Podmienky používania

Dôkladne si prečítajte nasledujúce Podmienky používania (ďalej „podmienky používania“). Tieto podmienky používania presne vymedzujú váš spôsob používania (podľa nižšie uvedenej definície) webových stránok spoločnosti CHEP („CHEP“, „my“, „nás“ alebo „naše“) vrátane www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com and portfolioplus.chep.com/carrier a akýchkoľvek iných webových stránok pod značkou CHEP („webové stránky“), akýchkoľvek mobilných aplikácií súvisiacich s týmito webovými stránkami („mobilné aplikácie“) alebo akéhokoľvek súvisiaceho obsahu (podľa nižšie uvedenej definície), materiálov alebo funkcií, ktoré sú súčasťou webových stránok alebo mobilných aplikácií („služby“, tieto sa spoločne s webovými stránkami a mobilnými aplikáciami spoločne označujú ako „systém“). Systém je majetkom spoločnosti CHEP a jej poskytovateľov licencií. Otváraním, prehľadávaním, preberaním, používaním alebo registráciou na odber (spoločne označované ako „používanie“) akéhokoľvek obsahu, materiálov alebo funkcií, ktoré sú súčasťou systému („služby“), potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s týmito podmienkami používania a potvrdzujete, že ich budete v plnom rozsahu dodržiavať.  Odkazy na „CHEP“ sa vzťahujú na spoločnosť CHEP International, Inc. a na jej všetky sesterské spoločnosti a pobočky, ako aj ich príslušných riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov.

Tieto podmienky používania sa môžu príležitostne zmeniť nižšie uvedeným spôsobom. Pokračovaním v používaní systému (alebo ktorejkoľvek z jeho súčastí) po akýchkoľvek takýchto zmenách vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO ALEBO AKÝCHKOĽVEK BUDÚCICH PODMIENOK POUŽÍVANIA, PRESTAŇTE SYSTÉM POUŽÍVAŤ.

Zmeny v podmienkach používania

Z času na čas môžeme tieto podmienky používania aktualizovať a môžeme ich aj kedykoľvek rozšíriť dodatočnými podmienkami vzťahujúcimi sa na nové funkcie, aplikácie, možnosti alebo služby, ktoré môžeme sprístupniť v systéme alebo prostredníctvom systému. AVšetky takéto aktualizácie alebo doplnenia nadobúdajú platnosť okamžite po ich zverejnení, ktoré vám môžeme oznámiť okrem iného zverejnením aktualizovanej verzie týchto podmienok používania prípadne iného upozornenia na webovej stránke a v mobilných aplikáciách. Tieto podmienky používania je potrebné pravidelne a často sledovať, aby ste mali vždy prehľad o zmenách, ktoré sa vás týkajú, pretože pokračovaním v používaní systému vyjadrujete svoj nepretržitý súhlas s dodržiavaním týchto podmienok používania. WVyhradzujeme si výlučné právo kedykoľvek vykonávať zmeny v týchto podmienkach používania, ako aj zmeny v systéme a jeho obsahu, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Verzia týchto podmienok používania uverejnená na tejto lokalite v ten deň, keď navštívite systém, bude verzia podmienok používania platná pre váš prístup aj používanie systému v príslušnom dni. Naše elektronicky alebo inak náležitým spôsobom uložené kópie týchto podmienok používania a zásad ochrany osobných údajov sa považujú za pravú, úplnú, platnú, originálnu a vymáhateľnú kópiu verzie podmienok používania a zásad ochrany osobných údajov, ktoré boli platné v príslušné dni, keď ste využívali systém.

Prístup a používanie

V týchto podmienkach používania označujú slová „vy“ a „vaše“ (a) vás, osobu používajúcu systém, (b) akéhokoľvek elektronického zástupcu používajúceho systém v mene fyzickej alebo právnickej osoby, ako aj (c) právnickú osobu, v mene ktorej používa systém osoba alebo elektronický zástupca. Potvrdzujete a súhlasíte, že všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti CHEP v súvislosti so svojím prístupom do a používaním systému, sú a budú pravdivé, presné a úplné, podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia. Vyhradzujeme si právo ukončiť platnosť týchto podmienok používania z ľubovoľného dôvodu alebo aj úplne bez dôvodu, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Pri porušení týchto podmienok používania môže okrem iného dôjsť k okamžitému zrušeniu vášho prístupu a možnosti používania systému.

Spoločnosť CHEP vám poskytuje osobnú, neexkluzívnu, neprenosnú, limitovanú licenciu na používanie systému a na zobrazenie a prístup k službám výlučne na vaše osobné a interné účely a za podmienky, že nebudete (ani nedovolíte žiadnej tretej strane) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, spätne zostavovať ani sa iným spôsobom nepokúsite odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, a že nepredáte, neprevediete, nepostúpite na základe licencie, nezaručíte bezpečnostný záujem v ani iným spôsobom neprevediete žiadne práva na ani prístup k systému, službám alebo akémukoľvek obsahu dostupnému prostredníctvom systému (vrátane akýchkoľvek webových stránok alebo mobilných aplikácií v ňom obsiahnutých).  Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať systém ani žiadnu jeho časť a že nebudete za žiadnych okolností používať žiadnu upravenú verziu systému ani služieb bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CHEP.  Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k systému ani k žiadnemu s ním súvisiacemu obsahu vrátane počítačových systémov, softvéru alebo sieťam.  Pokiaľ nezískate písomný súhlas od spoločnosti CHEP, je zakázané komerčne využívať alebo rozširovať akýkoľvek obsah, materiály alebo informácie uložené v systéme alebo ponúkané prostredníctvom systému alebo služieb.

Ako podmienka na používanie systému (vrátane služieb) súhlasíte, že nebudete systém používať na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami používania.  Súhlasíte tiež, že nám uhradíte akékoľvek škody, straty, náklady alebo výdavky, a to vrátane právnych poplatkov, ktoré vyplynú z vášho používania systému alebo služieb na nezákonné alebo zakázané účely.

Spoločnosť CHEP môže kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prestať poskytovať ktorýkoľvek aspekt systému (alebo ktorékoľvek časti či komponenty systému) vrátane dostupnosti ktorýchkoľvek funkcií alebo služieb. Spoločnosť CHEP môže odstrániť, upraviť alebo inak zmeniť akýkoľvek obsah, vrátane obsahu tretích strán, v systéme alebo zo systému. Spoločnosť CHEP môže stanoviť obmedzenia na určité funkcie a služby alebo obmedziť váš prístup k celému systému alebo jeho častiam, a to bez upozornenia či záväzkov. Spoločnosť CHEP môže kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a výlučne na základe vlastného uváženia ukončiť vaše používanie systému.

Duševné vlastníctvo

Spoločnosť CHEP rešpektuje práva duševného vlastníctva iných strán a očakáva, že sa budete správať rovnako. Investovali sme veľmi veľa času, práce aj finančných prostriedkov do vytvorenia systému a do zhromaždenia a poskytnutia funkcií, materiálov, možností a služieb, ktoré sú dostupné v systéme alebo prostredníctvom systému. Potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť CHEP vlastní alebo (ak je to potrebné, náležité či platné) je na základe licencie od tretích strán oprávnená využívať, všetky práva, tituly a záujmy vzťahujúce sa na tento systém a funkcie, materiály, možnosti a služby dostupné v systéme alebo prostredníctvom systému, ako aj všetky informácie, texty, údaje, počítačové kódy, hudbu, umelecké diela, databázy, grafiky, obrázky, zvukové nahrávky, zvukové a obrazové klipy, logá, softvér, technické výkresy, konfigurácie, grafické a iné materiály alebo súbory, ktoré sú jeho súčasťou, a ich zbieranie, zhromažďovanie, dizajn, výber a organizovanie (spoločne označované ako „obsah“), ako aj na dizajn, štruktúru, výber, koordináciu, výraz, „vzhľad a štýl“ a usporiadanie tohto obsahu. Potvrdzujete, že obsah predstavuje cenné majetkové informácie, ktoré sú chránené príslušnými právami, zákonmi a zmluvami na ochranu duševného vlastníctva a iných vlastníckych vzťahov platnými v USA a ďalších krajinách, a že prístupom k systému a obsahu a ich používaním nezískate žiadny vlastnícky nárok ani podiel a všetky takéto práva sú a zostanú vlastníctvom spoločnosti CHEP alebo jej poskytovateľov licencií a obsahu. 

Zverejnenie informácií alebo iných materiálov či obsahu v systéme spoločnosťou CHEP nepredstavuje zrieknutie sa žiadnych vlastníckych práv na takéto informácie, materiály alebo obsah (okrem iných napríklad autorských práv, patentov, obchodných značiek alebo práv duševného vlastníctva) a neprevádza žiadne práva na používateľa systému ani na žiadnu inú tretiu stranu, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach.

Autorské práva.

Ako je uvedené vyššie, všetok obsah poskytnutý prostredníctvom systému je buď chránený autorskými právami Copyright © 2002 spoločnosti CHEP („autorské práva spoločnosti CHEP“), alebo je majetkovým vlastníctvom spoločnosti CHEP, jej materskej spoločnosti, dcérskych spoločností alebo príbuzných spoločností a/alebo poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené. Obsah (či už v celku, alebo čiastočne) sa nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, prispôsobovať, reprodukovať, znova publikovať, sťahovať, verejne zobrazovať, uverejňovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať ani predávať v akejkoľvek forme ani akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CHEP s výnimkou (i) iných prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach používania alebo (ii) prípadov, v ktorých môžete prevziať a vytlačiť obsah na účely, ktoré pre spoločnosť CHEP nie sú žiadnym spôsobom konkurenčné, hanlivé ani škodlivé, a pokiaľ pritom v plnom rozsahu dodržíte všetky autorské práva alebo iné vlastnícke nariadenia. Upozorňujeme, že tento obmedzený súhlas môže spoločnosť CHEP kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolať a nezahŕňa súhlas na opätovné zverejnenie obsahu na internete, intranetovej alebo extranetovej sieťovej lokalite ani na začlenenie informácií do žiadnej inej databázy alebo kompilácie. Akýkoľvek spôsob používania obsahu odlišujúci sa od popisu uvedeného v týchto podmienkach používania je prísne zakázaný. Ďalej súhlasíte, že nebudete zo systému systematicky vyberať, zbierať ani zhromažďovať žiadne údaje ani množiny údajov v elektronickej alebo inej forme, okrem iného vrátane identity zákazníkov. Ak si myslíte, že váš materiál chránený autorskými právami sa v systéme používa nezákonným spôsobom, kontaktujte nás podľa pokynov uvedených v časti „Upozornenie týkajúce sa zástupcu na ochranu autorských práv“ v týchto podmienkach používania.

Ochranné známky.

AVšetky ochranné známky v systéme sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti CHEP a jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností, prípadne jej poskytovateľov licencií. Tieto známky sa nesmú kopírovať, napodobňovať ani používať, v celku ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CHEP. Všetky záhlavia stránok, vlastná grafika, tlačidlá ikon a skripty sú servisné známky, ochranné známky alebo značkový štýl vzhľadu patriace spoločnosti CHEP alebo jej dcérskym spoločnostiam a nesmú sa kopírovať, napodobňovať ani používať, v celku ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti CHEP. Ostatné ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktov a názvy spoločností alebo logá zobrazené v systéme sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Ak si myslíte, že sa vaše ochranné známky používajú v systéme nezákonným spôsobom, kontaktujte nás.

Navyše, ak chcete použiť logo alebo ochrannú známku spoločnosti CHEP v súlade s týmito podmienkami používania, kontaktujte nás.

Patenty.

CVýrobky a procesy spoločnosti CHEP môžu byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo môžu obsahovať obchodné tajomstvo spoločnosti CHEP alebo zákonom chránené informácie. Spoločnosť CHEP si vyhradzuje všetky práva na takéto patenty, obchodné tajomstvá a zákonom chránené informácie. Zo žiadneho ustanovenia týchto podmienok používania alebo vášho spôsobu používania systému nevyplýva ani nie je možné vyvodiť prevod ani udelenie práv na žiadny z patentov. Súhlasíte, že nebudete porušovať takéto práva ani dekompilovať, spätne analyzovať ani rozoberať žiadny z produktov alebo procesov spoločnosti CHEP.

Softvér.

Akýkoľvek softvér, vrátane všetkých súborov alebo obrázkov vygenerovaných softvérom, kód a údaje dodané spolu so softvérom (súhrnne „softvér“), ktorý sa používa alebo je prístupný prostredníctvom systému, smiete využívať výlučne vy, a to na získanie prístupu k systému a jeho používanie, za predpokladu, že nebude použitý konkurenčným ani škodlivým spôsobom voči spoločnosti CHEP a bude použitý len v súlade s účelmi výslovne uvedenými v systéme alebo týchto podmienkach používania. Spoločnosť CHEP si ponecháva úplný nárok alebo licenciu na všetky práva duševného vlastníctva v softvéri. Súhlasíte, že nebudete kopírovať, distribuovať, predávať, upravovať, dekompilovať, vykonávať spätnú analýzu, rozkladať ani vytvárať odvodené diela od tohto softvéru.

Upozornenie týkajúce sa zástupcu na ochranu autorských práv

Spoločnosť CHEP rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a od používateľov nášho systému vyžaduje rovnaký prístup. Ak si myslíte, že akýkoľvek obsah v systéme porušuje alebo poškodzuje vaše práva duševného vlastníctva podľa Hlavy 17, Zbierka zákonov Spojených štátov amerických, paragraf 512(c)(2), pošlite upozornenie určenému zástupcovi na ochranu autorských práv (podľa nižšie uvedenej definície) pre príslušnú časť systému, ktoré bude obsahovať nasledujúce položky:

elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka daného nároku autorských práv,

označenie diela chráneného autorskými právami, ktorého práva sú údajne porušené,

označenie materiálu, ktorý údaje porušuje práva, a v dostatočnom rozsahu špecifikované informácie, ktoré spoločnosti CHEP umožnia takýto materiál lokalizovať,

adresu, telefónne číslo a v prípade dostupnosti aj e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorých je možné kontaktovať sťažovateľa,

vyjadrenie potvrdzujúce, že sťažovateľ je v dobrej viere presvedčený, že spôsob použitia materiálu, ktoré je predmetom sťažnosti, nie je povolený vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom a

vyjadrenie potvrdzujúce, že údaje uvedené v upozornení sú presné, a pod hrozbou krivého svedectva, že sťažovateľ je oprávnený konať v mene vlastníka výhradného práva, ktorého práva boli údajne porušené.

Uplatnenie nárokov a upozornenia na porušenie autorských práv je potrebné poslať na adresu:  bgintellectualproperty@brambles.com

Správanie používateľa – všeobecné informácie. Akékoľvek použitie alebo pokus o použitie systému (i) na akýkoľvek nezákonný, nepovolený, podvodný alebo škodlivý účel; (ii) ktoré by mohlo poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo znehodnotiť akýkoľvek server, prípadne sieť(e) pripojené k akýmkoľvek serverom; (iii) ktoré by mohlo zabrániť v používaní servera (alebo ktorejkoľvek jeho súčasti) akejkoľvek inej strane; (iv) na získanie neoprávneného prístupu k akýmkoľvek iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k akémukoľvek serveru alebo systémom prostredníctvom hekovania, nedovoleného zisťovania hesla alebo akýmkoľvek iným spôsobom; (v) na prístup k systémom, údajom alebo informáciám, ktoré spoločnosť CHEP nesprístupnila pre používateľov; (vi) na pokus o získanie materiálov alebo informácií akýmkoľvek spôsobom, ktoré sme my zámerne nesprístupnili; alebo (vii) akýkoľvek spôsob použitia odlišujúci sa od predpísaného účelu, sú zakázané.

Navyše súhlasíte, že v súvislosti so svojím používaním systému nebudete:

(a) odosielať ani prenášať žiadne správy, informácie, údaje, text, softvér ani obrázky, ani iný obsah, ktorý je nezákonný, nemorálny, škodlivý, agresívny, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, urážlivý, vulgárny, obscénny, ohováračský alebo iným spôsobom nežiaduci, prípadne ktorý môže narušiť právo inej osoby na ochranu súkromia a publicity;

(b) odhaľovať svoje meno používateľa ani heslo iným osobám prostredníctvom systému alebo iným spôsobom;

(c) vytvárať falošnú identitu s cieľom oklamania iných alebo vydávania sa za akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, okrem iného vrátane akéhokoľvek zástupcu spoločnosti CHEP, ani nesfalšujete stav ani iným spôsobom falošne nestotožníte svoj vzťah k fyzickej alebo právnickej osobe;

(d) odosielať ani prenášať žiadne materiály, pri ktorých nemáte právo na ich reprodukciu, zobrazovanie ani prenášanie na základe žiadneho zákona ani zmluvného či splnomocniteľského vzťahu (ako sú zmluvy o zachovaní mlčanlivosti);

(e) odosielať súbory obsahujúce vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, cancel-boty, poškodené súbory ani žiadny iný podobný softvér či programy, ktoré by mohli poškodiť prevádzku iného počítača alebo majetok inej osoby;

(f) odstraňovať žiadne označenia autorstva, právne upozornenia ani označenia alebo štítky o vlastníctve, ktoré odošlete spolu s akoukoľvek komunikáciou;

(g) používať žiadne z komunikačných funkcií systému spôsobom, ktorý negatívne ovplyvní dostupnosť jeho zdrojov pre iných používateľov (napr. nadmerné používanie rušivých prejavov, písanie veľkými písmenami alebo neustále zverejňovanie opakujúceho se textu);

(h) odosielať ani prenášať žiadnu nevyžiadanú reklamu, reklamné materiály, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „reťazové listy“, „pyramídové schémy“ ani žiadne iné formy reklamných alebo iných typov ponúk;

(i) porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony;

(j) odosielať ani prenášať žiadne materiály porušujúce akékoľvek patentové práva, ochranné známky, servisné značky, obchodné tajomstvá, autorské práva ani žiadne iné vlastnícke práva akejkoľvek strany;

(k) odstraňovať ani meniť žiadne materiály zverejnené akoukoľvek inou fyzickou alebo právnickou osobou;

(l) skúmať, skenovať, testovať zraniteľnosť ani narušovať overovacie procesy systému ani žiadnych iných súvisiacich sietí či systémov;

(m) registrovať, prihlasovať na odber, pokúšať sa zaregistrovať, pokúšať sa prihlásiť na odber, zrušiť odber alebo sa pokúšať zrušiť odber, akejkoľvek strany pre akékoľvek produkty alebo služby, pokiaľ vás daná strana výslovne nepoverila vykonať takéto kroky;

(n) zbierať ani žiadnym iným spôsobom zhromažďovať informácie o iných osobách vrátane e-mailových adries; ani

(o) používať na prístup do systému ani na kopírovanie obsahu alebo informácií v systéme roboty, crawlery, zberače informácií ani žiadne iné automatické alebo manuálne prostriedky.

Spoločnosť CHEP si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zákonných krokov, ktoré považuje za vhodné, ako reakciu na skutočné alebo pravdepodobné porušenie vyššie uvedených podmienok, ktoré okrem iného zahŕňajú pozastavenie alebo zrušenie prístupu a/alebo účtu používateľa. Spoločnosť CHEP môže spolupracovať s právnymi orgánmi alebo tretími stranami pri vyšetrovaní akýchkoľvek podozrivých alebo údajných zločinov alebo občianskoprávnych deliktov.  Okrem prípadov výslovne vyhradených zásadami ochrany osobných údajov si CHEP vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktoré považuje spoločnosť CHEP za potrebné na splnenie požiadaviek platných zákonov, nariadení, právnych procesov alebo požiadaviek vládnych orgánov, prípadne upraviť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo materiály, úplne alebo čiastočne, na základe vlastného uváženia spoločnosti CHEP. Zároveň súhlasíte, že spoločnosti CHEP uhradíte všetky škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré spoločnosti CHEP vyplynú (vrátane poplatkov alebo nákladov na právnikov, účtovníkov, odborných poradcov a iných odborníkov potrebných v súvislosti s obhajobou alebo vyrovnaním vyššie uvedených položiek) z vášho používania systému na akékoľvek nezákonné alebo zakázané účely.

CHEP vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek platných zákonov, nariadení, právnych procesov alebo požiadaviek vládnych orgánov, prípadne upraviť alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo materiály, úplne alebo čiastočne, na základe vlastného uváženia spoločnosti CHEP.

 

Internetová komunikácia prostredníctvom tejto stránky.

Pokiaľ nie je so spoločnosťou CHEP písomne dohodnuté inak, súhlasíte, že akákoľvek komunikácia, materiál alebo informácie akéhokoľvek typu alebo povahy, ktoré odošlete alebo poskytnete komukoľvek (vrátane spoločnosti CHEP) prostredníctvom systému (alebo ktorejkoľvek z našich stránok na platforme sociálnych médií alebo webovej stránke), e-mailom, zverejnením, odoslaním v správe, odovzdaním na internet, prevzatím z internetu alebo iným spôsobom vrátane (okrem iného) otázok, komentárov, návrhov, nápadov, plánov, poznámok, informácií o účte alebo iných materiálov, údajov alebo informácií (spoločne označované ako „informácie“), nie sú dôverné a pri prenášaní takýchto informácií do spoločnosti CHEP poskytujete spoločnosti CHEP neodvolateľnú, neexkluzívnu, bez nároku na honorár, s možnosťou poskytovania ďalším osobám, celosvetovo platnú, prenosnú, nepretržitú, neobmedzenú, udeliteľnú, úplne vyplatenú licenciu (okrem iného vrátane licencie na autorské práva) na kopírovanie, vykonávanie, zobrazenie, zverejnenie takýchto informácií, na výrobu diel odvodených od takýchto informácií, distribúciu, spracovanie, analyzovanie, používanie a komerčné využívanie, a to akýmkoľvek v súčasnosti známym alebo v budúcnosti dostupným spôsobom, takýchto informácií (alebo tu uvedeného obsahu či materiálu) v akýchkoľvek médiách na akýkoľvek účel. Všetky informácie odosielate prostredníctvom systému alebo akejkoľvek platformy sociálnych médií na svoje vlastné riziko a týmto spôsobom potvrdzujete a zaručujete, že ste zo zákona plne oprávnení používať takéto informácie a že nie sú, vrátane všetkého, v nich uvedeného obsahu alebo materiálov, dôverné ani nie sú vlastníctvom žiadnej tretej strany, ani že ich nepoužívate v rozpore so žiadnym zákonom ani zmluvným obmedzením.

Zásady ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov spoločnosťou CHEP („zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahuje na akýkoľvek spôsob používania systému. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené tu. Potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť CHEP môže zhromažďovať, používať a zverejňovať údaje zozbierané v priebehu vášho používania systému spôsobom uvedeným v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú pripojené formou odkazu tak, ako keby boli uvedené v plnom znení v týchto podmienkach používania. Dôrazne vám odporúčame prečítať si a oboznámiť sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov podľa pokynov v našich zásadách ochrany osobných údajov. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SA MÔŽU Z ČASU NA ČAS ZMENIŤ, PRETO VÁM ODPORÚČAME ČO NAJČASTEJŠIE KONTROLOVAŤ ZMENY V NAŠICH ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Okrem toho používaním systému potvrdzujete a súhlasíte, že prenos údajov cez internet nie je nikdy úplne dôverný ani bezpečný. Ste si vedomí, že akékoľvek správy alebo informácie odoslané do systému si môžu prečítať alebo zachytiť iné osoby, a to dokonca aj v prípade špeciálneho upozornenia, že príslušný prenos je šifrovaný.

Obmedzenia týkajúce sa obsahu stránok.

Obsah dostupný prostredníctvom systému sa považuje za presný. MALI BY STE VŠAK NEZÁVISLE POSÚDIŤ PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ, AKO AJ VHODNOSŤ TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ PRE VAŠE KONKRÉTNE POTREBY. Produkty a služby sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky informácie v systéme podliehajú vyhláseniam o vylúčení zodpovednosti v týchto podmienkach používania.

Systém môže navyše obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. CHEP nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi nepresnosťami ani chybami, a spoločnosť CHEP nie je povinná identifikovať ani opravovať žiadne z takýchto nepresností či chýb.

Prepojenia a obsah od tretích strán.

Prepojenia na iné webové stránky.

Systém môže obsahovať prepojenia na iné webové stránky. Tieto prepojenia sú poskytované výlučne ako praktická pomôcka pre používateľov systému a nepredstavujú dodatok, sponzorstvo ani odporúčanie od spoločnosti CHEP – ani zodpovednosť za – prepojené webové stránky, akýkoľvek obsah, služby alebo produkty dostupné na týchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok, ani spoločností, ktoré sú s takýmito stránkami prepojené. Spoločnosť CHEP sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za takéto webové stránky, za všetky prístupy k nim aj za ich používanie, ako aj za používanie prepojení na takéto webové stránky. Zároveň sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti, a neposkytujeme žiadne zistenia ani záruky, ohľadne žiadnych výrobkov alebo služieb, ktoré vám sprístupnila, predala alebo poskytla akákoľvek tretia strana. Vaše používanie iných webových stránok a akékoľvek zakúpenia výrobkov alebo služieb, dobrovoľné poskytovanie času alebo služieb, prípadne poskytovanie charitatívnych príspevkov prostredníctvom iných webových stránok, podlieha podmienkam používania daných webových stránok. Súhlasíte, že voči spoločnosti CHEP nevznesiete žiadnu žalobu ani obvinenie vyplývajúce z alebo založené na takomto používaní iných webových stránok. Hypertextové prepojenia na iné webové stránky poskytované v systéme neznamenajú, že: (a) je spoločnosť CHEP prepojená alebo spriaznená s ktoroukoľvek z prepojených stránok; (b) je spoločnosť CHEP zákonom oprávnená používať akékoľvek ochranné známky, obchodné názvy, logá alebo symboly ochrany autorských práv zobrazené v súvislosti s alebo dostupné prostredníctvom týchto prepojení; alebo (c) ktorákoľvek prepojená stránka má oprávnenie používať ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo symbol ochrany autorských práv spoločnosti CHEP.

Prepojenia z iných webových stránok.

Všetky prepojenia na akúkoľvek webovú stránku musia byť písomne schválené spoločnosťou CHEP, s výnimkou, ak spoločnosť CHEP súhlasí s prepojeniami, kde:

je prepojenie vytvorené iba z textu, ktorý obsahuje iba názov domovskej stránky danej webovej stránky;

prepojenie „smeruje“ iba na domovskú stránku danej webovej stránky a nie na jej ďalšie podradené stránky;

prepojenie zobrazuje domovskú stránku danej webovej stránky na celú obrazovku – t. j. nie v „ráme“ na prepojenej webovej stránke a

vzhľad, pozícia a ďalšie aspekty prepojenia (i) nevytvárajú falošný dojem, že právnická osoba alebo jej aktivity či výrobky sú spojené so alebo sponzorované spoločnosťou CHEP, jej materskou spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami, alebo (ii) nepoškodzujú ani neoslabujú dobrú povesť spojenú s názvom a ochrannými známkami spoločnosti CHEP, jej materskej spoločnosti alebo jej pobočiek či pridružených spoločností.

Spoločnosť CHEP si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia odvolať tento súhlas na prepojenie. Súhlasíte, že na základe písomnej žiadosti od spoločnosti CHEP bezodkladne odstránite alebo deaktivujete akékoľvek hypertextové prepojenie na webovú stránku. Za žiadnych okolností nebudete používať žiadne logo ani ochrannú známku spoločnosti CHEP ako „tlačidlo“ hypertextového prepojenia, ani žiadnym iným spôsobom, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CHEP.

Obsah tretích strán.

Systém môže obsahovať materiál, údaje alebo informácie, ktoré sú poskytované, zverejnené alebo ponúkané tretími stranami prostredníctvom tzv. framingu a inými technológiami. Súhlasíte s tým, že spoločnosť CHEP ani jej dcérske spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za takéto materiály, údaje ani informácie tretích strán. Vaše používanie takéhoto obsahu tretích strán môže v príslušných prípadoch tiež podliehať podmienkam používania a zásadám ochrany osobných údajov od poskytovateľa daného obsahu. Spoločnosť CHEP neoveruje, neschvaľuje ani neručí za obsah poskytovaný tretími stranami v systéme. Spoločnosť CHEP nie je zodpovedná za dodávku ani kvalitu akéhokoľvek tovaru alebo služieb predávaných, propagovaných alebo poskytovaných tretími stranami na svojich alebo iných webových stránkach. Ak si myslíte, že nejaký obsah poskytovaný tretími stranami porušuje ktorékoľvek z vašich vlastníckych práv, kontaktujte nás.

Okrem toho môže systém obsahovať ponuky na predaj tovaru alebo služieb, ktoré neposkytuje spoločnosť CHEP. Takýto tovar a služby je možné získať iba využitím prepojenia na webovú stránku príslušného predajcu, aby ste mohli vykonať transakciu. Podmienky ponuky zobrazenej v systéme okrem iného vrátane ceny, množstva, dostupnosti a popisu sa môžu líšiť od tých, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke predajcu. Rozdiely v podmienkach ponuky medzi systémom a webovou stránkou predajcu sa budú riadiť podmienkami uvedenými na stránke predajcu. Spoločnosť CHEP nenesie zodpovednosť ani neručí za žiadne takéto rozdiely alebo odlišnosti, ani za výkon akýchkoľvek výrobkov alebo služieb nadobudnutých prostredníctvom takejto webovej stránky tretej strany.

Vylúčenie zodpovednosti.

SYSTÉM A OBSAH, AKO AJ SLUŽBY DOSTUPNÉ NA NEJ SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „PODĽA DOSTUPNOSTI“ A SLÚŽIA IBA NA INFORMATÍVNE ÚČELY. YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THE SYSTEM, THE SERVICES, AND/OR THE CONTENT IS AT YOUR SOLE RISK.

V PLNOM ROZSAHU V RÁMCI PLATNÝCH ZÁKONOV, S VÝNIMKOU PÍSOMNEJ DOHODY, SPOLOČNOSŤ CHEP, JEJ MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ, AKO AJ JEJ DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ODMIETAJÚ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYSLOVENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE AKEJKOĽVEK ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁVA.

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE SYSTÉM, VRÁTANE CELÉHO OBSAHU, ÚDAJOV ALEBO SOFTVÉRU DISTRIBUOVANÉHO, SŤAHOVANÉHO ALEBO PRÍSTUPNÉHO PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU, POUŽÍVATE VÝSLOVNE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE IBA VY BUDETE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ A VYPLÝVAJÚCE ŠKODY, KTORÉ BUDÚ SPÔSOBENÉ VAŠEJ FIRME, VÁŠMU POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU ALEBO PRI KTORÝCH DÔJDE K STRATE ÚDAJOV, VYPLÝVAJÚCE ZO SŤAHOVANIA TAKÉHOTO OBSAHU, ÚDAJOV ALEBO SOFTVÉRU.

POTVRDZUJETE, ŽE SPOLOČNOSŤ CHEP NEKONTROLUJE INFORMÁCIE, PRODUKTY ANI SLUŽBY PONÚKANÉ TRETÍMI STRANAMI PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU. AK NIE JE PÍSOMNE DOHODNUTÉ INAK, SPOLOČNOSŤ CHEP A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A NERUČIA ZA SPRÁVNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, ÚPLNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ANI UŽITOČNOSŤ AKÝCHKOĽVEK RÁD, NÁZOROV, VYHLÁSENÍ ANI INÉHO OBSAHU ALEBO AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ČI SLUŽIEB PONÚKANÝCH ALEBO SPRÍSTUPNENÝCH TRETÍMI STRANAMI.

SPOLOČNOSŤ CHEP NEZARUČUJE, ŽE SYSTÉM ALEBO JEHO OBSAH BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ANI ŽE SYSTÉM ALEBO JEHO OBSAH BUDE NEUSTÁLE DOSTUPNÝ, AKTUÁLNY, BEZPEČNÝ ALEBO BEZCHYBNÝ, ALEBO ŽE CHYBY (AK SA NEJAKÉ VYSKYTNÚ) BUDÚ OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ CHEP NERUČÍ ANI ZA VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM SYSTÉMU ALEBO SLUŽIEB, ANI ZA PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH POUŽÍVANÍM SYSTÉMU.

SPOLOČNOSŤ CHEP NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY (PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ), KTORÉ UTRPÍ POUŽÍVATEĽ, OKREM INÉHO VRÁTANE STRATY ÚDAJOV V DÔSLEDKU ONESKORENIA, NEDODANIA OBSAHU ALEBO ELEKTRONICKEJ POŠTY, CHÝB, ODSTÁVKY SYSTÉMU, STRATY OBSAHU ALEBO ELEKTRONICKEJ POŠTY, VÝPADKU SIETE ALEBO SYSTÉMU, POŠKODENIA SÚBOROV ALEBO PRERUŠENIA SLUŽBY SPÔSOBENÉHO NEDBANLIVOSŤOU SPOLOČNOSTI CHEP, JEJ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKYCH ALEBO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ALEBO CHÝB ČI ZANEDBANÍ ZO STRANY SAMOTNÉHO POUŽÍVATEĽA. OKREM KONKRÉTNEJ PÍSOMNEJ DOHODY A AKO VYPLÝVA Z NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, SPOLOČNOSŤ CHEP ODMIETA AKÚKOĽVEK ZÁRUKU ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA TO, ŽE BUDE ZACHOVANÁ DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ PRENÁŠANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU.

ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE, ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ ZÍSKATE OD SPOLOČNOSTI CHEP ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU, NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE DOHODNUTÉ PÍSOMNOU FORMOU.

NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO KRAJINY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA ANI VYLÚČENIA URČITÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, TO ZNAMENÁ, ŽE NIEKTORÉ VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Obmedzenie zodpovednosti.

AK TO NIE JE VÝSLOVNE PÍSOMNE DOHODNUTÉ, ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ CHEP ANI JEJ MATERSKÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POBOČKY ANI PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, FUNKCIONÁRI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA ANI DODÁVATELIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO Z NEDOSTUPNOSTI POUŽÍVANIA SYSTÉMU ALEBO AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ČI SLUŽIEB, KTORÉ SYSTÉM OBSAHUJE, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD ZO STRATY ZISKU, NARUŠENIA PODNIKANIA, STRATY PROGRAMOV, ÚDAJOV ČI NEHMOTNÝCH AKTÍV, A TO AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ CHEP VÝSLOVNE NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNILA. STRANY POTVRDZUJÚ, ŽE TO JE PRIMERANÁ MIERA RIZIKA. ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ BUDE NAŠA CELKOVÁ VÝŠKA RUČENIA ZA NÁROKY VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA ALEBO VÁŠHO POUŽÍVANIA SYSTÉMU (ALEBO KTOREJKOĽVEK Z JEHO SÚČASTÍ) OBMEDZENÁ NA TRŽBY, KTORÉ SME OD VÁS ZÍSKALI ZA DVANÁSŤ (12) MESIACOV PREDCHÁDZAJÚCICH PRÍSLUŠNEJ SKUTKOVEJ PODSTATE ZÁRUČNÉHO NÁROKU.

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ANI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY, TAKŽE SA NA VÁS NEMUSÍ VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE VZŤAHOVAŤ.

Odškodnenie.

Súhlasíte, že odškodníte, budete obhajovať a chrániť pred škodami spoločnosť CHEP, jej materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené firmy, ako aj ich funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a dodávateľov pred všetkými stratami, výdavkami, odškodným a nákladmi vrátane primeraných právnych poplatkov vyplývajúcich z (i) akéhokoľvek vášho porušenia týchto podmienok používania alebo práv iných osôb, (ii) akéhokoľvek nároku tretej strany v súvislosti s alebo vyplývajúceho z obsahu, údajov alebo informácií, ktoré odošlete, zverejníte v systéme alebo prenesiete prostredníctvom systému, prípadne (iii) vášho prístupu k a používaniu obsahu, systému a ďalších materiálov, výrobkov a služieb dostupných v alebo prostredníctvom systému a spoločnosti CHEP.

Účty, heslá a zabezpečenie

CPri určitých funkciách alebo službách ponúkaných v systéme alebo prostredníctvom systému môže byť potrebné vytvoriť si účet (vrátane vytvorenia prihlasovacieho ID a hesla). Ste plne zodpovední za uchovávanie dôvernosti údajov o svojom účte, a to vrátane svojho prihlasovacieho ID a hesla, ako aj za akékoľvek aktivity, ktoré sa vykonajú pomocou vášho účtu alebo prihlasovacieho ID. Súhlasíte, že spoločnosť CHEP bezodkladne upozorníte na akékoľvek zistenie nepovoleného použitia vášho účtu, prihlasovacieho ID alebo hesla, ako aj na akékoľvek iné porušenie zabezpečenia. Môžete však niesť zodpovednosť za straty spôsobené spoločnosti CHEP alebo inému používateľovi či návštevníkovi systému v dôsledku použitia vášho účtu, prihlasovacieho ID alebo hesla inou osobou.

Aby ste mohli využívať mobilnú webovú stránku pre prepravcov od spoločnosti CHEP, musíte zadať meno používateľa a heslo („informácie o účte“) priradené vášmu účtu („používateľský účet“) v systéme Transportation Management System („TMS“).  Vami zadané informácie o účte sa overia prostredníctvom systému TMS.

Nikdy nesmiete používať účet, prihlasovacie ID ani heslo iného používateľa bez výslovného povolenia a súhlasu od držiteľa príslušného účtu, prihlasovacieho ID alebo hesla. Spoločnosť CHEP nemôže byť a nebude zodpovedná za žiadne straty ani škody vyplývajúce z nedodržania týchto povinností.

Všeobecné informácie.

Použiteľné právo.

Tieto podmienky používania sa riadia a budú vykladané v súlade s právnymi predpismi štátu Florida a federálnych zákonov Spojených štátov amerických bez toho, aby sa tým riešil ich konflikt s ustanoveniami zákonov. Súhlasíte s tým, že podliehate osobnému a výhradnému právnemu poriadku štátnych alebo federálnych súdov so sídlom v štáte Florida. Okrem toho sa výslovne zriekate akýchkoľvek námietok, že v rámci týchto súdov je miesto súdneho zasadania z akéhokoľvek dôvodu nenáležité.

Iné.

V súlade s podmienkami iných dohôd podpísaných spoločnosťou CHEP pre materiály a služby zakúpené prostredníctvom systému predstavujú tieto podmienky používania úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou CHEP, ktorou sa riadi vaše používanie systému. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu preukáže, že niektoré z ustanovení týchto podmienok používania je neplatné alebo nevymáhateľné, je možné takéto ustanovenie vylúčiť z týchto podmienok používania, čo nijakým spôsobom neovplyvní platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Súhlasíte, že akýkoľvek nárok vzniknutý na základe alebo v súvislosti s týmito podmienkami používania alebo vášho používania systému sa musí uplatniť do jedného roka od jeho vzniku, v opačnom prípade bude natrvalo premlčaný.

Súhlasíte, že nepopriete prípustnosť ani vymáhateľnosť kópie týchto podmienok používania patriacej spoločnosti CHEP v súvislosti s akýmkoľvek úkonom alebo postupom vyplývajúcim z alebo súvisiacim s týmito podmienkami používania. Okrem rozsahu výslovne uvedeného v tomto dokumente neudeľujú tieto podmienky používania žiadne práva, nápravné prostriedky ani výhody žiadnej fyzickej ani právnickej osobe okrem vás a spoločnosti CHEP. Spoločnosť CHEP môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia postúpiť svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok používania akejkoľvek tretej strane. Tieto podmienky používania nesmiete postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CHEP. Tieto podmienky používania sú záväzné pre a pôsobia v prospech uvedených zmluvných strán a ich príslušných právnych nástupcov a nadobúdateľov. Ste zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek zákonov jurisdikcie, od ktorej nadobúdate systém, a akejkoľvek inej jurisdikcie, ktorej zákony sa vzťahujú na vás alebo vašu činnosť. Súhlasíte, že nebudete pristupovať do ani používať systém, obsah ani iné informácie alebo materiály v systéme v rozpore s vyššie uvedenými zákonmi ani týmito podmienkami používania.

Súhlasíte, že akékoľvek porušenie alebo hroziace porušenie týchto podmienok používania alebo tu spomínaných zásad ochrany osobných údajov z vašej strany predstavuje nezákonnú a nečestnú obchodnú prax, ktorá nám spôsobí nenapraviteľné a nekvantifikovateľné škody. YZároveň súhlasíte, že finančná náhrada škody by bola za takú škodu neadekvátna a súhlasíte, že dostaneme akýkoľvek súdom určený alebo primeraný opravný prostriedok, ktorý považujeme za potrebný alebo náležitý.  Tieto náhrady predstavujú doplnok k akýmkoľvek náhradám vyplývajúcim zo zákona alebo podľa práva.

Medzinárodné použitie.

Navyše súhlasíte, že nesiete výlučnú zodpovednosť za postupy a správy vykonané alebo prenesené v rámci svojho účtu a že budete dodržiavať všetky platné miestne, štátne, národné aj medzinárodné zákony a nariadenia, okrem iného vrátane obmedzení vývozu Spojených štátov amerických, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie systému alebo vaše činnosti v systéme. Systém je riadený a prevádzkovaný v Spojených štátoch amerických. AK SA K STRÁNKE PRIPÁJATE Z KRAJÍN MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH A ZÁKONY VAŠEJ JURISDIKCIE VÁM TO ZAKAZUJÚ, NEPRIPÁJAJTE SA K SYSTÉMU ANI SYSTÉM NEPOUŽÍVAJTE (ANI ŽIADNU Z JEHO SÚČASTÍ).

Kontaktujte nás

Spoločnosť CHEP uvíta vaše komentáre alebo otázky týkajúce sa týchto podmienok používania alebo systému. Svoje prípadné komentáre alebo otázky pošlite prostredníctvom kontaktného formulára.

Tieto podmienky používania sa naposledy aktualizovali 8. júla 2016. Pravidelne kontrolujte ich aktualizácie a zmeny.

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Toto pole je povinné

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Podmienky používania | CHEP