umiddelbar avslutning av din tilgang til og bruk av systemet.

CHEP gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å bruke systemet og å se eller få tilgang til tjenestene utelukkende for personlig eller intern bruk og kun dersom du ikke (eller tillater en tredje part å gjøre det) kopierer, modifiserer, lager et avledet arbeid fra, speilvender samler inn eller på annen måte forsøker å oppdage kildekoden, selge, tildele, underlisensiere, ikke gir noen sikkerhetskrav eller på annen måte overfører rettigheter eller tilgang til systemet, tjenestene, eller annet innhold som er tilgjengelig via systemet (inkludert eventuelle nettsteder eller mobilapplikasjoner som er inkludert i det)..  Du samtykker dessuten til ikke å endre systemet, eller deler av det, på noen form eller måte, eller å bruke en endret versjon av systemet eller tjenesten, uansett grunn, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra CHEP.  Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til systemet eller noe av dets tilknyttede innhold, inkludert datasystemer, programvare eller nettverk.  Ingen kommersiell bruk eller omfordeling av innhold, materiale eller informasjon som finnes på eller tilbys gjennom systemet eller tjenestene, er tillatt, med mindre det er avtalt skriftlig av CHEP.

Som en betingelse for din bruk av systemet (inkludert tjenestene), godtar du at du ikke vil bruke systemet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse bruksvilkårene.  Du aksepterer også å gi oss erstatning for eventuelle skader, tap, kostnader eller utgifter vi pådra oss, inkludert eventuelle juridiske gebyrer, som følge av din bruk av systemet eller tjenestene til ulovlig eller ubegrenset formål.

CHEP kan når som helst velge å avslutte, endre, oppheve eller avbryte ethvert aspekt av systemet (eller en eller flere deler av det), inkludert tilgangen til funksjoner eller tjenester. CHEP kan fjerne, modifisere eller på annen måte endre ethvert innhold, inkludert det fra tredjeparter, på eller fra systemet. CHEP kan pålegge grenser på enkelte funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av eller hele systemet uten forvarsel eller ansvar. CHEP kan avslutte din bruk av systemet når som helst, av hvilken som helst årsak, etter eget skjønn.

Immaterielle rettigheter

CHEP respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at du skal gjøre det samme. Vi har brukt betydelig tid, innsats og midler til å skape systemet og samle inn og levere funksjoner, materialer, muligheter og tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom systemet. Du forstår og er enig i at CHEP eier, eller (hvis nødvendig, passende eller aktuelt) har fått lisenser av tredjeparter, til å bruke alle rettigheter, tittel og interesse i og til systemet og de funksjonene, materialene, mulighetene og tjenestene som er gjort tilgjengelige på eller gjennom systemet, og all informasjon, tekst, data, datakode, musikk, kunstverk, databaser, grafikk, bilder, lydopptak, lyd og visuelle klipp, logoer, programvare, tekniske tegninger, konfigurasjoner, grafikk og annet materiale eller filer som er inkludert i det, samt sammenstilling, innsamling, design, utvelgelsen og arrangeringen av dette (samlet kalt «innholdet»), samt design, struktur, utvelgelse, koordinering, uttrykk, "look and feel" og arrangering av slikt innhold. Du anerkjenner at innholdet utgjør verdifull eiendomsinformasjon som er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og andre proprietære rettigheter, lover og avtaler i USA og andre land, og at du ikke får eierinteresser ved å få tilgang til og bruke systemet og innholdet, samt at alle slike rettigheter er og skal forbli CHEPs eller dets lisensgivere og innholdsleverandører eiendom. 

Posting av informasjon eller annet materiale eller innhold på systemet fra CHEP betyr ikke at CHEP fraskriver seg proprietære rettigheter til slik informasjon, materiale eller innhold (som, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerker eller annen immateriell rettighet rettigheter) og de overfører ikke noen rettigheter til en bruker av systemet eller til noen annen tredjepart, med unntak av det som uttrykkelig er angitt her.

Copyrights.

Som nevnt ovenfor er alt innhold som er gitt om systeminnholdet enten Copyright © 2002 CHEP ("Copyright CHEP") eller den proprietære eiendommen til CHEP, dets morselskap, tilknyttede selskaper eller tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere. Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet (både delvis og i sin helhet) kan ikke modifiseres, kopieres, distribueres, rammes inn, reproduseres, republiseres, lastes ned, vises frem, postes, sendes eller selges i noen form eller på noen måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra CHEP, bortsett fra at du kan laste ned og skrive ut innholdet for bruk som ikke er i konkurranse med eller er negativt for CHEP, så lenge du overholder alle opphavsrettslige eller andre eiendomsrettigheter. Vær klar over at dette begrensede samtykket kan trekkes tilbake av CHEP når som helst og at det ikke inkluderer samtykke til å republisere innhold på noe Internett-, intranett- eller ekstranettsted eller å inkludere informasjonen i en annen database eller samling. Enhver bruk av innholdet, med unntak av det som er beskrevet i disse bruksbetingelsene, er strengt forbudt. Du går også med på at du ikke systematisk vil utvinne, samle inn eller hente, elektronisk eller på annen måte, data eller datafelt fra dette systemet, herunder, men ikke begrenset til, kundeidentiteter. Dersom du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede materiale har blitt brukt feil i systemet, kan du kontakte oss som beskrevet i delen "Merknad om opphavsrettigheter" i disse bruksvilkårene.

Varemerker.

Alle varemerker på dette nettstedet er enten varemerker eller registrerte varemerker for CHEP, deres partnere, relaterte selskaper eller lisensgivere. Slike varemerker kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, delvis eller i sin helhet, uten forutgående skriftlig tillatelse fra CHEP. Alle sideoverskrifter, tilpasset grafikk, knappeikoner og skript er servicemerker, varemerker og/eller produktdesign tilhørende CHEP eller deres partnere, og kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, delvis eller i sin helhet, uten forutgående skriftlig tillatelse fra CHEP. Andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og firmanavn eller logoer som vises i systemet tilhører sine respektive eiere. Hvis du mener at dine varemerker er brukt feilaktig i dette systemet, bes du kontakte oss.

Hvis du ønsker å bruke CHEPs logo eller varemerke i samsvar med disse bruksbetingelsene, kan du også kontakte oss.

Patenter.

CHEPs produkter og prosesser kan dekkes av en eller flere patenter, eller kan inneholde CHEPs forretningshemmeligheter og/eller opphavsrettslig informasjon. CHEP forbeholder seg alle rettigheter til slike patenter, forretningshemmeligheter og opphavsrettslig informasjon. Ingen overføring eller tildeling av rettigheter under noen patenter skal utføres eller er underforstått i noen av bestemmelsene i disse bruksbetingelsene. Du samtykker i å ikke overtre slike rettigheter eller å dekompilere, utføre omvendt utvikling på eller demontere noen av CHEPs produkter eller prosesser.

Programvare.

All programvare, inkludert eventuelle filer eller bilder generert av programvaren, kode og data som følger med programvaren (samlet kalt "programvare"), som benyttes eller gjøres tilgjengelig via dette nettstedet, kan utelukkende brukes av deg for å få tilgang og bruke dette nettstedet, så lenge slik bruk ikke er i konkurranse med eller er negativt for CHEP, og er i samsvar med formålene som er uttrykkelig angitt på dette nettstedet. CHEP beholder fullstendig og komplett tittel eller lisens til alle immaterielle rettigheter i programvaren. Du samtykker i å ikke kopiere, distribuere, selge, modifisere, dekompilere, utføre omvendt utvikling på, demontere eller skape avledende arbeid fra slik programvare.

Merknad om opphavsrett.

CHEP respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at brukere av systemet vårt skal gjøre det samme.Dersom du mener at noe innhold på systemet bryter med eller krenker dine immaterielle rettigheter i henhold til paragraf 17 i United States Code, avsnitt 512 (c) (2), ber vi om at du gir beskjed til den ansvarlige opphavsrettsagenten (som angitt nedenfor) for den aktuelle delen av systemet og med følgende innhold:

En elektronisk eller fysisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;

Identifikasjon av opphavsrettsbeskyttet arbeid som hevdes å ha blitt krenket;

Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate CHEP å lokalisere materialet;

Adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse hvor den som klager kan kontaktes;

En representasjon om at den klagende parten er i god tro og mener bruken av materialet, på den måten det klages på, ikke er godkjent av opphavsrettsinnehaveren, deres agent eller loven; og

En representasjon om at opplysningene i varselet er nøyaktige, og under ed, at klageren er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Krenkelser og brudd på opphavsretten skal sendes til:  bgintellectualproperty@brambles.com

Brukerutførelse – generelt. Ethvert bruk eller forsøk på bruk av systemet (i) til ulovlig, uautorisert, bedragerisk eller ondsinnet formål; (ii) som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe en server eller nettverket(ene) som er koblet til en server (iii) som kan forstyrre enhver annen parts bruk og glede av systemet (eller deler av det) (iv) å få uautorisert tilgang til andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er koblet til en server eller systemer gjennom hacking, passordtyveri eller annen måte; (v) få tilgang til systemer, data eller informasjon som ikke CHEP ikke har til hensikt å gjøre tilgjengelig for en bruker; (vi) forsøke å skaffe seg materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig av oss; eller (vii) enhver annen bruk enn det formål som den var ment for, er forbudt.

I tillegg, i forbindelse med din bruk av systemet, samtykker du at du ikke vil:

(a) Laste opp eller overføre en melding, informasjon, data, tekst, programvare eller bilder eller annet innhold som er ulovlig, umoralsk, skadelig, truende, fornærmende, plagsomt, ærekrenkende, vulgært, uanstendig eller på annen måte negativt eller som kan påvirke andres rett til privatliv eller publisitet negativt;

(b) Gi brukernavnet og passordet ditt til andre, enten via systemet eller på annen måte;

(c) Opprette en falsk identitet med det formål å villede andre eller etterligne andre personer eller enheter, inkludert, og uten begrensning til, en CHEP-representant eller falsk stat eller på annen måte fremstille din tilknytning til en person eller enhet feilaktig;

(d) Laste opp eller overføre materiale som du ikke har rett til å reprodusere, vise eller overføre i henhold til lov eller kontraktmessige eller fidusiære forhold (for eksempel kontraktmessige avtaler);

(e) Laste opp filer som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, avbryt-bots, ødelagte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade driften av en annen datamaskin eller en annen enhet;

(f) Slette eventuelle forfatterattributter, juridiske merknader eller proprietære betegnelser eller etiketter du laster opp til en kommunikasjonsfunksjon;

(g) Bruke noen av systemets kommunikasjonsfunksjoner på en måte som påvirker tilgjengeligheten til ressursene for andre brukere (f.eks. ved overdreven skriking, ta for stor plass eller oversvømme systemet med kontinuerlig publisering av gjentatt tekst);

(h) Last opp eller overføre uønsket reklame, annonsemateriell, "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "pyramidespill" eller annen form for oppfordring, kommersiell eller på annen måte;

(i) Bryte gjeldende lokal, regional, nasjonal eller internasjonal lov;

(j) Laste opp eller overføre materiale som bryter mot ett patent, varemerker, servicemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter;

(k) Slette eller revidere materiale som er lagt inn av en annen person eller enhet;

(l) Teste, skanne, teste sårbarheten til eller bryte godkjenningstiltak i systemet eller andre relaterte nettverk eller systemer;

(m) Registrere, abonnere, forsøke å registrere, forsøke å abonnere, avregistrere eller forsøke å avregistrere produkter eller tjenester hvis du ikke er uttrykkelig autorisert til å gjøre det;

(n) Samle inn opplysninger om andre, inklusive e-postadresser, eller

(o) Bruke en robot, edderkopp, skraper eller andre automatiserte eller manuelle midler for å få tilgang til systemet eller kopiere innhold eller informasjon i systemet.

CHEP forbeholder seg retten til å ta lovlige skritt som anses som passende ved faktiske eller mistenkte brudd på de punktene som er nevnt over, herunder, og uten begrensning, suspensjon eller oppsigelsen av brukerens tilgang og/eller konto. CHEP kan samarbeide med juridiske myndigheter og/eller tredjeparter i etterforskningen av enhver mistenkt eller påstått kriminalitet eller sivil feil.  Med unntak av det som uttrykkelig begrenses av personvernerklæringen, forbeholder CHEP seg retten til alltid å utlevere informasjon som CHEP anser nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lovgivning, regulering, rettslig prosess eller myndighetsforespørsel, eller å redigere, nekte å poste eller fjerne all informasjon eller materiale, helt eller delvis, etter CHEPs eget skjønn. Du aksepterer også å erstatte CHEP for eventuelle skader, tap, kostnader eller utgifter som CHEP får (inkludert gebyrer eller kostnader til advokater, regnskapsførere, faglige rådgivere og andre eksperter som det er måtte være behov for i forbindelse med forsvaret eller avgjørelsen av det foregående) på grunn av din bruk av systemet ved ulovlig eller forbudt bruk.

CHEP forbeholder seg retten til å kunne utlevere informasjon som CHEP anser nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lovgivning, regulering, rettslig prosess eller myndighetsforespørsel, eller å redigere eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis, etter CHEPs eget skjønn og når som helst.

 

Elektronisk kommunikasjon via nettstedet.

Med mindre annet er avtalt skriftlig av CHEP, godtar du at all kommunikasjon, materiale eller informasjon av enhver type eller natur som du sender inn eller overfører til noen (inkludert CHEP) via systemet (eller noen av våre sider som finnes på en sosial medieplattform eller nettside), via e-post, posting, meldinger, opplasting, nedlasting eller på annen måte inkludert (uten begrensning) spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, notater, kontoinformasjon eller annet materiale, data eller informasjon ), er ikke-konfidensiell, og ved overføring av slik informasjon til CHEP gir du CHEP en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, avgiftsfri, underlisensierbar, verdensomspennende, overførbar, evigvarende, ubegrenset, tildelbar, fullt utbetalt tillatelse (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslisens) til å kopiere, utføre, vise, publisere, forberede derivater av, distribuere, behandle, analysere, bruke og kommersialisere, på måter som er tilgjengelige nå eller vil bli tilgjengelige i fremtiden, slik informasjon (eller innhold eller materiale som inngår i dette) i ethvert medium og til alle formål. All informasjon som du får via systemet eller en sosial medieplattform mottas på egen risiko, og du garanterer herved at du har lovlig rett til å bruke slik informasjon og at den, samt innhold og materiale som er inkludert i den, ikke er konfidensiell eller tilhører tredjeparter, og du bruker den ikke i strid med loven og har heller ikke inngått kontrakter som begrenser slik bruk.

Personvernerklæring.

CHEPs personvernerklæring (“Personvernerklæring”) gjelder for enhver bruk av systemet. Du kan lese CHEPs personvernerklæring her. Du erkjenner og samtykker i at CHEP kan samle inn, bruke og offentliggjøre data som samles inn når du bruker systemet på den måten som er angitt i vår personvernerklæring, som innlemmes i sin helhet disse bruksbetingelsene ved hjelp av en referanse. Vi oppfordrer deg til å lese og bli kjent med vår personvernpraksis, som beskrevet i våre retningslinjer for personvern. PERSONVERNERKLÆRINGEN KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN, SÅ DU BØR HUSKE Å SJEKKE VÅR PERSONVERNERKLÆRING MED JEVNE MELLOMROM.

I tillegg, ved å bruke systemet, bekrefter du og godtar at overføringer via internett aldri er helt private eller sikre. Du forstår at enhver melding eller informasjon du sender til systemet kan leses eller oppfanges av andre, selv om det er en spesiell melding og overføringen er kryptert.

Begrensninger vedrørende nettstedets innhold.

Innholdet som er tilgjengelig via nettstedet antas å være nøyaktig. DU MÅ IMIDLERTID EVALUERE NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN OG NYTTIGHETEN AV SLIK INFORMASJON UAVHENGIG FOR DINE BESTEMTE BEHOV. Produkter og tjenester kan endres uten varsel. All informasjon i systemet er underlagt ansvarsfraskrivelsene i disse brukervilkårene.

I tillegg kan systemet inkludere tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. CHEP skal ikke ha ansvar i forbindelse med slike unøyaktigheter eller feil, og CHEP har heller ingen forpliktelse til å identifisere og/eller rette opp slike unøyaktigheter eller feil.

Koblinger og annet innhold fra tredjeparter.

Koblinger til andre nettsteder.

Systemet kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Disse koblingene gis utelukkende for å gjøre ting enklere for brukere av nettstedet, og utgjør ikke en godkjenning, sponsing eller anbefaling av CHEP for – eller ansvar for – de koblede nettstedene, innhold, tjenester eller produkter som er tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller selskapene forbundet med slike nettsteder. CHEP frasier seg ethvert ansvar for slike nettsteder, for all tilgang til og bruk av disse, og for bruk av koblingene til slike nettsteder. Vi frasier oss også ethvert ansvar og gir ingen garantier med hensyn til produkter eller tjenester som er tilgjengelige, selges eller leveres til deg av tredjepart. Din bruk av andre nettsteder, og eventuelle kjøp av produkter eller tjenester, frivillig arbeidstid eller tjenester, eller tilrettelegging av veldedige bidrag via andre nettsteder, er underlagt vilkårene for de respektive nettstedene. Du samtykker i at du ikke vil klage på eller rette noen krav mot CHEP som følge at bruk av andre nettsteder. Hyperlenker til andre nettsteder som gis av systemet, betyr ikke at: (a) CHEP er tilknyttet eller knyttet til koblede nettsteder; (b) CHEP har godt god for eller autorisert bruk av varemerker, handelsnavn, logo eller opphavsrettssymbol som vises i forbindelse med eller gjøres tilgjengelig via slike lenker; eller (c) et tilknyttet nettsted er autorisert til å bruke varemerker, handelsnavn, logo eller opphavsrettssymbol tilhørende CHEP.

Lenker fra andre nettsteder.

Alle lenker til nettsteder må godkjennes skriftlig av CHEP, bortsett fra at CHEP samtykker til lenker der:

lenken er en tekstkobling som kun inneholder tittelen til dette nettstedets hjemmeside;

denne lenken kun "peker" til nettstedets hjemmeside og ikke til underliggende sider;

lenken viser nettstedets hjemmeside i fullskjerm – dvs. ikke i en "ramme" på det koblede nettstedet; og

utseendet, posisjonen og andre aspekter av lenken ikke (i) skaper et falskt inntrykk av at en enhet eller deres aktiviteter eller produkter er forbundet med eller sponset av CHEP, deres morselskap eller deres partnere og relaterte selskap eller (ii) er av en slik type at de skader eller svekker godviljen som er knyttet til navnet og varemerker tilhørende CHEP, deres morselskap eller deres partnere eller relaterte selskap.

CHEP forbeholder seg retten til å tilbakekalle dette samtykket til å koble til lenker når som helst etter eget skjønn. Du samtykker i at du raskt vil fjerne eller deaktivere hyperlenker til nettstedet på skriftlig forespørsel fra CHEP. Under ingen omstendigheter vil du bruke logo eller varemerke tilhørende CHEP som "hyperkoblingsknapp" eller på annen måte uten CHEPs skriftlige samtykke.

Innhold fra tredjeparter.

Systemet kan inneholde materiale, data eller informasjon som er oppgitt, postet eller tilbudt av tredjeparter ved hjelp av innramming eller annen teknologi. Du samtykker i at verken CHEP eller deres partnere skal ha noe som helst ansvar overfor deg når det gjelder slikt materiale, data eller informasjon fra tredjeparter. Din bruk av innhold fra tredjeparter, hvis aktuelt, kan også være underlagt betingelsene i bruksbetingelsene og personvernerklæringen til leverandøren av det relevante innholdet. CHEP verken bekrefter, godkjenner eller innestår for innhold fra tredjeparter i systemet. CHEP er ikke ansvarlige for leveringen eller kvaliteten til noen av varene eller tjenestene som selges, markedsføres eller gjøres tilgjengelige av tredjeparter på vårt nettsted eller andre nettsteder. Hvis du mener at noe av innholdet fra tredjeparter står i strid med noen av dine immaterielle rettigheter, bes du ta kontakt.

I tillegg kan systemet inneholde tilbud om salg av varer eller tjenester som ikke leveres av CHEP. Slike varer og tjenester kan kun fås ved å klikke på lenken til den aktuelle selgerens nettsted der transaksjonen kan gjennomføres. Vilkårene som gjelder for tilbudet som vises i systemet, inkludert, men ikke begrenset til, pris, antall, tilgjengelighet og beskrivelse kan variere fra det som vises på selgerens nettsted. Vilkårene for et tilbud kan avvike mellom systemet og selgers nettsted, og det er da alltid vilkårene som vises på selgers nettsted som gjelder. CHEP er ikke ansvarlig for slike avvik eller uoverensstemmelser eller for ytelsen til produkter eller tjenester som leveres via en tredjeparts nettsted.

Ansvarsfraskrivelser.

DETTE SYSTEMET OG INNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG VIA DET ER OPPGITT PÅ EN "SOM DET ER"- OG "SOM TILGJENGELIG"-BASIS, OG ER KUN MENT SOM INFORMASJON. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT BRUK AV SYSTEMET OG/ELLER DETS INNHOLDET SKJER HELT PÅ EGEN RISIKO.

SÅ LANGT DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, OG BORTSETT FRA DET SOM ER UTTRYKKELIG AVTALT SKRIFTLIG, FRASKRIVER CHEP, DERES MORSELSKAP, PARTNERE OG RELATERTE SELSKAP SEG ALLE GARANTIER AV ETHVERT SLAG, BÅDE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE.

DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT BRUKEN AV SYSTEMET, INKLUDERT ALT INNHOLD, DATA ELLER PROGRAMVARE DISTRIBUERT AV, LASTET NED ELLER BENYTTET FRA DETTE NETTSTEDET, SKJER HELT PÅ EGET ANSVAR. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DU VIL HA ENEANSVAR FOR ALL DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG OG FØLGESKADE PÅ DIN VIRKSOMHET, DITT DATAMASKINSYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTNING AV SLIKT INNHOLD, DATA OG/ELLER PROGRAMVARE.

DU ERKJENNER AT CHEP IKKE KONTROLLERER INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER TILBUDT AV TREDJEPARTER VIA DETTE SYSTEMET. BORTSETT FRA DET SOM ELLERS ER AVTALT SKRIFTLIG, TAR CHEP OG DERES PARTNERE INTET ANSVAR FOR OG GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER VEDRØRENDE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER NYTTIGHETEN AV NOEN RÅD, SYNSPUNKTER, ERKLÆRINGER ELLER ANNET INNHOLD ELLER AV NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER DISTRIBUERT ELLER GJORT TILGJENGELIGE VIA TREDJEPARTER.

CHEP GIR INGEN GARANTIER OM AT DETTE SYSTEMET ELLER DETS INNHOLD VIL OPPFYLLE DINE KRAV, ELLER AT NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT EVENTUELLE FEIL VIL BLI KORRIGERT. CHEP GIR HELLER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL RESULTATER SOM OPPNÅS FRA BRUK AV DETTE SYSTEMET ELLER DETS INNHOLD, ELLER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL EVENTUELL INFORMASJON SOM OPPNÅS VIA BRUK AV DETTE SYSTEMET.

CHEP TAR INTET ANSVAR FOR SKADER (UANSETT OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE OG FØLGESKADER) SOM EN BRUKER PÅDRAR SEG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA SOM FØLGE AV FORSINKELSER, MANGLENDE LEVERINGER AV INNHOLD ELLER E-POST, FEIL, SYSTEMNEDETID, FEILLEVERINGER AV INNHOLD ELLER E-POST, NETTVERKS- ELLER SYSTEMBRUDD, ØDELAGTE FILER ELLER SERVICEAVBRUDD FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET FRA CHEP, DERES MORSELSKAP, PARTNERE ELLER RELATERTE SELSKAPER, DERES LISENSGIVERE ELLER EN BRUKERS EGNE FEIL OG/ELLER UTELATELSER. BORTSETT FRA DET SOM ER SPESIFIKT AVTALT SKRIFTLIG OG ER ANGITT I VÅR PERSONVERNERKLÆRING, FRASKRIVER CHEP SEG ALLE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM AT INFORMASJON SOM OVERFØRES OVER DETTE SYSTEMET VIL HOLDES KONFIDENSIELL.

INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA CHEP ELLER VIA SYSTEMET, SKAL UTGJØRE EN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ERKLÆRT SKRIFTLIG.

ENKELTE STATER ELLER LAND TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON AV ENKELTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ DET KAN HENDE AT NOEN AV UTELUKKELSENE OVENFOR IKKE GJELDER DEG.

Ansvarsbegrensning.

BORTSETT FRA DET SOM ER SPESIFIKT AVTALT SKRIFTLIG, SKAL CHEP ELLER DETS MORSELSKAP, PARTNERE, RELATERTE SELSKAP, REPRESENTANTER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE SYSTEMET ELLER NOE AV INNHOLDET ELLER TJENESTENE I DETTE SYSTEMET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER I FORM AV TAPT FORTJENESTE, AVBRUTT VIRKSOMHET, TAP AV PROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE FORHOLD, SELV OM CHEP ER BLITT UTTRYKKELIG UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. PARTENE ERKJENNER AT DETTE ER EN RIMELIG RISIKOFORDELING. UANSETT VIL VÅRT TOTALE ANSVAR FOR KRAV SOM RETTES I HENHOLD TIL DISSE BRUKSBETINGELSENE ELLER DIN BRUK AV SYSTEMET (ELLER EN DEL AV DET) VÆRE BEGRENSET TIL INNTEKTENE VI HAR MOTTATT FRA DEG I DE TOLV (12) MÅNEDENE FORUT FOR DET GJELDENDE SØKSMÅLET.

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, OG DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGEN OVER IKKE GJELDER FOR DEG.

Skadesløsholdelse.

Du samtykker i å holde CHEP deres overordnede, samarbeidspartnere og tilknyttede selskaper samt deres ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og leverandører skadesløse fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som følge av (i) av du bryter disse bruksbetingelsene eller rettighetene til en annen, (ii) tredjeparts krav i forbindelse med eller som følge av innhold, data eller informasjon som du sender inn, poster eller overfører via systemet, eller (iii) din tilgang til og bruk av innholdet, systemet og andre materialer, produkter og tjenester som er tilgjengelige på eller via systemet og CHEP.

Kontorer, passord og sikkerhet

Enkelte funksjoner eller tjenester, som tilbys på eller via systemet, kan kreve at du åpner en konto (inkludert å opprette påloggings-ID og passord). Du alene har ansvar for å opprettholde konfidensialiteten til kontoinformasjonen din, inkludert innloggings-ID og passord, og for all aktivitet som oppstår under din konto eller innloggings-ID. Du samtykker i å varsle CHEP umiddelbart dersom du erfarer uautorisert bruk av kontoen din, påloggings-ID eller passord eller andre brudd på sikkerheten. Du kan imidlertid holdes ansvarlig for tap som CHEP eller andre brukere eller besøkende på systemet opplever som følge av at en annen person som bruker din konto , innloggings-ID eller passord.

For å kunne bruke CHEPs mobiloperatørs nettsted, må du skrive inn brukernavn og passord ("Kontoinformasjon") som er tilknyttet TMS-kontoen ("Brukerkonto").  Kontoinformasjonen du oppgir blir autentisert via TMS.

Du kan ikke bruke en annen brukers konto, innloggings-ID eller passord uten eksplisitt tillatelse og samtykke fra innehaveren av kontoen, innloggings-ID eller passordet. CHEP kan ikke og vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av manglende overholdelse av disse forpliktelsene.

Generelt.

Gjeldende lovgivning.

Disse bruksbetingelsene skal styres av og utarbeides i samsvar med lovgivningen i staten Florida og føderal lovgivning i USA, uten hensyn til dens bestemmelser om lovkonflikt. Du samtykker i å underlegge deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen i staten eller føderale domstoler i staten Florida. Du fraskriver deg ytterligere alle krav om at stedet er uegnet.

Annet.

Disse betingelsene, underlagt betingelsene i eventuelle andre avtaler undertegnet av CHEP for materialer og tjenester kjøpt inn gjennom dette systemet, utgjør hele avtalen mellom deg og CHEP som styrer din bruk av systemet. Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse betingelsene av en eller grunn blir erklært ugyldige eller ikke-rettskraftige, skal denne bestemmelsen anses som atskilt fra betingelsene og skal ikke påvirke gyldigheten eller rettskraftigheten til de resterende bestemmelsene. Du samtykker i at alle krav som oppstår ut fra eller i tilknytning til disse bruksbetingelsene eller din bruk av systemet, må fremsettes innen ett år etter de oppsto eller annulleres permanent.

Du samtykker i at du ikke skal bestride godkjenningen eller gjennomførbarheten av CHEPs kopi av disse bruksvilkårene i forbindelse med en handling eller fremgangsmåte som oppstår som følge av eller knyttet til disse bruksvilkårene. Med unntak av det som uttrykkelig er fastsatt her, gir disse vilkårene ikke noen rettigheter eller fordeler i forhold til en annen person eller enhet enn deg og CHEP. CHEP kan til enhver tid overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene til tredjepart uten varsel. Du kan ikke overdra disse bruksbetingelsene uten et skriftlig samtykke fra CHEP. Disse bruksbetingelsene skal være bindende for og tilrettelegge til fordel for partene og deres respektive etterfølgere og representanter. Du er ansvarlig for å overholde alle lover i jurisdiksjonen der du har tilgang til systemet og enhver annen jurisdiksjon hvis lover gjelder for deg eller dine handlinger. Du samtykker i at du ikke skal få tilgang til eller bruke systemet, innholdet eller annen informasjon eller materiale på systemet i strid med de nevnte lover eller disse bruksvilkårene.

Du samtykker i at ethvert brudd, eller trussel om brudd, av deg i forhold til disse bruksvilkårene eller den personvernerklæringen som det refereres til, utgjør en ulovlig og urettferdig forretningspraksis som vil føre til uopprettelig og uforsvarlig skade. Du samtykker også i at monetære skader vil være utilstrekkelige for slik skade og samtykker i at vi kan kreve nedlagt forbud eller rimelig oppreisning som vi anser nødvendig eller hensiktsmessig.  Disse rettsmidler er i tillegg til eventuelle andre rettsmidler vi kan ha i henhold til lov eller i forhold til rettferdighet.

Internasjonal bruk.

I tillegg samtykker du i at du har eneansvar for tiltak og kommunikasjon som utføres eller sendes under din konto, og at du vil overholde alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser, herunder, men ikke begrenset til, amerikanske eksportrestriksjoner, som er forbundet med din bruk av eller aktiviteter på dette systemet. Dette systemet kontrolleres og drives i USA. HVIS DU BENYTTER DETTE SYSTEMET UTENFOR USA OG DETTE IKKE ER TILLATT IFØLGE LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKSJON , MÅ DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BENYTTE DETTE SYSTEMET (ELLER NOEN DEL AV DET).

Kontakt oss

CHEP tar gjerne imot kommentarer og spørsmål du måtte ha i forbindelse med disse bruksvilkårene. Du kan sende oss kommentarer eller spørsmål via vårt kontaktskjema.

Disse bruksbetingelsene ble sist endret 8. juli 2016. Du bør med jevne mellomrom kontroller om de har blitt oppdatert og endret.

Finn CHEP-plattformer

Angi opplysningene dine nedenfor

 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Dette feltet er obligatorisk

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Velg språk

Norway
Done

Ikke ditt land eller språk?

Endre land

Bruksbetingelser | CHEP