Oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach

Spoločnosť Brambles Ltd a jej dcérske spoločnosti vrátane jej podnikov fungujúcich pod značkou CHEP, IFCO, BXB Digital a Kegstar (spoločne označované ako „Brambles“ alebo „my“, „naše“, prípadne „našej spoločnosti“), rešpektujú vaše právo na súkromie a vaše právo kontrolovať šírenie vašich osobných údajov.  Kliknutím sem sa zobrazí zoznam sídel a kontaktné údaje našich spoločností.

Toto oznámenie sa vzťahuje na túto webovú stránku a akékoľvek mobilné aplikácie alebo iné internetové alebo mobilné aplikácie či webové stránky prevádzkované našou spoločnosťou alebo súvisiace s našou spoločnosťou (spoločne ako „webová stránka“).  Zároveň popisuje, ako táto webová stránka zhromažďuje informácie od vás, aké druhy informácií zhromažďuje, ako môžeme narábať s poskytnutými informáciami, ako aj vaše práva týkajúce sa súkromia.

Otvorením našej webovej stránky alebo používaním služieb ponúkaných na alebo prostredníctvom našej webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili ste podmienky v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nachádza v a je súčasťou záväzných podmienok používania našej webovej stránky, ktoré určujú pravidlá vášho používania našej webovej stránky.

1.            INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS MÔŽEME ZBIERAŤ

Môžeme o vás zbierať a spracovávať nasledujúce informácie:

1.1.         Kontaktné informácie

Ak sa rozhodnete používať funkciu kontaktovania, môžeme vás požiadať o poskytnutie základných osobných údajov o vás alebo vašej firme – ako je meno/názov, pracovné zaradenie, e-mailová adresa – vďaka ktorým vám budete môcť poskytovať služby a informácie, ako aj zabezpečiť čo najproduktívnejšiu komunikáciu s vami.

Na základe vašich marketingových preferencií, ktoré získame pri vašom odoslaní požiadavky o ďalšie informácie na našej stránke, vám môžeme prostredníctvom pošty, telefonicky, e-mailom a inými spôsobmi posielať marketingové informácie o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Máte právo „explicitne súhlasiť“ a „explicitne nesúhlasiť“ s určitými druhmi používania vašich osobných informácií na tieto účely.

1.2.         Komunikácia

S cieľom neustáleho zvyšovania efektívnosti našej komunikácie v rámci služieb zákazníkom môžeme preskúmať efektívnosť e-mailovej komunikácie s vami. Môžeme od vás zhromažďovať aj ďalšie informácie, keď poskytnete svoje komentáre alebo sa zapojíte do prieskumov.

1.3.         Prehľadávanie

Podrobné údaje o vašich otvoreniach našej webovej stránky, okrem iného vrátane údajov o aktivite prenosu dát, údajov o polohe, webových protokolov a iných údajov o komunikácii, či už sú potrebné na naše vlastné účely, alebo na iné účely, ako aj o zdrojoch, ku ktorým pristupujete.

2.            ADRESY IP A SÚBORY COOKIE

2.1.         Adresy IP

Naše webové servery môžu zaznamenávať názov domény použitej počas prístupu na internet, webovú stránku, z ktorej ste prišli, ako aj webovú stránku, ktorú navštívite ako ďalšiu. Tieto informácie sú zhromažďované na meranie počtu návštev webovej stránky, priemerne stráveného času, počtu zobrazení stránky a iných štatistických údajov o návštevníkoch tejto stránky. Tieto zhromaždené údaje môžeme tiež používať na sledovanie prevádzky a funkčnosti stránky, ako aj na zjednodušenie stránky a jej používania.

Pri vašej návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme určité technické a smerovacie informácie o vašom počítači, aby sme vám uľahčili používanie webovej stránky. Môžeme napríklad zaznamenávať premenné prostredia, napríklad typ prehliadača, operačný systém, rýchlosť procesora a adresu internetového protokolu („IP“) vášho východiskového poskytovateľa internetových služieb, aby sme sa mohli pokúsiť poskytnúť vám čo najlepšie služby. Môžeme tiež zaznamenávať požiadavky a výsledky vyhľadávania, aby sme dosiahli presnosť a efektívnosť nášho vyhľadávacieho nástroja. Taktiež môžeme používať vašu IP adresu, aby sme mohli sledovať vašu aktivitu na stránke. Tieto analytické údaje o postupnosti kliknutí („click stream“) sa môžu porovnávať s inými poskytnutými informáciami.

2.2.         O súboroch cookie

Cookie sú súbory, ktoré často obsahujú jedinečné identifikátory odosielané webovými servermi do webových prehliadačov a môžu byť potom odoslané späť na server zakaždým, keď prehliadač vyžiada zo servera zobrazenie stránky.

Súbory cookie môžu byť používané webovými servermi na identifikovanie a sledovanie používateľov, keď sa presúvajú medzi rôznymi stránkami na webovej lokalite, ako aj na identifikovanie používateľov, ktorí sa vrátia na webovú stránku. Súbory cookie sa aplikujú buď prostredníctvom našej webovej stránky (súbory cookie hostiteľskej domény), alebo iných webových stránok, ktorých obsah sa zobrazuje na našej webovej stránke (súbory cookie iných domén).

Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“, alebo „relačné“.  Trvalé súbory cookie pozostávajú z textových súborov odosielaných webovým serverom do webového prehliadača. Prehliadač ich uchová a zostanú platné až do nastaveného dátumu uplynutia platnosti (ak ich používateľ neodstráni ešte pred dátumom uplynutia platnosti). Platnosť relačných súborov cookie naopak uplynie po skončení relácie používateľa, teda po zatvorení prehliadača.

2.3.         Ako používame cookie

Súbory cookie neobsahujú žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné určiť vašu totožnosť, no informácie, ktoré o vás uchovávame, môžeme spojiť s informáciami uloženými v súboroch cookie a z nich získaných.

Informácie, ktoré od vás získame, používame na tieto účely:

 • na identifikovanie vášho počítača pri návšteve našej webovej stránky,
 • na sledovanie pohybov pri prezeraní našej webovej stránky,
 • na zlepšenie používateľnosti vašej webovej stránky,
 • na analyzovanie používania našej webovej stránky.

Sú dostupné rôzne kategórie súborov cookie slúžiace na rôzne účely.

2.4.         Spravovanie súborov cookie

Môžete ovládať, akým spôsobom narába vami používaný prehliadač so súbormi cookie, ktoré prijme z našej webovej stránky. Môžete si vybrať, že odmietnete všetky súbory cookie alebo aby sa pred uložením daného súboru cookie na váš pevná disk zobrazila výzva na potvrdenie, prípadne že budete súhlasiť s používaním súborov cookie z určitých webových stránok, ktoré si sami určíte. Informácie o odstránení alebo ovládaní súborov cookie sú dostupné na lokalite www.AboutCookies.org . Po odmietnutí prijatia súborov cookie od našej spoločnosti nebudete môcť používať niektoré prvky a funkcie dostupné na našej webovej stránke.

 

3.            AKÝM SPÔSOBOM POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť na:

3.1.         prevádzku našej webovej stránky,

3.2.         dosiahnutie najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu z našej webovej stránky pre vás a váš počítač,

3.3.         komunikáciu s vami ohľadne našich výrobkov, služieb, ponúk, podujatí a propagačných akcií, ako aj na ponúkanie výrobkov a služieb, ktoré považujeme za vhodné pre vás, a to napr. prostredníctvom upozornení firemným e-mailom a prostredníctvom letákov s novinkami,

3.4.         poskytovanie podpory zákazníkom vrátane reagovania na žiadosti o informácie o našich výrobkoch a službách (ako sú údaje o bezpečnosti materiálov alebo informovanie sa o službách),

3.5.         poskytovanie špecifických služieb, ktoré požadujete,

3.6.         spravovanie vášho príspevku v rámci našej charitatívnej činnosti a komunitných aktivít,

3.7.         prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšenie nášho podnikania,

3.8.         zhromažďovanie vašej spätnej väzby a vylepšenie produktov, služieb, programov a internetových služieb,

3.9.         analyzovanie a vylepšovanie našej marketingovej komunikácie a stratégií, ako aj trendov a štatistík týkajúcich sa používania našich internetových služieb,

3.10.      ochranu pred podvodmi, neoprávnenými transakciami, žalobami a inými záväzkami a zabraňovanie im, ako aj na spravovanie rizika vrátane identifikácie potenciálnych hackerov a iných neoprávnených používateľov,

3.11.      dodržiavanie príslušných zákonných požiadaviek a priemyselných štandardov, ako i našich zásad.

4.            ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď na našej webovej stránke poskytnete informácie, môžeme tieto informácie zdieľať nasledovným spôsobom:

4.1.         v rámci spoločnosti Brambles.  Kliknutím sem sa zobrazí zoznam sídel a kontaktné údaje našich spoločností.

4.2.         Aby sme splnili vaše požiadavky, sprístupnili vám rôzne funkcie, služby a materiály, odpovedali na vaše dopyty a na ďalšie účely opísané v časti „Ako používame vaše informácie“ v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžeme poskytovať vaše osobné údaje alebo umožniť používanie informácií tretím stranám, ktoré vykonávajú funkcie v našom mene (alebo v mene iných subjektov, s ktorými podnikáme), ako sú firmy alebo fyzické osoby, ktorí: poskytujú hosting alebo prevádzkujú naše webové lokality, analyzujú údaje, poskytujú služby zákazníkom, posielajú poštou vzorky výrobkov alebo spravujú platby, poskytovatelia reklamných služieb, sponzori a ďalšie subjekty tretích strán, ktoré sa spravujú naše propagačné akcie alebo sa do nich zapájajú, prípadne poskytujú marketingovú či propagačnú podporu. Naše služby vám môžu poskytnúť možnosť zvoliť si prijímanie informácií alebo marketingových ponúk od tretích strán alebo inak súhlasiť s poskytovaním vašich údajov tretím stranám. Ak súhlasíte, že vaše osobné údaje budú poskytnuté, vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane v súlade s upozornením o ochrane osobných údajov a obchodnými postupmi tejto tretej strany.

4.3.         Neosobné údaje, ako sú agregované štatistické údaje o používateľoch, demografické informácie a informácie o používaní, môžeme poskytnúť tretím stranám.

4.4.         Vaše osobné údaje, informácie o používaní a iné informácie o vás môžeme poskytnúť stranám, ktoré získajú časť alebo všetky naše aktíva, ako aj právnym zástupcom a konzultantom. Ak prenesieme vaše údaje nadobúdateľovi, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme mu dali pokyny, ako používať vaše údaje spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

4.5.         V prípade akéhokoľvek konkurzného alebo reorganizačného konania inicializovaného nami alebo inou stranou proti nám sa môžu vaše údaje považovať za aktíva spoločnosti, ktoré je možné predať alebo previesť na tretie strany.

4.6.         Informácie o vás môžeme poskytnúť iným osobám, ak sa v dobrej viere domnievame, že to musíme urobiť na základe zákonných predpisov alebo právneho procesu, aby sme uspokojili nároky alebo chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Brambles a iných osôb.

5.            OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NAŠICH EURÓPSKYCH POUŽÍVATEĽOV

Tým, že nám poskytnete informácie a údaje, beriete na vedomie a súhlasíte, že môžeme zbierať, používať a poskytovať osobné údaje na komerčné a marketingové účely a môže ich poskytovať (v súlade s podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov) v rámci spoločnosti Brambles, pričom sa ktorákoľvek z nich môže nachádzať mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu/sídla.

5.1.         Komunikácia

S cieľom neustáleho zvyšovania efektívnosti našej komunikácie v rámci služieb zákazníkom môžeme preskúmať efektívnosť e-mailovej komunikácie s vami. Pokiaľ sa táto komunikácia vzťahuje na služby zákazníkom v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP), vykonávajú sa takéto analýzy na základe anonymizovaných e-mailových správ. Pred odoslaním týchto e-mailových správ spracovateľovi/poskytovateľovi služieb mimo EÚ/EHP na vykonanie analýzy ich najskôr anonymizujeme v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie a miestnych zákonov. V nepravdepodobnom prípade, že sa údaje po prenose opäť identifikujú, bude bezpečnosť vašich údajov chránená náležitými bezpečnostnými opatreniami, okrem iného vrátane modelových zmluvných ustanovení v súlade s rozhodnutím Európskej komisie (C(2010)593) zo dňa 5. februára 2010 o štandardných zmluvných ustanoveniach na prenos osobných údajov k spracovateľom so sídlom v tretích krajinách, ktorí nezaručujú náležitú úroveň ochrany údajov („modelové zmluvné ustanovenia“).

5.2.         Kde uchovávame vaše osobné údaje

Upozorňujeme, že vami zdieľané osobné údaje sa môžu preniesť a uchovať mimo EÚ/EHP, a to do databáz alebo na servery v Spojených štátoch amerických a iných krajinách, v ktorých právne predpisy na ochranu osobných údajov nemusia byť také komplexné ako vo vašej krajine trvalého pobytu alebo občianstva.  Takéto prenosy sa vykonajú iba v prípadoch, ak budú použité náležité bezpečnostné opatrenia okrem iného vrátane modelových zmluvných ustanovení.

5.3.         Právny základ pre spracovanie

Budeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje o vás iba v prípadoch, keď budeme mať na to právny základ vrátane plnenia zmluvy (tam, kde je spracovanie nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s vami), súhlasu a oprávnených záujmov.  Môžeme spracovávať vaše osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov za predpokladu, že takéto spracovanie nepreváži vaše práva a slobody. V prípadoch uplatnenia si našich oprávnených záujmov máte právo vzniesť námietky. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade vašich námietok môže byť negatívne ovplyvnená naša schopnosť vykonávať určité služby vo váš prospech.

Vaše osobné údaje spracujeme na základe oprávnených záujmov, aby sme:

 • chránili vás, nás alebo iné osoby pred bezpečnostnými rizikami,
 • dodržiavali zákony, ktoré pre nás platia,
 • zlepšovali výkonnosť našej webovej stránky,
 • umožnili prevádzku našej spoločnosti alebo riadili jej prevádzku, ako napr. na účely fakturovania a údržby platforiem, ako aj
 • pochopili a vylepšovali našu prevádzku alebo vo všeobecnosti vzťahy so zákazníkmi.

5.4.         Európsky dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť u európskeho úradu na ochranu údajov alebo dozorného orgánu ohľadne nášho spôsobu zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny úrad na ochranu údajov (kontaktné údaje úradov na ochranu údajov sú dostupné na lokalite http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6.            ŽIADOSTI O PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Môžete: (i) požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré o vás máme, ako aj o prístup k týmto údajom; (ii) požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás máme; (iii) namietať voči určitým typom spracovania vašich osobných údajov, ktoré vykonávame (vrátane práva na explicitný nesúhlas s akýmkoľvek priamym marketingom); (iv) požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ktoré o vás máme; a (v) požiadať o kópiu vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom, bežne používanom formáte (alebo požiadať nás o prenos vašich osobných údajov v takomto formáte tretiemu poskytovateľovi služieb).

Zatiaľ čo niektoré z týchto práv môžete vykonať aj vy sami prostredníctvom tejto webovej stránky, mnohé z týchto práv, ako napr. tie, ktoré sa týkajú žiadostí o odstránenie vašich osobných údajov, nám budete musieť poslať podľa pokynov v časti „Ako nás môžete kontaktovať“ v oznámení o ochrane osobných údajov.

Takéto žiadosti posúdime a pošleme vám odpoveď.  Ak odmietneme požiadavku na prístup, budeme vás informovať o dôvodoch jej odmietnutia. Skôr, ako vám poskytneme kópiu vašich údajov v rozsahu, ako to umožňuje zákon, môžeme od vás požadovať menší poplatok, ako aj potvrdenie vašej totožnosti.

7.            UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje získané od vás uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné okrem prípadov, pri ktorých máme pretrvávajúcu oprávnenú obchodnú potrebu takto konať (napr. aby sme vám mohli poskytovať vami požadované služby alebo aby sme dodržali platnú zákonnú požiadavku).

8.            ZABEZPEČENIE

Vykonávame určité administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť pred stratou, zneužitím, poskytnutím, úpravou a zničením vašich osobných údajov alebo neoprávneným prístupom k nim. Žiadny elektronický prenos údajov ani uchovávanie informácií však nemôže byť úplne bezpečný. Nemôžeme zaistiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete alebo poskytnete. Preto musíte našu webovú stránku používať na svoje vlastné riziko.

Ak aj napriek všetkým našim snahám dôjde k úniku údajov, vykonáme všetky rozumne použiteľné kroky na zmiernenie škodlivých dopadov.  V prípade úniku údajov a v závislosti od daných okolností vás budeme informovať o nápravných opatreniach, aby sa zabránilo ďalším škodám.

9.            ČO JE EŠTE POTREBNÉ VEDIEŤ?

9.1.         Obsah vytvorený používateľmi

Niektoré z našich služieb a funkcií v rámci sociálnych sietí vám umožňujú zverejniť váš vlastný obsah. Takýmto spôsobom zverejnené informácie sa stávajú verejne dostupnými údajmi a nepodliehajú tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť spôsob, akým iné osoby môžu využívať zverejnené informácie.

Akékoľvek informácie, komunikácia alebo materiály akéhokoľvek typu alebo povahy, ktoré zverejníte alebo odošlete na našu webovú stránku (okrem iného vrátane akýchkoľvek webových stránok spoločnosti Brambles uvedených na platforme sociálnych sietí alebo webovej lokalite, ako je Facebook či Twitter) prostredníctvom e-mailu, zverejnením, správou, odovzdaním, prevzatím alebo iným spôsobom (spoločne označované ako „odoslanie“) vykonávate na svoje vlastné riziko a bez očakávaného zabezpečenia súkromia.  Nedokážeme kontrolovať činnosť iných používateľov platformy sociálnych sietí alebo webovej stránky, preto nie sme zodpovední za žiadny obsah ani odoslané položky uvedené na takýchto stránkach či platformách.

9.2.         Obyvatelia Kalifornie a žiadosť o nesledovanie

Ak máte trvalý pobyt v štáte Kalifornia, môžete nás požiadať, aby sme nezdieľali vaše údaje (získané online alebo offline) s našimi partnermi na ich marketingové účely, ak sú partneri samostatnými právnymi subjektmi. Kontaktujte nás podľa pokynov v časti „Ako nás môžete kontaktovať“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach a oznámte nám vami preferovaný postup.

Pretože zatiaľ neexistuje jednotný postup firiem pri reagovaní na mechanizmy nesledovania („DNT“) z webového prehliadača ani iných druhov mechanizmov, naša webová stránka nereaguje na signály o DNT pochádzajúce z webových prehliadačov.

9.3.         Postupy tretích strán na ochranu osobných údajov

Niektoré z našich služieb a funkcií v rámci sociálnych sietí vám umožňujú zverejniť váš vlastný obsah.  Napríklad, na našej webovej stránke sa zobrazujú ikony služieb Twitter a LinkedIn.  Keď kliknete na tieto ikony tretích strán, zobrazí sa v novom okne webová stránka danej spoločnosti.  Takýmto spôsobom zverejnené informácie sa stávajú verejne dostupnými údajmi a nepodliehajú tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť spôsob, akým iné osoby môžu využívať zverejnené informácie.

Akékoľvek informácie, komunikácia alebo materiály akéhokoľvek typu alebo povahy, ktoré zverejníte alebo odošlete na našu webovú stránku (okrem iného vrátane akejkoľvek webovej stránky spoločnosti Brambles uvedenej na platforme sociálnych sietí alebo webovej lokalite, ako je Facebook či Twitter) prostredníctvom e-mailu, zverejnením, správou, odovzdaním, prevzatím alebo iným spôsobom (spoločne označované ako „odoslanie“) vykonávate na svoje vlastné riziko a bez očakávaného zabezpečenia súkromia.  Nedokážeme kontrolovať činnosť iných používateľov platformy sociálnych sietí ani webovej stránky, preto nie sme zodpovední za žiadny obsah ani odoslané položky uvedené na takýchto stránkach a platformách.

9.4.         Deti

Vo všeobecnosti nie sú naše služby určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Bez súhlasu rodičov vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov. Ak zistíte, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez súhlasu jeho rodičov, kontaktujte nás podľa nižšie uvedených pokynov, aby sme mohli vykonať náležité opatrenia.

10.          AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov alebo záležitostí týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo ak chcete, aby sme aktualizovali údaje, ktoré o vás máme, prípadne vaše preferencie, kontaktujte nášho hlavného úradníka na ochranu osobných údajov na adrese privacy@brambles.com.  Prípadne sa obráťte na najbližšie zastúpenie našej spoločnosti vo svojom okolí.  Zoznam pobočiek a zastúpení našej spoločnosti je dostupný tu

11.          AKTUALIZÁCIE OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov.  Zmeny v zásadách sa zverejnia aspoň 30 dní pred dátumom nadobudnutia platnosti daných zmien.  Nasledujúci dátum uvádza, kedy sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy zmenilo.

Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa október 15, 2018, s platnosťou od november 15, 2018.

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Ste existujúci zákazník?:
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach | CHEP