Warunki użytkowania

Należy dokładnie zapoznać się z treścią poniższych Warunków użytkowania („Warunki użytkowania”). Warunki użytkowania określają sposób Korzystania (zgodnie z poniższą definicją) z witryn internetowych CHEP („CHEP”, „my”, „nas” lub „naszych”), w tym www.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com i portfolioplus.chep.com/carrier, oraz wszystkich innych witryn firmy CHEP („Witryny”), wszystkich aplikacji mobilnych powiązanych z tymi Witrynami („Aplikacje mobilne”) lub wszelkiej powiązanej Zawartości (zgodnie z poniższą definicją), materiałów lub funkcjonalności zawartych w Witrynach lub Aplikacjach mobilnych („Usługi” oraz wspólnie z Witryną i Aplikacjami mobilnym; określane w dalszej części zbiorczym terminem „System”). System jest własnością firmy CHEP i jej licencjodawców. Odwiedzając, przeglądając, pobierając, korzystając lub subskrybując (określane w dalszej części zbiorczym terminem „Korzystanie”) wszelką Zawartość, materiały lub funkcjonalności zawarte w Systemie („Usługi”) użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki użytkowania oraz że akceptuje je i wyraża zgodę na przestrzeganie ich.  Odnośniki do „CHEP” będą obejmowały również CHEP International, Inc. i wszystkie jej podmioty stowarzyszone, filie oraz ich poszczególnych dyrektorów, pracowników wyższego szczebla, przedstawicieli i pracowników.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą od czasu do czasu ulec zmianie jak określono poniżej. Dalsze Korzystanie z Systemu (lub jego dowolnej części) po wprowadzeniu jakichkolwiek tego typu zmian oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA JAKIEGOKOLWIEK POSTANOWIENIA ZAWARTEGO W OBECNEJ LUB PRZYSZŁEJ TREŚCI WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z SYSTEMU.

Zmiany do Warunków użytkowania

Od czasy do czasu możemy aktualizować Warunki użytkowania i zmienić ich treść w dowolnym momencie w celu włączenia dodatkowych terminów określonych dla dodatkowych funkcji, aplikacji, możliwości lub Usług, które udostępniamy w Systemie lub za jego pośrednictwem. Wszelkie tego typu aktualizacje lub zmiany wchodzą w życie natychmiast po powiadomieniu o ich wprowadzeniu, które możemy zapewnić w dowolny sposób, między innymi publikując zaktualizowaną wersję niniejszych Warunków użytkowania lub powiadamiając o nich w inny sposób w Witrynie lub Aplikacjach mobilnych. Użytkownik powinien często przeglądać niniejsze Warunki użytkowania, aby posiadać bieżące informacje na temat zmian, które mogą wpływać na jego korzystanie z Systemu, ponieważ ciągłe korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian do niniejszych Warunków użytkowania lub do Systemu lub jego Zawartości w dowolnym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia użytkownika. Wersja niniejszych Warunków użytkowania opublikowana tutaj każdego dnia, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do Systemu, jest obowiązującą wersją Warunków użytkowania odnosząca się do dostępu i korzystania z Systemu przez użytkownika tego dnia. Nasze elektroniczne lub inne odpowiednio przechowywane kopie niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności będą uznawane za prawdziwą, pełną, obowiązującą, autentyczną i egzekwowalną kopią wersji Warunków użytkowania i Polityki prywatności, które obowiązywały każdego dnia kiedy użytkownik uzyskał dostęp do Systemu.

Dostęp i korzystanie

W niniejszych Warunkach użytkowania „użytkownik” odnosi się do (a) osoby uzyskującej dostęp do Systemu, (b) dowolnego przedstawiciela ds. elektronicznych uzyskującego dostęp do Systemu w imieniu jakieś osoby lub pomiotu gospodarczego oraz (c) podmiotu gospodarczego w imieniu którego jakaś osoba lub przedstawiciel ds. elektronicznych uzyskuje dostęp do Systemu. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszystkie informacje udostępnione przez niego firmie CHEP w związku z uzyskaniem przez niego dostępu i korzystaniem z Systemu są i będą zgodne z prawdą, dokładne i kompletne w oparciu o jego najlepszą wiedzę, umiejętności i przekonanie. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszych Warunków użytkowania z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia czy ponoszenia odpowiedzialności. Niestosowanie się do niniejszych Warunków użytkowania może, między innymi, prowadzić do natychmiastowego pozbawienia użytkownika możliwości dostępu i korzystania z Systemu.

CHEP udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzenośnej ograniczonej licencji do Korzystania z Systemu oraz do przeglądania i uzyskiwania dostępu do Usług wyłącznie dla własnego wykorzystania przez użytkownika lub wykorzystania wewnętrznego oraz pod warunkiem, że użytkownik nie będzie (ani nie dopuści by jakaś strona trzecia) kopiował, modyfikował, tworzył prac pochodnych, stosował inżynierii wstecznej, ponownie wprowadzał kodu źródłowego lub w inny sposób usiłował odkryć dowolny kod źródłowy, sprzedawał, przekazywał, cedował, udzielał sublicencji lub zabezpieczenia lub w inny sposób przekazywał wszelkie prawa lub możliwość dostępu do Systemu, Usług lub dowolnej innej Zawartości dostępnej za pośrednictwem Systemu (w tym dowolnych Witryn lub Aplikacji mobilnych w nim zawartych).  Ponadto, użytkownik potwierdza, że nie będzie modyfikował Systemu ani żadnej z jego części w żadnej formie, ani w żaden sposób oraz nie będzie Korzystał z żadnej zmodyfikowanej wersji Systemu lub Usług niezależnie od powodu, bez uprzedniej wyraźnej zgody CHEP.  Użytkownik nie może usiłować uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do Systemu ani żadnej powiązanej z nim Zawartości, w tym do systemów komputerowych, oprogramowania lub sieci.  Użytkowanie dla celów komercyjnych lub dalsze rozpowszechnianie dowolnej Zawartości, materiałów lub informacji zawartych w Systemie lub oferowanych za pośrednictwem Systemu lub Usług nie jest dopuszczalne, z wyjątkiem gdy ustalono inaczej w formie pisemnej z firmą CHEP.

Jako jeden z warunków Korzystania z Systemu (w tym z Usług), użytkownik zgadza się, że nie będzie Korzystał z Systemu dla żadnego celu niezgodnego z prawem lub zabronionego na mocy niniejszych Warunków użytkowania.  Użytkownik zgadza się również, że zwróci wszelkie koszty poniesionych przez nas szkód, strat lub wydatków, w tym opłat prawnych, w wyniku jego Korzystania z Systemu lub Usług dla dowolnego celu niezgodnego z prawem lub zabronionego.

CHEP może w dowolnym czasie rozwiązać, zmienić, zawiesić albo wycofać jakikolwiek element Systemu (lub dowolne części lub komponenty Systemu), w tym dostępność jakichkolwiek funkcji lub Usług. CHEP może usuwać, modyfikować i w dowolny sposób zmieniać całą Zawartość Systemu, w tym znajdującą się w nim lub pochodzącą z niego zawartość stron trzecich. CHEP może ograniczać pewne funkcje i Usługi lub dostęp do niektórych lub wszystkich elementów Systemu bez uprzedniego powiadomienia, za co nie ponosi odpowiedzialności prawnej. CHEP może według własnego uznania w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny pozbawić danego użytkownika możliwości dostępu do Systemu.

Własność intelektualna

CHEP szanuje prawa własności intelektualnej innych oraz tego samego oczekuje od użytkownika. Poświęciliśmy znaczne nakłady czasu, wysiłku i funduszy w celu opracowania Systemu oraz zebrania i zapewnienia funkcji, materiałów, możliwości i usług, które są dostępne w Systemie lub za jego pośrednictwem. Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma CHEP jest właścicielem lub (gdzie jest to wymagane, właściwe lub ma zastosowanie) otrzymała licencję stron trzecich na korzystanie z wszystkich praw, tytułów do Systemu i udziałów w Systemie oraz wszystkich funkcji, materiałów, możliwości i usług udostępnianych w Systemie lub za jego pośrednictwem oraz wszystkich informacji, tekstów, danych, kodów komputerowych, muzyki, szaty graficznej, baz danych, grafiki, obrazów, nagrań dźwiękowych, klipów audio i wideo, logo, oprogramowania, rysunków technicznych, konfiguracji, grafiki i innych materiałów lub plików w nim zawartych oraz kompilacji, kolekcji, projektów, selekcji i aranżacji powyższych (określane w dalszej części zbiorczym terminem „Zawartość”) jak również projektów, struktury, selekcji, koordynacji, ekspresji, wyglądu i funkcjonalności i aranżacji takiej Zawartości. Użytkownik rozumie, że Zawartość stanowi wartościowe informacje zastrzeżone, które są chronione właściwymi prawami własności intelektualnej i własności, przepisami i traktami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz że użytkownik nie nabywa żadnych udziałów własnościowych, uzyskując dostęp do lub korzystając z Systemu lub Zawartości, a wszystkie tego typu prawa są i pozostaną własnością firmy CHEP lub jej licencjodawców i dostawców zawartości. 

Publikowanie przez firmę CHEP informacji, materiałów, lub Zawartości w Systemie nie oznacza zrzeczenia się żadnych praw własności do tego typu informacji, materiałów lub Zawartości (takich jak między innymi prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej) i nie oznacza przeniesienia żadnych praw na żadnego użytkownika Systemu lub inną stronę trzecią, z wyjątkiem gdy określono to jednoznacznie w niniejszym dokumencie.

Prawa autorskie.

Jak określono powyżej, cała zawartość zapewniona jako Zawartość Systemu jest objęta prawami autorskimi firmy CHEP – Copyright © 2002 CHEP („Prawa autorskie CHEP”) lub jest wyłączną własnością firmy CHEP, jej spółki macierzystej, spółek stowarzyszonych, zależnych i/lub licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość (cała lub jej część) nie może być w żaden sposób modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, opracowywana, przetwarzana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, przesyłana, transmitowana ani sprzedawana w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnej zgody CHEP. Użytkownik ma możliwość pobierania i drukowania zawartości jedynie w sytuacji, kiedy jego działalność nie ma na celu konkurowania z firmą CHEP, nie przynosi jej żadnej ujmy i nie narusza jej żadnych praw autorskich ani praw własności. Należy mieć na względzie, że ta ograniczona zgoda może zostać wycofana przez CHEP w dowolnym momencie i z dowolnego powodu oraz że nie obejmuje ona zgody na ponowną publikację Zawartości w jakiejkolwiek witrynie w Internecie, Intranecie, Ekstranecie ani włączania jej elementów do jakiejkolwiek innej bazy danych ani kompilacji. Korzystanie z Zawartości w inny sposób niż określony w niniejszych Warunkach użytkowania jest surowo zabronione. Użytkownik ponadto zobowiązuje się nie podejmować działań polegających na systematycznym pozyskiwaniu, gromadzeniu lub zbieraniu, ani za pośrednictwem środków elektronicznych ani w żaden inny sposób, jakichkolwiek danych ani pól danych z Systemu, w tym między innymi danych identyfikacyjnych klientów. Jeśli użytkownik uważa, że jego chronione prawem autorskim materiał wykorzystywany w Systemie został użyty niewłaściwie, powinien się z nami skontaktować w sposób opisany w punkcie „Powiadamianie o naruszeniu praw autorskich” niniejszych Warunków użytkowania.

Znaki towarowe.

Wszelkie znaki towarowe zawarte w Systemie są znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy CHEP, jej spółek stowarzyszonych i zależnych lub licencjodawców. Znaki te nie mogą być kopiowane, podrabiane ani wykorzystywane zarówno częściowo, jak i w całości bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CHEP. Wszystkie nagłówki stron, grafika wykonana specjalnie na potrzeby witryny, ikony przycisków i skrypty stanowią znaki usługowe oraz towarowe i/lub elementy wizualnej postaci produktów będących własnością firmy CHEP lub jej spółek stowarzyszonych, i nie mogą być one kopiowane, podrabiane ani wykorzystywane, zarówno częściowo, jak i w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody CHEP. Inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i inne wyświetlane w Systemie nazwy lub loga firmowe stanowią własność odpowiednich firm. Jeżeli użytkownik uważa, że należące do niego znaki towarowe zawarte w Systemie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, należy się z nami skontaktować.

Prosimy również o kontakt, w przypadku gdy użytkownik wyraża chęć korzystania z logo lub znaku towarowego CHEP zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Patenty.

Produkty i procesy firmy CHEP mogą być objęte jednym lub większą liczbą patentów lub zawierać tajemnice handlowe CHEP i/lub informacje prawnie zastrzeżone. CHEP zastrzega sobie wszelkie prawa do tych patentów, tajemnic handlowych i informacji prawnie zastrzeżonych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania ani Korzystanie z Systemu przez użytkownika nie przewiduje przekazania ani udzielenia żadnych praw do tych patentów jakimkolwiek stronom. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych z powyższych praw oraz nie poddawać produktów i procesów CHEP dekompilacji i inżynierii wstecznej.

Oprogramowanie.

Jakiekolwiek oprogramowanie, w tym wszelkie pliki i obrazy generowane przez oprogramowanie, kod i dane związane z oprogramowaniem (określone w dalszej części zbiorczym terminem „Oprogramowanie”), używane lub dostępne za pośrednictwem Systemu, mogą być używane przez użytkownika wyłącznie do uzyskiwania dostępu do Systemu i w celu korzystania z niego, pod warunkiem, że działalność taka nie będzie mieć na celu konkurowania ani przyniesienia ujmy firmie CHEP i będzie zgodna z celami jasno określonymi w Systemie lub niniejszych Warunkach użytkowania. CHEP zachowuje pełny i całkowity tytuł prawny oraz licencję w stosunku do wszystkich praw własności intelektualnej związanych z Oprogramowaniem. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, stosować inżynierii wstecznej, rozkładać na czynniki pierwsze ani tworzyć wersji pochodnych tego Oprogramowania.

Powiadamianie o naruszeniu praw autorskich.

CHEP szanuje prawa własności intelektualnej innych oraz oczekuje tego samego od użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że dowolna zawartość Systemu narusza jego prawa własności intelektualnej wynikające z Tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), powinien zawiadomić o tym wyznaczonego pracownika ds. praw autorskich (jak podano poniżej) odpowiedzialnego za odpowiednią część Systemu podając poniższe informacje:

Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

Identyfikacja utworów objętych prawami autorskimi, które domniemanie zostały naruszone;

Identyfikacja materiału, który domniemanie został naruszony oraz wystarczające informacje, które umożliwią firmie CHEP zlokalizować materiał;

Adres, numer telefonu i jeśli dostępny, adres e-mail pod którymi można skontaktować się ze stroną składającą skargę;

Gwarancja, że strona składająca skargę działa w dobrej wierze i jest przekonana, że używanie materiału w sposób objęty skargę nie jest upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz

Gwarancja, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że osoba składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które domniemanie naruszono.

Skargi i powiadomienia dotyczące naruszenia praw autorskich należy wysyłać pod adres: bgintellectualproperty@brambles.com

Ogólne zasady postępowania użytkownika. Wszelkie Korzystanie lub próby Korzystania z systemu (i) dla dowolnego niezgodnego z prawem, nieupoważnionego, nielegalnego celu lub w złej wierze; (ii) które mogłyby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub nadwyrężyć dowolny serwer lub sieć(sieci) podłączoną(e) do serwera; (iii) które mogłyby zakłócać korzystanie z Systemu (lub jego części) przez jakąś stronę trzecią; (iv) w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do dowolnego konta, systemu komputerowego lub sieci podłączonych do dowolnego serwera lub systemu za pośrednictwem hakowania, podkradania haseł lub dowolnych innych środków; (v) w celu uzyskania dostępu do systemów, danych lub informacji nieprzeznaczonych przez CHEP do udostępniania użytkownikowi; (vi) w celu uzyskania wszelkich materiałów lub informacji w dowolny sposób, które celowo nie zostały przez nas udostępnione; lub (vii) wszelkie korzystanie w celu inny niż jest do tego przeznaczony, jest zabronione.

Ponadto, w związku z korzystaniem z Systemu, użytkownik zgadza się, że nie będzie:

(a) Przesyłać lub przekazywać wszelkich wiadomości, informacji, danych, tekstu, oprogramowania lub obrazów, lub innej zawartości, która jest nielegalna, niemoralna, szkodliwa, niestosowana, zawiera groźby, zastraszająca, niedozwolona, zniesławiająca, wulgarna, obsceniczna, oszczercza lub nieodpowiednia z innych przyczyn, lub która może naruszać prawo do prywatności lub jawności strony trzeciej;

(b) Ujawniać swojej nazwy użytkownika lub hasła innym użytkownikom za pośrednictwem Systemu lub w inny sposób;

(c) Tworzyć fałszywej tożsamości dla celu wprowadzania w błąd innych użytkowników lub podawać się za inną osobę lub podmiot gospodarczy, w tym między innymi, za dowolnego przedstawiciela CHEP, lub podawać nieprawdziwych informacji lub w inny sposób wprowadzać w błąd na temat swoich powiązań z jakąś osobą lub podmiotem;

(d) Przesyłać lub przekazywać dowolnych materiałów, których nie ma prawa powielać, wyświetlać lub przesyłać na mocy dowolnego prawa lub stosunku umownego lub powierniczego (jak np. w przypadku umów o zachowaniu poufności);

(e) Przesyłać lub przekazywać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, programy typu cancelboty, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkadzać komputer lub własność innego użytkownika;

(f) Usuwać wszelkich atrybutów autora, powiadomień prawnych lub oznaczeń dotyczących własności lub etykiet, które użytkownik przesyła do dowolnej funkcji umożliwiającej komunikację;

(g) Korzystać z funkcji Systemu umożliwiających komunikację w sposób, który niekorzystnie wpływałby na dostępność ich zasobów dla innych użytkowników (np. nadmierne korzystanie z wykrzykników, pisanie drukowanymi literami lub umieszczanie długich wpisów z powtarzającym się tekstem);

(h) Przesyłać lub przekazywać wszelkich niechcianych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości junk i spam, listów łańcuszków, piramid finansowych lub innych form nagabywania natury handlowej lub innej;

(i) Naruszać żadnego obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;

(j) Przesyłać lub przekazywać wszelkich materiałów, które naruszają jakiś patent, znak towarowy, znak usługowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne prawo własności dowolnej strony;

(k) Usuwać lub korygować wszelkich materiałów opublikowanych przez dowolną osobę lub podmiot;

(l) Badać, skanować lub testować słabych punktów Systemu ani łamać zabezpieczeń uwierzytelniających Systemu lub powiązanych z nim sieci, lub systemów;

(m) Rejestrować się, subskrybować, usiłować rejestrować się lub subskrybować, rezygnować z subskrypcji lub usiłować rezygnować z subskrypcji na dowolne produkty lub usługi w imieniu dowolnej strony, jeśli nie jest do tego upoważniony przez taką stronę;

(n) Pozyskiwać lub w inny sposób zbierać informacje o innych, w tym adresy e-mail; lub

(o) Korzystać z dowolnego robota, pająka, scrapera lub innych automatycznych lub ręcznych środków uzyskiwania dostępu do Systemu lub kopiować dowolnej Zawartości Systemu lub informacji w nim dostępnych.

CHEP zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych, które uzna za stosowne w odpowiedzi na faktyczne lub domniemane naruszenie uprzednich postanowień, w tym między innymi, zawieszenie dostępu/konta lub pozbawienie możliwości dostępu użytkownika i/lub zamknięcie konta. CHEP może współpracować z organami prawnymi i/lub stronami trzecimi podczas dochodzenia dotyczącego podejrzewanego lub domniemanego przestępstwa lub czynu niedozwolonego.  Z wyjątkiem, gdy jest to jednoznacznie ograniczone przez Politykę prywatności, CHEP zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie wszelkich informacji, które CHEP uzna za niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisu, procedury prawnej lub wezwania rządowego lub do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania firmy CHEP. Użytkownik zgadza się również, że zwróci wszelkie koszty poniesionych przez CHEP szkód, strat lub wydatków (w tym opłaty lub wynagrodzenie prawników, księgowych, profesjonalnych doradców i innych ekspertów w związku z obroną lub ugodą dotyczącą powyższych) w wyniku jego Korzystania z Systemu lub Usług dla dowolnego celu niezgodnego z prawem lub zabronionego.

CHEP zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie wszelkich informacji uznanych za niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisu, procedury prawnej lub wezwania rządowego lub do edycji lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania firmy CHEP.

 

Komunikacja internetowa za pośrednictwem witryny.

Z wyjątkiem gdy ustalono inaczej w formie pisemnej z firmą CHEP, użytkownik zgadza się, że cała komunikacja, wszystkie materiały lub informacje dowolnego rodzaju lub charakteru, które przesyła lub przekazuje dowolnej osobie (w tym firmie CHEP) za pośrednictwem Systemu (lub dowolnej z naszych stron w mediach społecznościowych lub witryny internetowej) drogą e-mailową, publikując, przesyłając w formie wiadomości, wysyłając, pobierając lub w inny sposób przekazując, w tym (między innymi) pytania, uwagi, sugestie, pomysły, plany, notatki, informacje o koncie lub inne materiały, dane lub informacje (określane w dalszej części zbiorczym terminem „Informacje”) nie mają charakteru poufnego i po przesłaniu ich firmie CHEP użytkownik udziela jej nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej, możliwej do przenoszenia, bezterminowej, nieograniczonej, podlegającej cesji, całkowicie spłaconej i nieobejmującej wypłaty tantiem licencji (w tym między innymi licencji dotyczącej praw autorskich) na kopiowanie, odtwarzanie, wyświetlanie, publikowanie, opracowywanie utworów pochodnych, rozpowszechnianie, przetwarzanie, analizowanie, korzystanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych w dowolny obecnie znany sposób lub w sposób, który zostanie opracowany w przyszłości, tego typu Informacji (lub całej zawartości i wszystkich materiałów w nich zawartych) w dowolnych mediach dla dowolnego celu. Przesyłanie wszelkich informacji przez użytkownika za pośrednictwem Systemu lub dowolnej platformy mediów społecznościowych odbywa się na jego własne ryzyko i użytkownik niniejszym potwierdza i gwarantuje, że ma pełne prawo do wykorzystywania takich informacji oraz że informacje i wszelka zawartość lub materiały w nich zawarte nie są poufne ani nie są własnością żadnej strony trzeciej, ani że użytkownik nie używa ich z naruszeniem jakiegoś prawa lub ograniczenia wynikającego z umowy.

Polityka prywatności.

Polityka prywatności firmy CHEP („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do każdego Korzystania z Systemu. Politykę prywatności firmy CHEP można przejrzeć tutaj. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na gromadzenie, używanie i ujawnianie przez firmę CHEP informacji zebranych podczas Korzystania z Systemu przez użytkownika w sposób określony w Polityce prywatności, włączonej przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania i stanowiącej ich element. Zachęcamy do przeczytania i zapoznania się z naszymi praktykami prywatności, które określono w Polityce prywatności. PONIEWAŻ POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE OKRESOWO ULEGAĆ ZMIANOM, NALEŻY REGULARNIE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.

Ponadto, korzystając z Systemu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że internetowa transmisja danych nigdy nie jest w pełni prywatna czy bezpieczna. Użytkownik rozumie, że wszelkie wiadomości lub informacje, które wysyła do Systemu mogę zostać przeczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet w przypadku zastrzeżenia, że dana transmisja jest szyfrowana.

Ograniczenia dotyczące Zawartości witryny.

Dokładamy starań by Zawartość dostępna za pośrednictwem Systemu nie zawierała błędów. MIMO TO UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ SAMODZIELNEJ OCENY ZARÓWNO POPRAWNOŚCI PREZENTOWANYCH W NIM INFORMACJI, JAK I PRZYDATNOŚCI TYCH INFORMACJI DO JEGO OKREŚLONYCH POTRZEB. Produkty i usługi podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje zawarte w Systemie podlegają oświadczeniom o zrzeczeniu się odpowiedzialności zawartym w niniejszych Warunkach użytkowania.

Ponadto, System może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma CHEP nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności w związku z tego typu nieścisłościami lub błędami, ani nie będzie miała żadnego obowiązku identyfikowania i/lub poprawiania tego typu nieścisłości lub błędów.

Łącza i Zawartość stron trzecich.

Łącza do innych witryn internetowych.

System może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Łącza te zamieszczane są jedynie w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Systemu. Ich obecność nie świadczy o tym, że firma CHEP w jakikolwiek sposób popiera, sponsoruje, rekomenduje lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za witryny, do których prowadzą owe łącza, ani za usługi lub produkty dostępne na lub za pośrednictwem tych witryn, czy też powiązane z tymi witrynami firmy. CHEP zrzeka się całej odpowiedzialności za tego typu witryny internetowe, za cały dostęp i korzystanie z nich oraz za korzystanie z łączy do tego typu witryn internetowych. Zrzekamy się również całej odpowiedzialności i nie składamy żadnych zapewnień, ani nie zapewniamy żadnych gwarancji w odniesieniu do produktów lub usług udostępnianych, sprzedawanych lub zapewnianych użytkownikowi przez dowolną stronę trzecią. Korzystanie przez użytkownika z innych witryn internetowych i wszelkie zakupy produktów lub usług, wolontariat w postaci czasu lub usług, lub darowizny na cele charytatywne za pośrednictwem innych witryn internetowych podlega warunkom i postanowieniom tego typu witryn internetowych. Użytkownik potwierdza, że nie wniesie pozwu, ani roszczenia przeciwko firmie CHEP wynikających z korzystania z tego typu innych stron internetowych lub w oparciu o korzystanie z nich. Odnośniki do innych witryn internetowych umieszczone w Systemie nie oznaczają, że: (a) firma CHEP jest zrzeszona lub powiązana z witrynami do których prowadzą; (b) firma CHEP jest prawnie upoważniona do wykorzystania znaków towarowych, nazwy handlowej, logo lub symboli objętych prawem autorskim wyświetlanych w związku z tego typu odnośnikami lub dostępnych za ich pośrednictwem; lub (c) dowolna witryna do której prowadzi odnośnik jest upoważniona do wykorzystania znaków towarowych, nazwy handlowej, logo lub symboli objętych prawem autorskim firmy CHEP.

Łącza z innych witryn internetowych.

Wszystkie łącza do dowolnej witryny muszą zostać pisemnie zatwierdzone przez firmę CHEP, z wyjątkiem z góry zaakceptowanych przez nią następujących przypadków:

łącza tekstowe zawierające jedynie tytuł strony głównej witryny;

łącza prowadzące do strony głównej witryny, a nie do podstron;

łącza, które wyświetlają stronę główną danej witryny na pełnym ekranie, a nie np. w oknie połączonej z nią innej witryny internetowej; oraz

wygląd, umiejscowienie i inne aspekty łącza (i) nie stwarzają fałszywego wrażenia, że dany podmiot, jego działania lub produkty są powiązane z firmą CHEP, jej firmą macierzystą, firmami stowarzyszonymi lub zależnymi ani przez nie sponsorowane, lub że (ii) nie szkodzą ani nie osłabiają wartości firmy związanej z nazwą i znakami towarowymi CHEP, jej firmy macierzystej, firm stowarzyszonych i zależnych.

CHEP zastrzega sobie wedle własnego uznania prawo do odwołania w dowolnym momencie zgody na umieszczanie łączy w jej witrynie. Użytkownik zgadza się, że na pisemną prośbę firmy CHEP niezwłocznie usunie lub dezaktywuje odnośniki do witryny internetowej. W żadnym wypadku użytkownik nie może używać logo lub znaku towarowego firmy CHEP jako „przycisk” odnośnika lub w innych sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy CHEP.

Zawartość stron trzecich.

System może zawierać materiały, dane lub informacje dostarczone, przesłane lub zaoferowane przez strony trzecie za pośrednictwem technologii ramek oraz innych technologii. CHEP i jej spółki stowarzyszone nie ponoszą wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek tego rodzaju materiały, dane czy informacje strony trzeciej. Korzystanie przez użytkownika z tego typu zawartości stron trzecich, gdzie dotyczy, może również podlegać odpowiednim warunkom użytkowania i polityce prywatności dostawcy tej zawartości. CHEP nie będzie weryfikować, potwierdzać ani ręczyć za zawartość umieszczaną w Systemie przez strony trzecie. CHEP nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie ani za poziom jakości wszelkich produktów i usług sprzedawanych, reklamowanych lub udostępnianych przez strony trzecie zarówno w jej lub w jakichkolwiek innych witrynach internetowych. Jeżeli użytkownik uważa, że jakikolwiek element dostarczonej przez strony trzecie zawartości narusza dowolne z jego praw własności, powinien się z nami skontaktować.

Ponadto, System może zawierać oferty sprzedaży towarów lub usług, które nie są zapewniane przez firmę CHEP. Tego typu towary i usługi można uzyskać wyłącznie przechodząc do witryny odpowiedniego sprzedawcy w celu przeprowadzenia transakcji. Warunki ofert dostępnych w Systemie, w tym między innymi, ceny, ilość, dostępność i opis mogą różnić się od tych przedstawionych w witrynie internetowej sprzedawcy. Różnice w warunkach oferty między Systemem a witryną internetową sprzedawcy będą podlegały warunkom zamieszczonym w witrynie internetowej sprzedawcy. Firma CHEP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego typu różnice lub rozbieżności, ani za działanie żadnych produktów lub usług nabytych za pośrednictwem tego typu witryn internetowych stron trzecich.

Zrzeczenie się odpowiedzialności.

NINIEJSZY SYSTEM, ZAWARTOŚĆ I USŁUGI DOSTĘPNE ZA JEGO POŚREDNICTWEM SĄ ZAPEWNIANE W ICH AKTUALNYM STANIE, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO SYSTEMU, USŁUG I/LUB ZAWARTOŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JASNO OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE WCZEŚNIEJSZYCH PISEMNYCH UZGODNIEŃ, CHEP, JEJ FIRMA MACIERZYSTA, FIRMY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI – WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH – W TYM MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z SYSTEMU, W TYM Z JEGO CAŁEJ ZAWARTOŚCI, DANYCH, A TAKŻE ROZPOWSZECHNIANEGO, POBIERANEGO I UŻYTKOWANEGO ZA JEGO POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA, NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, NIEPRZEWIDZIANE I WTÓRNE SZKODY PONIESIONE PRZEZ JEGO FIRMĘ, USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ORAZ UTRATĘ DANYCH NA SKUTEK POBIERANIA ZAWARTOŚCI, DANYCH I/LUB OPROGRAMOWANIA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE CHEP NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD INFORMACJAMI, PRODUKTAMI ANI USŁUGAMI OFEROWANYMI ZA POŚREDNICTWEM TEGO SYSTEMU PRZEZ STRONY TRZECIE. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JASNO OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE WCZEŚNIEJSZYCH PISEMNYCH UZGODNIEŃ, CHEP ORAZ JEJ FIRMY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE SKŁADAJĄ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ POŚWIADCZAJĄCYCH POPRAWNOŚĆ, AKTUALNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ CZY UŻYTECZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK PORAD, OPINII, STWIERDZEŃ ANI ŻADNEJ INNEJ ZAWARTOŚCI, PRODUKTÓW LUB USŁUG ROZPOWSZECHNIANYCH BĄDŹ UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE PRZEZ STRONY TRZECIE.

FIRMA CHEP W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZY SYSTEM I JEGO ZAWARTOŚĆ BĘDZIE ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM UŻYTKOWNIKA ANI ŻE ZARÓWNO SYSTEM, JAK I JEGO ZAWARTOŚĆ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY BEZ PRZERW, OPÓŹNIEŃ I ŻE BĘDZIE ON BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY ALBO ŻE POTENCJALNE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. FIRMA CHEP NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE REZULTATY UZYSKANE W OPARCIU O KORZYSTANIE Z TEGO SYSTEMU LUB USŁUG SPROSTAJĄ OCZEKIWANIOM UŻYTKOWNIKA, POD WZGLĘDEM DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH W TOKU KORZYSTANIA Z TEGO SYSTEMU.

CHEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE) PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU, W TYM MIĘDZY INNYMI, UTRATY DANYCH W WYNIKU OPÓŹNIEŃ, NIEDOSTARCZENIA ZAWARTOŚCI LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW, PRZERW W DZIAŁANIU SYSTEMU, NIEPRAWIDŁOWEGO DOSTARCZENIA ZAWARTOŚCI LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, PRZERW W DZIAŁANIU SIECI LUB SYSTEMU, USZKODZENIA PLIKÓW LUB PRZERW W DOSTARCZANIU USŁUG W WYNIKU ZANIEDBANIA FIRMY CHEP, JEJ FIRMY MACIERZYSTEJ, FIRM STOWARZYSZONYCH, ZALEŻNYCH I JEJ LICENCJODAWCÓW, BĄDŹ ZAISTNIAŁYCH W WYNIKU BŁĘDÓW I/LUB POMINIĘĆ UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW UPRZEDNIO UZGODNIONYCH NA PIŚMIE, TAK JAK TO STANOWI NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI, CHEP NIE GWARANTUJE UTRZYMANIA POUFNOŚCI INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, W FORMIE SŁOWNEJ LUB PISEMNEJ, UZYSKANE OD FIRMY CHEP LUB ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU, NIE BĘDĄ STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI, DOPÓKI NIE ZOSTANĄ JASNO OKREŚLONE NA PIŚMIE.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYKLUCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Z WYJĄTKIEM STOSOWNYCH PRZYPADKÓW UZGODNIONYCH NA PIŚMIE, CHEP ANI JEJ FIRMY MACIERZYSTE, FILIE, FIRMY STOWARZYSZONE LUB ZALEŻNE, PRACOWNICY WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTORZY, CZŁONKOWIE PERSONELU, PRZEDSTAWICIELE ANI DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE ANI WYNIKOWE SZKODY ZAISTNIAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEPRAWIDŁOWYM KORZYSTANIEM Z SYSTEMU LUB Z JAKIEJKOLWIEK DOSTĘPNEJ NA NIM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĄ OPROGRAMOWANIA, DANYCH LUB INNYCH DÓBR NIEMATERIALNYCH, NAWET JEŻELI FIRMA CHEP ZOSTAŁA JASNO POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. STRONY UZNAJĄ, ŻE JEST TO WŁAŚCIWY PODZIAŁ RYZYKA. W KAŻDYM WYPADKU, NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROSZCZENIA WNIESIONE W OPARCIU O NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA SYSTEMU (LUB JEGO CZĘŚCI) BĘDZIE OGRANICZONA DO ZYSKÓW UZYSKANYCH OD UŻYTKOWNIKA W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ODNOŚNĄ PRZYCZYNĘ WNIESIENIA ROSZCZENIA.

NA TERENIE NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI NIE ZEZWALA SIĘ NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA.

Odszkodowania.

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić firmę CHEP, jej firmę macierzystą, firmy stowarzyszone i zależne oraz jej pracowników wyższego szczebla, dyrektorów, przedstawicieli i dostawców przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnione koszty reprezentacji prawnej, wynikającymi z (i) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub praw innej strony, (ii) roszczenia strony trzeciej związanego lub wynikającego z zawartości, danych lub informacji przesłanych, opublikowanych lub przekazanych przez użytkownika za pośrednictwem Systemu, lub (iii) dostępu użytkownika i korzystania z Zawartości, Systemu i innych materiałów, produktów i usług dostępnych w Systemie lub za jego pośrednictwem i CHEP.

Konta, hasła i bezpieczeństwo

Pewne funkcje lub usługi dostępne w Systemie lub za jego pośrednictwem mogą wymagać założenia konta (w tym wybrania nazwy użytkownika i hasła). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych konta, w tym nazwy użytkownika i hasła oraz za wszystkie działania na koncie lub pod jego nazwą użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, że zawiadomi firmę CHEP natychmiast po uzyskaniu informacji o nieupoważnionym użyciu jego danych logowania, nazwy użytkownika lub hasła, lub dowolnego naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik może ponieść odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez firmę CHEP lub dowolnego użytkownika, lub osobę odwiedzającą System, w wyniku korzystania przez inną osobę z jego konta, nazwy użytkownika lub hasła.

Korzystanie z witryny internetowej firmy CHEP wymaga podania nazwy użytkownika i hasła („Informacje dotyczące konta”) powiązanych z kontem („Konto użytkownika”) w Systemie zarządzania transportem (Transportation Management System - „TMS”).  Podane informacje dotyczące konta zostaną uwierzytelnione na pośrednictwem TMS.

Użytkownik nigdy nie może korzystać z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody i pozwolenia właściciela tego konta, nazwy użytkownika lub hasła. Firma CHEP nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika powyższych postanowień.

Ogólne.

Obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Stanu Floryda oraz przepisami federalnymi Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Użytkownik zgadza się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji stanowych lub federalnych sądów znajdujących się na terenie Stanu Floryda. Ponadto, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących niestosowności miejsca (z dowolnego powodu) w tych sądach.

Inne.

Zgodnie z warunkami wszelkich innych podpisanych przez firmę CHEP umów regulujących procedurę zakupu materiałów i usług za pośrednictwem Systemu, niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy zawartej między użytkownikiem i firmą CHEP, określającej sposób korzystania z Systemu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie z jakiegokolwiek powodu określone jako nieprawomocne lub niepodlegające dochodzeniu na drodze prawnej, zostanie ono oddzielone od tych Warunków użytkowania i nie będzie wpływać na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń wynikłych bezpośrednio lub powiązanych z niniejszymi Warunkami użytkowania lub sposobem korzystania z Systemu przez użytkownika, należy je złożyć w terminie najdalej 12 miesięcy od ich zaistnienia. Roszczenia złożone w terminie późniejszym zostaną uznane za przedawnione.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie kwestionował dopuszczalności i wykonalności kopi firmy CHEP niniejszych Warunków użytkowania w związku z dowolnym działaniem lub postępowaniem wynikającym z niniejszych Warunków użytkowania lub związanych z nimi. Z wyjątkiem, gdy jednoznacznie określono inaczej w niniejszym dokumencie, Warunki użytkowania nie przyznają żadnych praw, środków zaradczych lub korzyści żadnej osobie lub podmiotowi innej niż użytkownik i CHEP. Firma CHEP może w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia scedować swoje prawa i obowiązki na mocy niniejszych Warunków użytkowania na rzecz dowolnej strony trzeciej. Użytkownik nie może scedować Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody CHEP. Warunki użytkowania będą wiążące i obowiązujące względem stron niniejsze umowy i ich poszczególnych następców lub cesjonariuszów. Użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie się do wszystkich praw obowiązujących w jurysdykcji z której uzyskuje dostęp do Systemu lub dowolnej innej jurysdykcji której prawa mają zastosowanie do użytkownika lub jego działań. Użytkownik zgadza się, że nie będzie uzyskiwał dostępu do, ani korzystał z Systemu, Zawartości lub wszelkich innych informacji lub materiałów dostępnych w Systemie z naruszeniem wyżej wspomnianych praw lub niniejszych Warunków użytkowania.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie jego naruszenia lub działania grożące naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub wspomnianej Polityki prywatności stanowią nielegalną i nieuczciwą praktykę biznesową, która spowoduje dla nas nieodwracalne i niewymierne szkody. Użytkownik zgadza się również, że odszkodowania pieniężne byłyby niewystarczające w przypadku tego typu szkód i wyraża zgodę na uzyskanie przez nas nakazu sądowego lub innego zadośćuczynienia, które uznamy za konieczne lub stosowne.  Powyższe środki prawne są dodatkowe do wszelkich innych środków dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Użytkowanie międzynarodowe.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i formy komunikacji podjęte i przekazywane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się przestrzegać wszelkich stosownych lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych, w tym między innymi ograniczeń wywozowych Stanów Zjednoczonych Ameryki mających zastosowanie do jego sposobu korzystania z Systemu i aktywności w jego obrębie. System jest zarządzany i obsługiwany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. JEŻELI PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ LOKALIZACJI POŁOŻONEJ POZA OBRĘBEM USA ZABRANIA KORZYSTANIA Z SYSTEMU (LUB JEGO DOWOLNEJ CZĘŚCI), NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z JEGO PRZEPISAMI.

Skontaktuj się z nami

W przypadku wszelkich uwag lub pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub Systemu należy zwrócić się do firmy CHEP. Wszelkie uwagi lub pytania należy przesyłać za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Warunki użytkowania ostatni raz zaktualizowano 8 lipca 2016 r. Należy regularnie sprawdzać czy wprowadzono zmiany i aktualizacje.

Znajdź platformy CHEP

Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • To pole jest obowiązkowe

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Wybierz język

Poland
Gotowe

Czy to nie jest Twój kraj lub język?

Zmień kraj

Warunki użytkowania | CHEP