Vytvárame trvalo udržateľný svet

Model podnikania spoločnosti CHEP je postavený na trvalej udržateľnosti. Pomocou nášho zdieľane využívaného vybavenia a trvalo udržateľných riešení zvýšia naši zákazníci efektívnosť svojich dodávateľských reťazcov v oblasti nákladov, ako aj využívania prírodných zdrojov. Prostredníctvom našich princípov zdieľania a opätovného využívania umožníme našim zákazníkom stať sa súčasťou cyklického hospodárstva. Čím viac našich platforiem naši zákazníci využijú, tým vyššiu efektívnosť dosiahnu.

Ciele trvalej udržateľnosti 2020

Zároveň sa snažíme znižovať dopad našej činnosti na životné prostredie a pozitívne pôsobiť v rámci komunít, kde podnikáme. CHEP zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji stratégie trvalej udržateľnosti spoločnosti Brambles Group a dosahovaní jej cieľov trvalej udržateľnosti 2020, ktoré sú úzko prepojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov. Všetky naše aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti sú založené na našom systéme strategických zásad zdravšie podnikanie, zdravšia planéta, zdravšie komunity.

Systém zásad trvalej udržateľnosti
Systém zásad trvalej udržateľnosti

Ako vám dokážeme pomôcť zvýšiť trvalú udržateľnosť vašej činnosti

Náš program trvalej udržateľnosti prebieha na troch úrovniach. Prejdite nižšie a pozrite si, ako každý z nich zníži vaše prevádzkové náklady a vplyv na životné prostredie.

 • Zdieľanie a opätovné využitie

  Nahradíme jednorazové obaly kvalitnými, opakovane použiteľnými paletami a platformami, čím znížime množstvo odpadu a zvýšime efektívnosť vášho podnikania.

 • Projekty založené na spolupráci

  Dôkladnou analýzou vášho dodávateľského reťazca určíme oblasti vzájomnej spolupráce, aby sme mohli spoločne vyriešiť konkrétne logistické výzvy a ušetriť peniaze.

 • Overené postupy a referencie

  Partnerskou spoluprácou so spoločnosťou CHEP získate prístup k špičkovým odborníkom na dodávateľské reťazce. Odborné znalosti v oblasti trvalej udržateľnosti, ako aj výhody, ktoré prinášajú našim zákazníkom, už ocenilo mnoho organizácií z celého sveta.

Zdieľanie a opätovné využitie

Video

Coming up next

 • Video

Cyklické hospodárstvo

Náš obchodný model zdieľania a opätovného využitia je založený na cyklickom hospodárstve, priemyselnom modeli, pri ktorom je odpad pokladaný za zdroj surovín a nevzniká žiadne znečistenie.

Na príklade paliet a cyklu medzi výrobcami a predajcami si pozrite, ako funguje náš obchodný model založený na trvalej udržateľnosti. CHEP Automotive and Industrial využíva rovnaké princípy pri poskytovaní trvalo udržateľných riešení aj pre vaše odvetvie.

Projekt založený na spolupráci

Najväčšie úspechy v oblasti trvalej udržateľnosti je možné dosiahnuť iba dokonalou spoluprácou v rámci celého dodávateľského reťazca. Spolupracujeme s vami, vašimi dodávateľmi, vašimi logistickými partnermi a ďalšími stranami pri hľadaní príležitostí na zvýšenie efektívnosti vášho podnikania. Prejdite nižšie a prečítajte si prípadové štúdie o niektorých z našich úspešných projektov spolupráce s našimi zákazníkmi.

Projekty založené na spolupráci
Jedným z typov spolupráce, ktorú ponúkame, je spolupráca pri preprave, kde „uzatvárame kruh“, aby sme znížili počet naprázdno prejdených kilometrov.
Prípadová štúdia: Eberspächer

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia: Eberspächer

Eberspächer je jedným z popredných svetových vývojárov a dodávateľov systémov pre automobilový priemysel. V rámci svojich troch divízií – technológie výfukových systémov, klimatizačné systémy a riadiace systémy automobilov – je spoločnosť veľmi ceneným inovačným partnerom, ktorý udáva trendy pre automobilových výrobcov po celom svete. Hoci je väčšina jej obchodných aktivít sústredená v Európe a Severnej Amerike, za posledné…

Ďalšie informácie Prevziať PDF

Overené postupy

Vytvárame špičkové smernice o overených postupoch, ktoré vám pomôžu zvýšiť trvalú udržateľnosť aj nákladovú efektívnosť vášho podnikania. Nižšie je uvedených iba niekoľko z organizácií, ktoré ocenili overené skúsenosti spoločnosti CHEP v oblasti trvalej udržateľnosti.

Indexy trvalej udržateľnosti Dow Jones

Indexy trvalej udržateľnosti Dow Jones slúžia ako orientačné kritériá pre investorov, ktorí pri vytváraní svojich portfólií zohľadňujú aj faktor trvalej udržateľnosti, a poskytujú účinnú platformu pre podniky snažiace sa aplikovať overené postupy na zaistenie trvalej udržateľnosti. Pod svojou materskou spoločnosťou Brambles má firma CHEP vedúce postavenie v rámci svojej kategórie odvetvia

Index trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability predstavuje „zlatý štandard“ pre trvalú udržateľnosť podnikov a je to prvý globálny index, ktorý sleduje popredné spoločnosti so zameraním na trvalú udržateľnosť, pričom vychádza z analýzy spoločnosti RobecoSAM, ktorá skúma finančne významné ekologické, sociálne a riadiace (ESG) faktory, a z dôkladnej indexovej metodiky spoločnosti S&P Dow Jones Indices.

Index trvalej udržateľnosti Dow Jones
Index trvalej udržateľnosti Dow Jones posudzuje obchodné spoločnosti na základe viac ako 600 ekologických a sociálnych faktorov, ako aj faktorov podnikového riadenia.

Organizácia spojených národov

Náš program trvalej udržateľnosti ocenila aj Organizácia spojených národov (OSN) a naše ciele trvalej udržateľnosti 2020 Sustainability Goals sú plne v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. CHEP úzko spolupracuje s agentúrou pre utečencov organizácie OSN na zdokonalení jej dodávateľského reťazca, aby zabezpečila čo najrýchlejšiu prepravu humanitárnej pomoci na miesta, kde je to najviac potrebné.

Zároveň sme signatármi iniciatívy OSN Global Compact. Ide o dobrovoľnú iniciatívu na podporu sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorej cieľom je pomôcť firmám zosúladiť ich obchodnú stratégiu a prevádzku s desiatimi všeobecne uznávanými princípmi v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii.

Logo agentúry pre utečencov OSN a logo United Nations Compact
Partnerská spolupráca spoločnosti CHEP s agentúrou pre utečencov OSN a OSN Global Compact

Zdravšie komunity

Spoločnosť CHEP sa snaží podporovať komunity, v ktorých pôsobí. V rámci toho poskytujeme stálym zamestnancom tri dni pracovného voľna na vykonávanie dobrovoľníckych aktivít a zároveň poskytujeme peňažné aj hmotné dary rôznym charitatívnym a neziskovým organizáciám.

Veľa komunitnej podpory smeruje do potravinových bánk. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov, ako pomáhame týmto nesmierne významným inštitúciám.

Zdravšie komunity

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Ste existujúci zákazník?:
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Trvalá udržateľnosť | CHEP