Användarvillkor

Vänligen läs följande användarvillkor noggrant. Dessa användarvillkor styr din användning, enligt nedan, av CHEP:s (”CHEP”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) webbplatser, inklusive www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com och portfolioplus.chep.com/carrier samt alla andra CHEP-webbplatser (”webbplatserna”) och mobilapplikationer kopplade till dessa webbplatser (”mobilapplikationerna”) eller annat relaterat innehåll (enligt nedan), material eller funktion på webbplatserna eller mobilapplikationerna (”tjänsterna” och tillsammans med webbplatsen och mobilapplikationerna, ”systemet” sammantaget). Systemet är CHEP:s och dess licensgivares egendom. Genom att gå in på, surfa, ladda ner, använda eller registrera (”använda”) något innehåll, material eller funktion i systemet (”tjänsterna”) intygar du att du har läst och förstått dessa användarvillkor och att du accepterar och godkänner att du till fullo är bunden av dem. Referenser till ”CHEP” inkluderar CHEP International, Inc. och alla dess dotterbolag och deras respektive chefer, företrädare, ombud och medarbetare.

Dessa användarvillkor kan när som helst ändras enligt nedan. Genom att fortsätta använda systemet (eller någon del därav) efter någon sådan förändring godkänner du dessa användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ATT FÖLJA DESSA ELLER ANDRA FRAMTIDA ANVÄNDARVILLKOR, ANVÄND VÄNLIGEN INTE SYSTEMET.

Förändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att uppdatera dessa användarvillkor och kan när som helst ändra dem och lägga till ytterligare villkor som avser ytterligare funktioner, applikationer, möjligheter eller tjänster som vi tillhandahåller i eller via systemet. Alla sådana uppdateringar och tillägg gäller så fort de meddelas, vilket vi kan göra på valfritt sätt, inklusive men inte begränsat till, genom att lägga upp en reviderad version av dess användarvillkor eller annat meddelande på webbplatsen och mobilapplikationerna. Du bör regelbundet ta del av dessa användarvillkor för att hålla dig uppdaterad om förändringar som kan beröra dig, då du genom att fortsätta använda systemet samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av dessa användarvillkor eller systemet och dess innehåll, utan föregående meddelande till dig. Den version av användarvillkoren som läggs upp här på aktuellt datum för ditt besök i systemet skall utgöra de användarvillkor som gäller för din åtkomst och användning av systemet på detta datum. Våra elektroniskt eller på annat lämpligt sätt lagrade kopior av dessa användarvillkor och integritetspolicy skall anses vara sanningsenliga, fullständiga, giltiga, autentiska och lagligt bindande kopior av versionen av användarvillkoren och integritetspolicyn som gällde för alla aktuella datum när du besökte systemet.

Åtkomst och användning

I dessa användarvillkor refererar “du” och “din/ditt” till (a) du, individen som går in i systemet, (b) alla elektroniska ombud som går in i systemet för individs eller företags räkning, samt (c) företaget för vems räkning en individ eller elektroniskt ombud går in i systemet. Du bekräftar och intygar att all information som du uppger till CHEP i samband med din åtkomst till och användning av systemet är och skall vara sann, korrekt och fullständig, så vitt du vet och tror samt efter bästa förmåga. Vi förbehåller oss rätten att avsluta dessa användarvillkor, oavsett skäl och när som helst utan föregående meddelande. Om du inte följer dessa användarvillkor kan det bland annat leda till att din åtkomst till och användning av systemet omedelbart upphör.

CHEP ger dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar begränsad licens att använda systemet och att se eller få tillgång till tjänsterna som är enbart för personlig och intern användning, och med förbehåll för villkoret att du inte (och inte tillåter att tredje part) kopierar, modifierar eller skapar härledda verk, efterforskar konstruktionen, bakåtassemblerar eller på annat sätt försöker upptäcka källkoden, säljer, överför, upplåter underlicens, pantsätter eller på något annat sätt överför rättigheter eller åtkomst till systemet, tjänsterna eller annat innehåll som tillhandahålls via systemet, inklusive webbplatser eller mobilapplikationer. Du samtycker även till att inte modifiera systemet eller någon del därav, på något sätt eller i någon form, samt att inte heller använda modifierade versioner av systemet eller tjänsterna, oavsett skäl, utan på förhand givet skriftligt tillstånd av CHEP. Du får inte försöka skaffa obehörig åtkomst till systemet eller något av systemets relaterade innehåll, inklusive datorsystem, mjukvara eller nätverk. All kommersiell användning eller distribution av innehåll, material eller information som finns eller erbjuds via systemet eller tjänsterna är förbjuden, utan CHEP:s tillstånd.

Villkoret för din användning av systemet, inklusive tjänsterna, är att du intygar att du inte tänker använda systemet i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor. Du samtycker även till att ersätta oss för skada, förlust, kostnad eller utgift som vi ådrar oss, inklusive advokatkostnader på grund av din användning av systemet eller tjänsterna i något syfte som är olagligt eller förbjudet.

CHEP kan när som helst avsluta, ändra, upphäva eller avbryta alla aspekter av systemet (eller någon del eller komponent av systemet), inklusive tillgång till funktioner eller tjänster. CHEP kan utesluta, modifiera eller på annat sätt ändra innehåll, inklusive tredje parts, i eller från systemet. CHEP kan införa begränsningar av vissa funktioner och tjänster, eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela systemet, utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet. CHEP kan när som helst avsluta din användning av systemet, oavsett skäl, efter eget gottfinnande.

Immaterialrätt

CHEP respekterar andras immaterialrätt och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har lagt ned betydande tid och resurser för att skapa systemet, och för att sammanställa och tillhandahålla funktioner, material, möjligheter och tjänster som finns tillgängliga i systemet. Du förstår och godkänner att CHEP äger eller (när det är nödvändigt, lämpligt eller tillämpligt) har licensierats av tredje part att använda, alla rättigheter, äganderätt och intresseandelar i och till systemet samt funktioner, material, möjligheter och tjänster som tillhandahålls i eller via systemet, och även all information, text, data, datorkod, musik, illustrationer, databaser, grafik, bilder, ljudinspelningar, ljud- och bildklipp, logotyper, mjukvara, tekniska ritningar, konfigurationer, grafiska framställningar och andra material eller filer som finns däri, samt kompileringar, insamlingar, design, urval och bearbetning därav (“innehållet”) samt även design, struktur, urval, koordinering, uttryck, ”look and feel” och utformande av sådant innehåll. Du godkänner att innehållet utgör värdefull skyddad information som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra egendomslagar och bestämmelser i USA och andra länder, och att du inte förvärvar något ägande genom åtkomst till eller användning av systemet och innehållet, och att alla sådana rättigheter är och skall förbli i CHEP:s eller dess licensgivares och innehållsleverantörers ägo. 

Om CHEP lägger ut information eller annat material och innehåll i systemet innebär inte ett upphävande av att immaterialrätten vad gäller sådan information, material eller innehåll (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller annan immaterialrätt) och medger inget överförande av rättigheter till användare av systemet eller till tredje part, om inget annat uttryckligen anges häri.

Upphovsrätt.

Såsom anges ovan, för allt innehåll som tillhandahålls i systemet gäller upphovsrätt, Copyright © 2002 CHEP (”Copyright CHEP”) eller är egendom som tillhör CHEP, företagets moder- eller dotterbolag eller med andra associerade bolag och/eller licensgivare. Alla rättigheter förbehålles. Innehållet, delvis eller i sin helhet, får inte ändras, kopieras, distribueras, omstöpas, reproduceras, återpubliceras, laddas ned, visas offentligt, läggas ut, kodas, översättas, överföras, spridas eller säljas i någon form eller på något sätt, utan på förhand givet skriftligt tillstånd av CHEP, om (i) inget annat uttryckligen anges i dessa användarvillkor, eller (ii) du laddar ned och skriver ut innehållet för användning som inte på något sätt konkurrerar med, drabbar eller skadar CHEP, förutsatt att du inte bryter mot angiven upphovs- eller immaterialrätt. Vänligen notera att detta begränsande medgivande kan när som helst och avsett skäl återkallas av CHEP, och omfattar inte medgivande för att återpublicera innehåller på någon internet-, intranät- eller extranätplats eller att inkorporera informationen på annan databas eller kompilering. Alla användning av innehållet utöver vad som anges i användarvillkoren är förbjuden. Du godkänner även att du, på elektronisk väg eller annat sätt, inte systematiskt extraherar, samlar in eller sammanställer data eller datafält från systemet, inklusive men inte begränsat till kundidentiteter. Om du tror att ditt upphovsrättsliga material har använts på ett otillbörligt sätt i systemet, vänligen kontakta oss enligt avsnittet ”meddelande om upphovsrättspart” i användarvillkoren.

Varumärken

Alla varumärken i systemet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör CHEP, dess dotterbolag, relaterade företag eller licensgivare. Sådana varumärken får inte kopieras, imiteras eller användas, delvis eller i sin helhet, utan på förhand givet skriftligt tillstånd av CHEP. Alla sidorubriker, anpassad grafik, knappar/ikoner och manus är servicemärken, varumärken och/eller trade dress som tillhör CHEP eller dess dotterbolag och får inte kopieras, imiteras eller användas, delvis eller i sin helhet, utan på förhand givet skriftligt tillstånd av CHEP. Andra varumärken, registrerade varumärken, produkt- och företagsnamn eller logotyper som visas i systemet tillhör respektive ägare. Om du tror att dina varumärken har använts på ett otillbörligt sätt i systemet, vänligen kontakta oss.

Om du vill använda CHEP:s logotyp eller varumärke i enlighet med användarvillkoren, vänligen kontakta oss.

Patent

CHEP:s produkter och processer omfattas av en eller fler patent, eller kan innehålla affärshemligheter och/eller skyddad information om CHEP. CHEP förbehåller sig alla rättigheter som rör sådana patent, affärshemligheter och skyddad information. Ingen överföring eller beviljande av rättigheter som rör patent medges eller impliceras av någon punkt i användarvillkoren eller din användning av systemet. Du samtycker till att inte inkräkta på sådana rättigheter eller att dekompilera, avkoda eller demontera några av CHEP:s produkter eller processer.

Mjukvara

All mjukvara, inklusive filer eller bilder som genereras av mjukvaran, och data som medföljer mjukvaran (”mjukvaran”) som används eller görs åtkomlig i systemet kan användas av dig, och ingen annan, för att få åtkomst till och använda systemet, förutsatt att sådan användning inte konkurrerar med eller inkräktar på CHEP, och är i enlighet med de syften som beskrivs i systemet eller användarvillkoren. CHEP har full äganderätt eller licens över all immaterialrätt i mjukvaran. Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, sälja, modifiera, dekompilera, avkoda, demontera eller skapa härledda verk av sådan mjukvara.

Meddelande om upphovsrättspart

CHEP respekterar andras immaterialrätt och förväntar sig att användare av vårt system gör detsamma. Om du tror att något innehåll i systemet strider mot eller inkräktar på din immaterialrätt enligt Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), vänligen lämna ett meddelande till upphovsrättsparten (enligt nedan) for tillämplig del av systemet som innehåller följande:

En elektronisk eller fysisk signatur av en person som har fullmakt att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten.

Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som är föremål för anmälan om brott mot upphovsrätten;

Identifiering av materialet som är föremål för anmälan om brott mot upphovsrätten samt information som kan anses tillräcklig för att CHEP ska kunna hitta materialet;

Adress, telefonnummer och, om det finns tillgängligt, en e-postadress som anmälaren kan kontaktas på;

En utsaga att anmälaren har anledning att tro att användningen av materialet på det sätt som beskrivs i anmälan inte är godkänd av den som äger upphovsrätten, dess ombud eller lagenlig; och

En utsaga att informationen i meddelandet är sanningsenligt, och under straffansvar för mened, att anmälaren har fullmakt att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Anmälningar om brott mot upphovsrätten och meddelanden ska skickas till: bgintellectualproperty@brambles.com

Användaruppförande – Allmänt All användning eller försök till användning i systemet (i) i något olagligt, obehörigt, bedrägligt eller skadligt syfte; (ii) som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra server eller nätverk kopplade till server; (iii) som kan störa annan parts användning och upplevelse av systemet (eller del därav); (iv) för att skaffa sig obehörig åtkomst till andra konton, datorsystem eller nätverk kopplade till server eller system genom hackning, lösenordsimitation eller på andra sätt; (v) för att få åtkomst till system, data eller information som CHEP inte har avsett att göra åtkomlig för en användare; (vi) för att försöka komma över material som vi inte har avsett att göra tillgängligt; eller (vii) all användning utöver i avsett syfte, är förbjuden.

Genom att använda systemet samtycker du även till att inte

(a) ladda upp eller överföra meddelande, information, data, text, mjukvara eller bilder, eller annat innehåll som är olagligt, oetiskt, skadligt, hotfullt, smädligt, kränkande, ärekränkande, vulgärt, obscent, förolämpande eller på annat sätt stötande, eller som kränker någon annans rätt till privatliv eller publicitet;

(b) avslöja ditt användarnamn eller lösenord för andra, via systemet eller på annat sätt;

(c) skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra eller utge dig för att vara en annan person eller entitet, inklusive och utan begränsning, CHEP-företrädare, eller att lämna falsk utsaga eller på annat sätt återge på ett oriktigt sätt din relation med en person eller entitet;

(d) ladda upp eller överföra material som du inte har rätt att återproducera, visa eller överföra i enlighet med gällande lagstiftning eller avtals- eller fiduciariskt förtroendeförhållande, såsom sekretessavtal;

(e) ladda upp filer som innehåller virus, trojaner, internetmaskar, tidsinställda, cancelbot-filer, korrupta filer eller annan liknande mjukvara eller program som kan skada någon annans dator eller egendom;

(f) radera författares upphovsrätt, juridiska meddelanden eller beteckningar eller etiketter avseende proprietär programvara som du laddar upp på någon kommunikationsfunktion;

(g) använda systemets kommunikationsfunktioner på ett sätt som på ett negativt sätt påverkar dess resursers tillgänglighet för andra användare, som till exempel att skrika genom att använda versaler eller att ständigt posta nya inlägg eller upprepa text;

(h) ladda upp eller överföra oönskad reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan form av erbjudande, kommersiellt eller icke-kommersiellt;

(i) bryta gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning;

(j) ladda upp eller överföra material som bryter mot patenträtt, varumärkesrätt, service mark, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt för någon part;

(k) radera eller revidera material som lagts ut av någon annan person eller entitet;

(l) utforska, genomsöka, testa sårbarheten eller bryta mot autentiseringsåtgärderna i systemet eller i relaterade nätverk och system;

(m) registrera, försöka registrera, avregistrera, försöka avregistrera en part för en produkt eller tjänst, om du inte uttryckligen är bemyndigad av sådan part att göra det;

(n) sammanställa eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser; eller

(o) använda robot, spindel, skrapare eller annat automatiserat eller manuellt sätt att skaffa åtkomst till systemet, eller att kopiera innehåll eller information i systemet.

CHEP förbehåller sig rätten att vidta varje laglig åtgärd som man anser vara lämplig som svar på reella eller misstänkta brott mot ovanstående, inklusive och utan begräsning, upphävande och upphörande av användarens åtkomst och/eller konto. CHEP kan samarbeta med rättsliga myndigheter och/eller tredje part vid utredningar av misstänkta eller påstådda brott eller överträdelser. Med undantag för sådant som uttryckligen begränsas av integritetspolicyn, förbehåller sig CHEP rätten att lämna ut information som CHEP anser vara nödvändig för att följa gällande lagstiftning, regelverk, juridisk process eller myndighetsförfrågan, eller att redigera, vägra lägga ut eller att ta bort information eller material, delvis eller i sin helhet, efter CHEP:s eget gottfinnande. Du samtycker även till att ersätta CHEP för skada, förlust, kostnad eller utgift CHEP åsamkar sig (inklusive avgifter eller kostnader för advokater, revisorer, professionella rådgivare och andra experter, som uppstå i samband med försvar eller förlikning av det tidigare nämnda), på grund av din användning av systemet i något olagligt eller otillåtet syfte.

CHEP förbehåller sig rätten att oavsett tidpunkt lämna ut information som är nödvändig för att följa gällande lagstiftning, regelverk, juridisk process eller myndighetsförfrågan, eller att redigera, vägra lägga ut eller att ta bort information eller material, delvis eller i sin helhet, efter CHEP:s eget gottfinnande.

 

Onlinekommunikation via webbplatsen.

Om inget har avtalats skriftligt med CHEP, samtycker du till att all kommunikation, material eller information av någon typ som du lämnar in eller överför till någon, inklusive CHEP, via systemet eller någon av sidorna som finns på den sociala medieplattformen eller webbplatsen, via e-post, inlägg, meddelande, upp- och nedladdning eller på annat sätt, inklusive (utan begränsning) frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, anteckningar, kontoinformation eller annat material, data eller information (benämnt ”information”) är icke-konfidentiella och, vid överföring av sådan information till CHEP ger du CHEP en oåterkallelig, icke-exklusiv, underlicenserbar, global, överförbar, evig, obegränsad, överlåtbar, fullt betald och royaltyfri licens (inklusive men inte begränsad till upphovsrättslicens) att kopiera, utföra, visa, publicera, producera härledda verk, distribuera, behandla, analysera, använda och kommersialisera, på något känt eller i framtiden upptäckt sätt, sådan information (eller något innehåll eller material) i något medium eller syfte. All information som du skickar in via systemet eller på en social medieplattform sker på din egen risk, och du bekräftar härmed att du har en fullt laglig rätt att använda sådan information, samt att informationen, innehållet eller materialet inte är konfidentiellt eller tillhör tredje part, eller att du använder det på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning eller avtalsbegränsning.

Integritetspolicy.

CHEP:S integritetspolicy (”integritetspolicyn”) gäller all användning av systemet. För att visa CHEP:s integritetspolicy, se här. Du bekräftar och godkänner att CHEP kan samla in, använda och avslöja data som samlats in under din användning av systemet på det sätt som beskrivs i vår integritetspolicy, vilket införlivas genom hänvisning, och anges i sin helhet i dess användarvillkor. Vi uppmanar dig att läsa och göra dig bekant med vår integritetspraxis, som beskrivs i vår integritetspolicy. VÅR INTEGRITETSPOLICY KAN NÄR SOM HELST ÄNDRAS OCH DU BÖR DÄRFÖR TÄNKA PÅ ATT LÄSA VÅR INTEGRITETSPOLICY REGELBUNDET.

Genom att använda systemet bekräftar och godkänner du även att en överföring via internet aldrig är helt privat eller säker. Du förstår att meddelanden och information som du skickar till systemet kan läsas eller fångas upp av andra, även om det står ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

Begränsningar som avser innehåll på webbplatsen.

Innehållet som görs tillgängligt via system antas vara korrekt. DU BÖR DOCK GÖR EN SJÄLVSTÄNDIG BEDÖMNING AV INFORMATIONEN OCH ANVÄNDBARHETEN AV SÅDAN INFORMATION FÖR DINA SÄRSKILDA BEHOV. Produkter och tjänster kan när som helst ändras utan föregående meddelande. All information i systemet omfattas av användarvillkoren och dess ansvarsfriskrivningar.

Systemet kan även innehålla tekniska eller typografiska fel. CHEP är inte ansvarig för sådana fel och CHEP har ej heller någon skyldighet att identifiera eller korrigera sådana fel.

Länkar och tredjepartsinnehåll.

Länkar till andra webbplatser.

Systemet kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för systemanvändarnas bekvämlighet och utgör inte något stöd, sponsorskap eller rekommendation från CHEP:s sida av – eller något ansvar för – länkade webbplatser, innehåll, tjänster eller produkter på eller via sådana webbplatser eller företag associerade med sådana webbplatser. CHEP avsäger sig allt ansvar för sådana webbplatser, för all tillgång till och användning därav samt för användning av länkar till sådana webbplatser. Vi avsäger oss även allt ansvar och lämnar inga garantier för produkter och tjänster som görs tillgängliga, säljs eller erbjuds till dig av tredje part. Din användning av andra webbplatser och köp av produkter och tjänster, frivilligt erbjudande av tid eller tjänster, eller att lämna bidrag till välgörande ändamål via andra webbplatser, omfattas av villkor och regler på dessa andra webbplatser. Du samtycker till att du inte kommer att stämma eller ställa anspråk på CHEP, som ett resultat eller baserat på sådan användning av andra webbplatser. Hyperlänkar till andra webbplatser som tillhandahålls i systemet innebär inte att (a) CHEP är kopplat eller associerat med några länkade webbplatser; (b) CHEP enligt lag är bemyndigad att använda varumärke, logotyp eller copyrightsymbol som visas i samband med eller görs tillgänglig via sådana länkar; eller (c) att sådan länkad webbplats är bemyndigad att använda varumärke, logotyp eller copyrightsymbol som tillhör CHEP.

Länkar från andra webbplatser.

Alla länkar till webbplatser måste godkännas skriftligt av CHEP, utom i de fall då CHEP godkänner länkar där

länken endast består av text med namnet på webbplatsens startsida;

länken pekar endast på webbplatsens startsida och inte till andra underliggande sidor;

länken visar webbplatsens startsidan i helskärmslägen och inte inom en ”ram” på den länkade webbplatsen; och

utseendet, läget och andra aspekter av länken inte (i) skapar ett felaktigt intryck att en entitet, dess aktiviteter eller produkter är associerade med eller sponsrade av CHEP, dess moder- eller dotterbolag eller associerade bolag, eller (ii) skadar eller försvagar CHEP:s rykte eller varumärken, dess moder- eller dotterbolag eller associerade bolag.

CHEP förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta samtycke efter eget gottfinnande. Du samtycker till att du omgående kommer att ta bort eller inaktivera hyperlänken till webbplatsen efter skriftlig begäran av CHEP. Under inga omständigheter eller på något sätt får du använda logotyp eller varumärke som tillhör CHEP, utan CHEP:s skriftliga tillstånd.

Länkar och tredjepartsinnehåll.

Systemet kan innehålla material, data eller information som tillhandahålls, läggs ut eller erbjuds av tredje part via ”framing” eller annan teknik. Du samtycker till att varken CHEP eller dotterbolag har något som helst ansvar gentemot dig för sådant tredjepartsmaterial, -data eller -information. Din användning av sådant tredjepartsinnehåll, om så är tillämpligt, kan även omfattas av ansvarig innehållsleverantörs användarvillkor och integritetspolicy. CHEP varken verifierar, stödjer eller går i god för innehållet som tillhandahålls av tredje part i systemet. CHEP är inte ansvariga för vare sig leverans av eller kvalitet på varor eller tjänster som säljs, annonseras eller görs tillgängliga av tredje part på våra eller några andra webbplatser. Om du anser att något av innehållet som tillhandahålls av tredje part strider mot dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Systemet kan även innehålla erbjudanden om försäljning av varor eller tjänster som inte tillhandahålls av CHEP. Sådana varor och tjänster kan erhållas genom att bara länka till berörd handlares webbplats för att genomföra transaktionen. Erbjudandevillkor som visas i systemet, inklusive men inte begränsat till pris, kvantitet, tillgänglighet och beskrivning kan variera i jämförelse med handlarens webbplats. Vid skillnader i ett erbjudandes villkor mellan systemet och en handlares webbplats gäller villkoren som visas på handlarens webbplats. CHEP är inte ansvariga för sådana skillnader, avvikelser eller kvalitet på produkter eller tjänster som hämtas via sådan tredje parts webbplats.

Ansvarsfriskrivningar.

SYSTEMET, INNEHÅLLET OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA SYSTEMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG, OCH ÄR ENDAST I INFORMATIONSSYFTE. DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDNING AV SYSTEMET, TJÄNSTERNA OCH/ELLER INNEHÅLLET SKER PÅ EGEN RISK.

SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER, OCH SÅVIDA INTE ANNAT AVTALATS SKRIFTLIGEN, FRÅNSÄGER SIG CHEP, DESS MODER- OCH DOTTERBOLAG SAMT ASSOCIERADE BOLAG, ALLT ANSVAR FÖR GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE.

DU SAMTYCKER TILL ATT ALL ANVÄNDNING AV SYSTEMET, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, DATA ELLER MJUKVARA SOM DISTRIBUERAS AV, LADDAS NED ELLER HÄMTAS FRÅN SYSTEMET SKER PÅ EGEN RISK. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR AV DIN VERKSAMHET, DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM ÄR RESULTAT AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL, DATA OCH/ELLER MJUKVARA.

DU SAMTYCKER TILL ATT CHEP INTE KONTROLLERAR INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART VIA SYSTEMET. SÅVIDA INTE ANNAT AVTALATS SKRIFTLIGEN, FRÅNSÄGER SIG CHEP OCH DESS ASSOCIERADE BOLAG ALLT ANSVAR OCH LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER INTYG VAD GÄLLER KORREKTHET, ALLMÄNGILTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, PÅLITLIGHET ELLER ANVÄNDBARHET FÖR RÅD, ÅSIKT, PÅSTÅENDE ELLER ANNAT INNEHÅLL ELLER FÖR PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DISTRIBUERAS ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGA AV TREDJE PART.

CHEP LÄMNAR INGA GARANTIER ATT SYSTEMET ELLER DESS INNEHÅLL UPPFYLLER DINA KRAV, ELLER ATT SYSTEMET ELLER DESS INNEHÅLL KOMMER ATT VARA OAVBRUTET, AKTUELLT, SÄKERT ELLER FELFRITT, ELLER ATT FEL, OM SÅDANA UPPSTÅR, KOMMER ATT KORRIGERAS. CHEP LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER VAD GÄLLER RESULTAT SOM KAN UPPSTÅ GENOM ATT ANVÄNDA SYSTEMET ELLER TJÄNSTERNA, ELLER VAD GÄLLER KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, PÅLITLIGHET FÖR NÅGON INFORMATION SOM INHÄMTAS GENOM ATT ANVÄNDA SYSTEMET.

CHEP FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR (DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR) SOM DRABBAR EN ANVÄNDARE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLUST AV DATA PÅ GRUND AV FÖRSENINGAR, ICKE LEVERERAT INNEHÅLL ELLER E-POST, FEL, DRIFTSTOPP, FELLEVERANS AV INNEHÅLL ELLER E-POST, NÄTVERKS- ELLER SYSTEMAVBROTT, KORRUPTA FILER ELLER SERVICEAVBROTT PÅ GRUND AV FÖRSUMLIGHET AV CHEP, DESS MODER- OCH DOTTERBOLAG OCH ASSOCIERADE FÖRSTAG, LICENSGIVARE ELLER EN ANVÄNDARES FEL OCH/ELLER UNDERLÅTENHET. SÅVIDA INTE NÅGOT SÄRSKILT AVTALATS SKRIFTLIGEN OCH I ENLIGHET MED VÅR INTEGRITETSPOLICY, FRÅNSÄGER SIG CHEP ALLA GARANTIER OCH INTYG ATT BEVARA KONFIDENTIALITETEN FÖR INFORMATION SOM ÖVERFÖRS VIA SYSTEMET.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRÅN CHEP ELLER VIA SYSTEMET SKALL UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE AVTALATS SKRIFTLIGEN.

VISSA STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER OCH VILLKOR, VARFÖR VISSA OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Ansvarsbegränsning.

SÅVIDA INTE NÅGOT SÄRSKILT AVTALATS SKRIFTLIGEN, SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER CHEP, DESS MODER- OCH DOTTERBOLAG ELLER ASSOCIERADE BOLAG, FÖRETRÄDARE, CHEFER, MEDARBETARE, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGE FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV ELLER BRISTANDE ANVÄNDNING AV SYSTEMET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR VID INTÄKTSFÖRLUST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, ÄVEN OM CHEP UTTRYCKLIGEN HAR UNDERRÄTTATS OM SÅDANA EVENTUELLA SKADOR. PARTERNA BEKRÄFTAR ATT DET HÄR ÄR EN RIMLIG RISKALLOKERING. I VILKET FALL SOM HELST SKALL VÅRT ANSVAR FÖR ANSPRÅK I ENLIGHET MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV SYSTEMET (ELLER NÅGON DEL DÄRAV) VARA BEGRÄNSADE TILL DE MEDEL VI HAR MOTTAGIT AV DIG UNDER TOLV (12) MÅNADER FÖRE TILLÄMPLIG GRUND FÖR TALAN.

VISSA DOMSOMRÅDEN GODTAR INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVARSSKYLDIGHET FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Gottgörelse.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla CHEP skadeslösa, vilket även gäller dess moder- och dotterbolag, associerade bolag och dess företrädare, chefer, medarbetare, ombud och leverantörer från alla förluster, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader som uppstår som ett resultat av (i) din överträdelse av dessa användarvillkor eller annans rättighet, (ii) tredje parts anspråk som uppstår på grund av innehåll, data eller information som du framställer, publicerar eller överför via systemet, eller (iii) din tillgång till och användning av innehållet, systemet och andra material, produkter och tjänster som finns tillgängliga i eller via systemet och CHEP.

Konton, lösenord och säkerhet

Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds i eller via systemet kan kräva att du öppnar ett konto samt att du upprättar ett inloggnings-id och lösenord. Du har hela ansvaret för att bevara konfidentialiteten för din kontoinformation, inklusive inloggnings-id och lösenord, samt för all aktivitet på ditt konto eller via inloggnings-id. Du samtycker till att meddela CHEP när du får reda på obehörig användning av ditt konto, inloggnings-id eller lösenord eller någon annan säkerhetsöverträdelse. Du kan dessutom hållas ansvarig för förluster CHEP åsamkar sig eller någon annan användare eller besökare i systemet, på grund av någon annan persons användning av ditt konto, inloggnings-id eller lösenord.

För att använda CHEP:s mobila webbplats måste du ange användarnamn och lösenord (”kontoinformation”) till ditt transporthanteringssystems (TMS) konto (”användarkonto”). Kontoinformationen som du anger kommer att verifieras via TMS.

Du får aldrig använda andras konto, inloggnings-id eller lösenord utan uttryckligt tillstånd och samtycke från innehavaren av aktuellt konto, inloggnings-id eller lösenord. CHEP har inget ansvar för förlust eller skada som uppstår för att du inte följer dessa regler.

Allmänt.

Tillämplig lag.

Dessa användarvillkor omfattas och är utformade i enlighet med lagstiftning i staten Florida och federala lagar i USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Du samtycker till att underkasta dig statliga eller federala domstolar i staten Florida och deras jurisdiktion. Du avstår uttryckligen från att hävda att platsen är olämplig i dessa domstolar, oavsett skäl.

Övrigt.

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och CHEP, vilket styr din användning av systemet. Användarvillkoren omfattas även av alla andra avtal som undertecknats av CHEP för material och tjänster inköpta via systemet. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara ogiltig eller av något skäl icke verkställbar, skall denna bestämmelse anses vara avskiljbar från användarvillkoren och skall inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för de övriga bestämmelserna. Du samtycker till att alla anspråk som uppstår eller berör dessa användarvillkor eller din användning av systemet måste inkomma senaste ett år efter att det uppstod eller annars vara preskriberat.

Du samtycker till att du inte skall ifrågasätta tillåtligheten eller verkställbarheten i CHEP:s kopia av dessa användarvillkor i samband med åtgärd eller förfarande som uppstår eller berör dessa användarvillkor. Såvida inte annat uttryckligen anges, medför dessa användarvillkor inga rättigheter, ersättningar eller fördelar för någon annan person eller entitet än du och CHEP. CHEP kan när som helst överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till tredje part, utan föregående meddelande. Du får inte överföra dessa användarvillkor utan på förhand givet skrivet tillstånd av CHEP. Dessa användarvillkor skall vara bindande på och gälla till förmån för parterna samt deras respektive efterträdare och överföringar. Du är skyldig att följa alla gällande lagar i det domsområde där du försöker få åtkomst till systemet och alla domsområden vars lagar gäller dig eller dina handlingar. Du samtycker till att du inte skall försöka få åtkomst eller använda systemet, innehållet eller någon annan information eller material i systemet i strid mot nämnda lagar eller användarvillkor.

Du samtycker till att överträdelser eller hot om överträdelse av dig mot dessa användarvillkor eller hänvisade integritetspolicy utgör otillåten och ohederlig affärspraxis som kan åsamka oss irreparabla och icke-kvantifierbara skador. Du samtycker även till att ekonomisk skadestånd vore otillräckligt för sådana skador och samtycker till att vi kan begära föreläggande eller annan åtgärd som vi finner nödvändig och lämplig. Dessa rättsmedel är utöver andra rättsliga medel som står till vårt förfogande.

Internationell användning.

Du samtycker dessutom till att du är ansvarig för åtgärder och kommunikation som genomförs eller överförs på ditt konto, och att du kommer att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och regelverk, inklusive men inte begränsat till USA:s exportbegränsningar som berör din användning av eller aktiviteterna i systemet. Systemet styrs och drivs i USA. OM DU FÖRSÖKER FÅ ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN UTANFÖR USA OCH ÄR ENLIGT LAG I DITT DOMSOMRÅDE FÖRHINDRAD ATT GÖRA DET, FÅR DU INTE FÖRSÖKA FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA SYSTEMET (ELLER NÅGON DEL DÄRAV).

Kontakta oss

CHEP uppskattar alla dina kommentarer och frågor om användarvillkoren och systemet. Välkommen att lämna kommentarer och frågor via vårt kontaktformulär.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 8 juli 2016. Vänligen se till att du regelbundet tar del av uppdateringar och ändringar.

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Det här fältet måste fyllas i

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Användarvillkor | CHEP