ค้นหาระบบที่เหมาะสม

เราเอาชนะอุปสรรคด้วยระบบที่เหมาะสม

เพราะเราคือหัวใจของระบบขนส่งขนย้ายนับพันแห่งทั่วโลก โดยทำงานทั่วทุกแขนงของระบบขนส่งขนย้าย เรามีความเข้าใจแบบองค์รวมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการขนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั่นช่วยให้เราร่วมมือกับลูกค้าในการปรับใช้ระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กำจัดของเสีย และเพิ่มการไหลทั่วทั้งระบบขนส่งขนย้าย

ระบบขนส่งขนย้ายของเราประกอบด้วยการจัดทำแผนที่การเคลื่อนไหวของสินค้า ข้อมูล และอุปกรณ์แพลตฟอร์มต่าง ๆซึ่งช่วยให้เราระบุสาเหตุรากฐานเบื้องหลังความไร้ประสิทธิภาพของเครือข่ายและจากจุดนั้น เราช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ดีขึ้น

ติดต่อตัวแทนเชพ

การออกแบบระบบขนส่งขนย้าย

การออกแบบระบบขนส่งขนย้าย
การออกแบบระบบขนส่งขนย้าย

การจัดทำแผนที่ | การดำเนินการ | การปรับปรุง

การออกแบบระบบขนส่งขนย้ายจะระบุโอกาสในการหาประสิทธิภาพ และกำจัดของเสียตลอดระบบขนส่งขนย้ายของคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรอบเวลา ต้นทุนการขนส่ง เวลาในการขนถ่ายสินค้า ค่าเสียหายของผลิตภัณฑ์ และการขโมยผลิตภัณฑ์เราจะทำงานอย่างเจาะจงเพื่อ

 • วิเคราะห์วิธีการขนย้ายและการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของคุณในปัจจุบันตลอดระบบขนส่งขนย้าย รวมถึงสถานที่และวิธีใช้อุปกรณ์แพลตฟอร์มบางประเภทที่จะกำจัดของเสีย ซึ่งส่งผลให้มีความได้เปรียบและความยั่งยืนเพิ่มขึ้น
 • วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ กระบวนการขนย้ายวัสดุ สถานที่ ทรัพยากรและต้นทุนแรงงาน ทรัพยากรการขนส่ง ช่องเดินรถ รวมทั้งข้อกำหนดและความสามารถของคู่ค้าเกี่ยวกับช่องทางการกระจายสินค้าของคุณ
 • นำเสนอรูปแบบทางการเงินก่อนและหลังให้คุณพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถแสดงปริมาณมูลค่าเงินก่อนจะนำไปใช้งานรูปแบบเหล่านี้จะระบุผลกระทบทางการเงินทั่วทั้งไซโล แผนก และระบบขนส่งขนย้ายแขนงต่าง ๆ เพื่อให้คุณวิเคราะห์ต้นทุน/ประโยชน์ได้ครบถ้วน
 • วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามสิ่งที่ได้ทราบ

ระบบอุปกรณ์

ระบบอุปกรณ์
ระบบอุปกรณ์

พาเลท | RPC | คอนเทนเนอร์

อุปกรณ์แพลตฟอร์มคุณภาพสูงของเรา รวมทั้งรูปแบบการใช้อุปกรณ์ร่วมกันและนำมาใช้ใหม่ทำให้พาเลทมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุด RPC และคอนเทนเนอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ รวมถึงคู่ค้าของคุณเราจะจัดหาให้คุณอย่างต่อเนื่องสำหรับ:

 • อุปกรณ์แพลตฟอร์มที่ลดต้นทุนแรงงานและต้นทุนการขนส่ง
 • อุปกรณ์แพลตฟอร์มที่ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • อุปกรณ์แพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 • อุปกรณ์แพลตฟอร์มที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งขนย้าย
 • เครื่องมือการจัดการและการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังอุปกรณ์แพลตฟอร์มในราคาที่ต่ำที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ผลิตภัณฑ์บรรจุ

ผลิตภัณฑ์บรรจุ
ผลิตภัณฑ์บรรจุ

การสร้าง | การป้องกัน | การขนย้าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บรรจุของเราจะแสดงวิธีสร้าง ขนย้าย จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์บรรจุอย่างปลอดภัยและรัดกุมตลอดระบบขนส่งขนย้ายของคุณเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสอนแรงงานของคุณถึงวิธี:

 • ปรับแต่งและห่อหุ้มผลิตภัณฑ์บรรจุของคุณในลักษณะที่ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์บรรจุได้จำนวนมากที่สุด โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเสียหาย
 • สร้าง ห่อหุ้ม และขนย้ายผลิตภัณฑ์บรรจุในลักษณะที่กำจัดอุบัติเหตุและช่วยให้คนงานของคุณปลอดภัย
 • ขนย้ายผลิตภัณฑ์บรรจุภายในสถานที่ด้วยราคาที่ต่ำที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณวิธีจัดเก็บ วิธีสั่ง รวมทั้งวิธีขนขึ้นขนลงจากรถพ่วง

ระบบอุปกรณ์

ระบบอุปกรณ์
ระบบอุปกรณ์

การบรรทุก | การลด | การใช้ร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเราจะร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งทั้งหมดเราจะระบุร่วมกันถึง:

 • วิธีที่คุณสามารถออกแบบการบรรทุกบนรถพ่วงเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์บรรจุมากที่สุดภายในรถบรรทุกของคุณ
 • วิธีที่คุณสามารถขนผลิตภัณฑ์ขึ้นรถบรรทุกได้เร็วขึ้นเพื่อลดเวลาปฏิบัติงานที่แท่นขนถ่ายสินค้า
 • วิธีที่เราสามารถใช้การขนส่งร่วมกับเชพและลูกค้า เพื่อปิดช่องว่างรวมทั้งกำจัดช่องเดินรถที่ว่าง
 • วิธีที่เราสามารถส่งมอบและรวบรวมการบรรทุกบางส่วน หรือการบรรทุกแบบทันเวลาพอดีเพื่อลดสินค้าคงคลังอุปกรณ์
 • วิธีที่คุณสามารถสร้างรายได้โดยการขนส่งอุปกรณ์ของเชพไปยังหรือจากลูกค้ารายอื่น ๆ หรือสถานที่ของเชพ

ระบบการนำเข้า/การส่งออก

ระบบการนำเข้า/การส่งออก
ระบบการนำเข้า/การส่งออก

อุปกรณ์ | คำแนะนำ | ความช่วยเหลือ

เราอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้คุณนำเข้าและส่งออกสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าสำหรับธุรกิจของคุณ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งขนย้ายมากกว่า 13,000 รายที่ทำงานในกว่า 60 ประเทศเราจะ:

 • มอบศักยภาพระดับโลกและความรู้เรื่องตลาดในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขนสินค้าข้ามพรมแดนหรือข้ามทวีป
 • ขนส่งขนย้ายอุปกรณ์แพลตฟอร์มที่มีขนาดมาตรฐานในตลาดที่คุณจัดส่งไปถึง
 • ช่วยให้คุณเข้าใจข้อกำหนดอุปกรณ์ของคู่ค้าและกฎระเบียบของรัฐบาลในต่างประเทศ
 • ขนส่งขนย้ายอุปกรณ์แพลตฟอร์มให้กับผู้จัดหาต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานในประเทศไทย

สินค้าของสด

 • ระบบขนส่งขนย้าย
 • ระบบขนส่งขนย้าย

  เชพมอบระบบบริการแก่ลูกค้าซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพ กำจัดของเสีย และเร่งความลื่นไหลทั่วทั้งไซโล แผนกต่าง ๆ รวมถึงคู่ค้า

  เกี่ยวกับระบบนี้

  ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

  ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

  กรุณาระบุรายละเอียดของคุณด้านล่าง

  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
  หากการดาวน์โหลดของคุณไม่เริ่มต้นโปรดคลิกที่นี่

  เลือกภาษา

  Thailand
  เสร็จสิ้น

  ไม่ใช่ประเทศหรือภาษาของคุณใช่หรือไม่?

  เปลี่ยนประเทศ

  Supply Chain Solutions | CHEP Thailand