ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") อย่างละเอียด ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้กำกับการใช้งานของคุณ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเชพ ("เชพ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") รวมถึง www.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com และ portfolioplus.chep.com/carrier ตลอดจนเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทเชพ ("เว็บไซต์") แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์เหล่านี้ ("แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ") หรือเนื้อหา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ใจความ หรือคุณสมบัติการใช้งานที่สัมพันธ์กันซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ("บริการ" และพร้อมด้วยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ รวมเรียกว่า "ระบบ") ระบบนี้เป็นทรัพย์สินของเชพและผู้ออกใบอนุญาต เมื่อเข้าใช้ เรียกดู ดาวน์โหลด ใช้งาน หรือลงทะเบียน (รวมเรียกว่า "การใช้งาน") เนื้อหา ใจความ หรือคุณสมบัติการใช้งานใด ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ("บริการ") ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณอ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  การอ้างอิงถึง "เชพ" จะนับรวม CHEP International, Inc. และบริษัทในเครือ บริษัทย่อย รวมถึงผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานตามลำดับทั้งหมด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ตามที่ระบุด้านล่าง การที่คุณใช้งานระบบต่อ (หรือส่วนใดก็ตามของระบบ) หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในภายภาคหน้า กรุณาอย่าใช้งานระบบ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

เราอาจปรับข้อมูลข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว และอาจแก้ไขได้ทุกเมื่อ เพื่อรวบรวมข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงกับคุณสมบัติเพิ่มเติม การใช้งาน โอกาส หรือบริการที่เราอาจมอบให้ในหรือผ่านระบบ การปรับข้อมูลและการแก้ไขทั้งหมดมีผลโดยทันทีเมื่อประกาศ ซึ่งเราอาจดำเนินการโดยวิธีใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประกาศข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไข หรือประกาศอื่น ๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ คุณควรดูข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นประจำเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกับคุณ เนื่องจากการที่คุณใช้งานระบบต่อ แสดงว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ต่อไป เราสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือระบบและเนื้อหาในข้อกำหนดการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ฉบับของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ระบุไว้ในที่นี้ตามวันที่นั้น ๆ ที่คุณเข้าใช้ระบบ ควรเป็นข้อกำหนดการใช้งานที่ตรงกับการเข้าถึงและการใช้งานระบบของคุณในวันนั้น ๆ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาที่จัดเก็บอย่างเหมาะสมอื่น ๆ ต้องถือว่าเป็นสำเนาข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นความจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลใช้ได้ เป็นของแท้ และบังคับใช้ได้ ซึ่งบังคับใช้ในวันที่นั้น ๆ ที่คุณได้เข้าใช้ระบบ

การเข้าถึงและการใช้งาน

ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึง (ก) คุณ บุคคลที่เข้าถึงระบบ (ข) ตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงระบบในนามของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจ และ (ค) องค์กรธุรกิจของใครก็ตามในนามบุคคลหรือตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงระบบ คุณรับรองและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเชพ อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงและการใช้งานระบบ เป็นและจะเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และความเชื่อที่ดีที่สุดของคุณ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ เลยก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ในด้านอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานระบบของคุณโดยทันที

เชพยินยอมให้คุณมีสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ ซึ่งมีข้อจำกัดแก่คุณในการใช้งานระบบ และดูหรือเข้าถึงบริการ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและภายในเท่านั้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก) คัดลอก แก้ไข สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง ทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับ การประกอบย้อนกลับ หรือความพยายามอย่างอื่นในการเปิดเผยรหัสต้นฉบับ การขาย การมอบหมาย การใช้สิทธิช่วง ให้สิทธิ์ผลประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการถ่ายโอนสิทธิ์ใด ๆ ประการอื่นในหรือเข้าถึงระบบ บริการ หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่ผ่านระบบ (รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้)  นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขระบบ หรือส่วนใด ๆ ในระบบ ในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม และไม่ใช้ระบบหรือบริการฉบับแก้ไขใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชพ  คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงระบบหรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่าย  เนื้อหา ใจความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่หรือนำเสนอผ่านระบบหรือบริการที่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายใหม่ ยกเว้นได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชพ

ตามเงื่อนไขการใช้งานระบบ (รวมถึงบริการ) คุณยอมรับว่าจะคุณจะไม่ใช้งานระบบด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะชดใช้ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เรา รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานระบบหรือบริการด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งต้องห้าม

เชพอาจยุติ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกด้านใด ๆ ของระบบ (หรือส่วนย่อยหรือองค์ประกอบใด ๆ ของระบบ) รวมถึงคุณลักษณะหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ ได้ตลอดเวลา เชพอาจลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ รวมถึงบุคคลภายนอก ในหรือจากระบบ เชพสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับคุณลักษณะและบริการบางประการ หรือจำกัดการเข้าถึงระบบบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ เชพสามารถยุติการใช้งานระบบของคุณได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลยพินิจของเชพเพียงผู้เดียว

ทรัพย์สินทางปัญญา

เชพเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และคาดหวังให้คุณทำเช่นเดียวกัน เราทุ่มเทเวลา ความพยายาม และเงินทุนมากมายเพื่อสร้างระบบ รวมถึงเพื่อรวบรวมและจัดหาคุณลักษณะ เนื้อหา โอกาส และบริการที่มีอยู่ในหรือผ่านระบบ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเชพเป็นเจ้าของหรือ (เมื่อจำเป็น เหมาะสม หรือเกี่ยวข้อง) ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกให้ใช้งาน สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในและต่อระบบ และคุณลักษณะ เนื้อหา โอกาส รวมถึงบริการที่มีอยู่ในหรือผ่านระบบ รวมทั้งข้อมูล ข้อความ ข้อมูลตัวเลข รหัสคอมพิวเตอร์ ดนตรี อาร์ตเวิร์ก ฐานข้อมูล กราฟิก รูปภาพ การบันทึกเสียง เสียง วิดีโอที่ปรากฏ โลโก้ ซอฟต์แวร์ การเขียนแบบทางเทคนิค โครงแบบ กราฟิก ตลอดจนใจความและไฟล์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ และการจัดทำ การเก็บรวบรวม การออกแบบ การเลือก และการจัดการดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") อีกทั้งการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก "ภาพลักษณ์และความรู้สึก" รวมถึงการจัดการเนื้อหาดังกล่าว คุณรับทราบว่าเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งได้รับการปกป้องตามสิทธิ์ กฎหมาย และสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และซึ่งคุณไม่ได้ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของโดยการเข้าถึงและการใช้งานระบบและเนื้อหา รวมถึงสิทธิทั้งหมดดังกล่าวเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของเชพ หรือผู้ออกใบอนุญาตและผู้จัดหาเนื้อหา 

การประกาศข้อมูลหรือใจความหรือเนื้อหาอื่น ๆ ในระบบโดยเชพไม่ถือว่าเป็นการละเว้นกรรมสิทธิ์ในข้อมูล ใจความ หรือเนื้อหาดังกล่าว (เช่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ) และไม่เป็นการถ่ายโอนสิทธิ์แก่ผู้ใช้งานระบบหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ระบุไว้ชัดแจ้งในที่นี้

ลิขสิทธิ์

ตามที่กล่าวข้างต้น เนื้อหาทั้งหมดให้ไว้ในเนื้อหาของระบบ เป็นลิขสิทธิ์ © 2002 ของเชพ ("ลิขสิทธิ์ © ของเชพ") หรือสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเชพ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต เนื้อหา (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ต้องไม่ได้รับการแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ ร่าง ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดงต่อสาธารณชน ประกาศ เข้ารหัส แปล ส่งต่อ เผยแพร่ หรือขายในลักษณะหรือโดยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเชพ ยกเว้น (1) ระบุไว้เป็นประการอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือ (2) คุณอาจดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาสำหรับใช้งานซึ่งไม่ใช่การแข่งขันกับ หรือเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหายต่อเชพในทางใดก็ตาม ตราบเท่าที่คุณรักษาลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์ทั้งหมดไว้ได้ครบถ้วน โปรดทราบว่า การยินยอมที่มีข้อจำกัดอาจถูกเพิกถอนโดยเชพได้ทุกเมื่อ และด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงไม่มีความยินยอมให้ตีพิมพ์ซ้ำเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเว็บไซต์เอ็กซ์ทราเน็ต หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลหรือการจัดทำอื่นใด การใช้งานเนื้อหาใด ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คุณยอมรับอีกว่าจะไม่ตัดตอน รวบรวม หรือเก็บข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลใด ๆ จากระบบอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยืนยันตัวตนของลูกค้า หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์มีการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมในระบบ กรุณาติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน "ประกาศเกี่ยวกับตัวแทนลิขสิทธิ์" ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในระบบล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเชพ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ออกใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่สามารถทำซ้ำ เลียนแบบ หรือนำไปใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเชพ หัวข้อของทุกหน้า กราฟิกที่ปรับแต่ง ไอคอนปุ่ม รวมถึงบทบรรยายเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการออกแบบของเชพหรือบริษัทในเครือ ต้องไม่ทำซ้ำ เลียนแบบ หรือนำไปใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเชพ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่น ๆ ที่แสดงในระบบเป็นทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ หากคุณเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของคุณมีการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมในระบบ กรุณาติดต่อเรา

นอกจากนี้ หากคุณประสงค์ที่จะใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของเชพโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กรุณาติดต่อเรา

สิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเชพอาจอยู่ภายใต้สิทธิบัตรหนึ่งใบหรือมากกว่านั้น หรืออาจมีความลับทางการค้าและ/หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์ของเชพ เชพขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ไม่มีการโอนหรือให้สิทธิ์ภายใต้สิทธิบัตรใด ๆ ที่ดำเนินการ หรือแสดงนัยตามบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานระบบของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ฝ่าฝืนสิทธิ์ดังกล่าว หรือถอดรหัส ทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับ หรือรวบรวมรหัสผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใด ๆ ของเชพ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใด ๆ รวมถึงไฟล์หรือรูปภาพใดก็ตามที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ รหัส ข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ที่ใช้หรือเข้าถึงได้ผ่านระบบที่คุณสามารถใช้งานแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเข้าถึงและการใช้งานระบบ ซึ่งระบุว่าการใช้งานดังกล่าวไม่ใช่การแข่งขันกับ หรือเสื่อมเสียต่อเชพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในระบบหรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เชพรักษากรรมสิทธิ์และอำนาจโดยครบถ้วนสมบูรณ์ต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในซอฟต์แวร์ คุณยอมรับว่าจะไม่คัดลอก เผยแพร่ ขาย แก้ไข ถอดรหัส ทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับ รวบรวมรหัส หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ประกาศเกี่ยวกับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์

เชพเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเรียกร้องให้ผู้ใช้งานระบบทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาในระบบฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของคุณตามข้อ 17 แห่งประมวลกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 512(ซี)(2) กรุณาแจ้งให้ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่กำหนดทราบ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับส่วนย่อยของระบบที่บังคับใช้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์

ข้อมูลผลงานมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

การระบุเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่าละเมิด และข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพียงพอให้เชพระบุตำแหน่งเนื้อหา

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล หากเป็นไปได้ ที่ซึ่งฝ่ายที่ร้องเรียนอาจได้รับการติดต่อ

การชี้แจงข้อเท็จจริงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียน ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย และ

การชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข้อมูลในประกาศถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

การกล่าวอ้างและประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องส่งไปยัง: bgintellectualproperty@brambles.com

พฤติกรรมผู้ใช้งาน - ทั่วไป การใช้งานหรือการพยายามใช้งานระบบ (1) ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต ทุจริต หรือมุ่งร้าย (2) ที่อาจทำลาย ปิดใช้งาน เกินพิกัด หรือบั่นทอนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ (3) ที่อาจแทรกแซงการใช้งานของบุคคลอื่น ๆ และความพึงพอใจต่อระบบ (หรือส่วนใด ๆ ของระบบ) (4) เพื่อให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบัญชีอื่นใด ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือระบบผ่านการเจาะข้อมูล การทำลายรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด (5) เพื่อเข้าถึงระบบ ข้อมูลตัวเลข หรือข้อมูลที่เชพไม่ประสงค์ให้ผู้ใช้งานเข้าถึง (6) เพื่อพยายามให้ได้เนื้อหาหรือข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ ที่เราไม่มีเจตนาให้ใช้งานได้ หรือ (7) การใช้งานใด ๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์ ซึ่งเตรียมการเอาไว้ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบของคุณ คุณยินยอมว่าจะไม่:

(ก) อัปโหลดหรือส่งข้อความ ข้อมูล ข้อมูลตัวเลข ข้อความสั้น ซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เป็นภัย คุกคาม ดูถูก รังควาน ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ใส่ร้าย หรือที่ไม่พึงประสงค์อื่นใด หรือที่อาจรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของผู้อื่นหรือ

(ข) เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อบุคคลอื่นไม่ว่าผ่านทางระบบหรือทางอื่น ๆ

(ค) สร้างตัวตนปลอมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงผู้อื่นหรือปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวแทนเชพ หรือถ้อยความที่เป็นเท็จหรือการบิดเบือนความเกี่ยวเนื่องอื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงาน

(ค) อัปโหลดหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ แสดง หรือส่งต่อภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือความไว้วางใจ (เช่น ข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูล)

(ง) อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส โปรแกรมลวงข้อมูล หนอนคอมพิวเตอร์ ระเบิดเวลา ไวรัสลบข้อมูล ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้ดำเนินการของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

(จ) ลบข้อความระบุถึงเจ้าของสิทธิตามกฎหมาย หรือชื่อการค้าหรือฉลากที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งคุณอัปโหลดไปยังคุณลักษณะการสื่อสารใด ๆ

(ฉ) การใช้งานคุณลักษณะการสื่อสารของระบบในลักษณะที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการให้บริการแหล่งข้อมูลต่อผู้ใช้คนอื่น ๆ (เช่น การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ การใช้ตัวอักษรขนาดเท่ากันทั้งหมด หรือการโพสต์ข้อความซ้ำ ๆ ต่อเนื่องจำนวนมาก)

(ช) อัปโหลดหรือส่งเนื้อหาโฆษณาส่งเสริมการขาย "อีเมล์ขยะ" "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" "แผนปีรามิด" หรือรูปแบบอื่น ๆ ในเชิงชักชวน การค้า หรือประการอื่น

(ซ) ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

(ฌ) อัปโหลดหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดก็ตาม

(ญ) ลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ลงประกาศโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ

(ฎ) สืบหา ตรวจสอบ ทดสอบช่องโหว่หรือการฝ่าฝืนมาตรการการพิสูจน์ตัวจริงของระบบ หรือเครือข่าย หรือระบบที่เกี่ยวข้องใด ๆ

(ฏ) ลงทะเบียน สมัครสมาชิก พยายามลงทะเบียน พยายามสมัครสมาชิก ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือพยายามยกเลิกการเป็นสมาชิกของบุคคลใดก็ตามสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หากคุณไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวให้กระทำการเช่นนั้น

(ฐ) เก็บหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมถึงอีเมล์ หรือ

(ฑ) ใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมสไปเดอร์ โปรแกรมสแครบเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองอื่น ๆ ในการเข้าถึงระบบ หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในระบบ

เชพสงวนสิทธิ์ดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่อาจเห็นว่าเหมาะสม ในการตอบสนองต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ต้องสงสัยดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระงับหรือการยุติการเข้าถึงและ/หรือบัญชีของผู้ใช้ เชพอาจร่วมกับหน่วยงานทางกฎหมายและ/หรือบุคคลภายนอก ในการตรวจสอบอาชญากรรมหรือการทำละเมิดที่ต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหา  ยกเว้นว่าอาจมีข้อจำกัดที่ชัดแจ้งตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เชพสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามที่เชพเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้ หรือเพื่อแก้ไข ปฏิเสธที่จะลงข้อมูล หรือเพื่อลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามดุลยพินิจของเชพแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะชดใช้ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เชพ (รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษามืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอันสัมพันธ์กับการป้องกันหรือการระงับข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้น) เนื่องจากการใช้งานระบบของคุณด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

เชพสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้ หรือเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามดุลยพินิจของเชพแต่เพียงผู้เดียว

 

การสื่อสารทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

คุณยอมรับว่าการสื่อสาร เนื้อหา หรือข้อมูลในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่คุณส่งหรือส่งต่อถึงใครก็ตาม (รวมถึงเชพ) ผ่านระบบ (หรือหน้าข้อมูลของเราที่มีในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์) โดยการส่งอีเมล์ ลงข้อมูล ส่งข้อความ อัปโหลด ดาวน์โหลด หรืออื่นใด รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิด แผนการ หมายเหตุ ข้อมูลบัญชี หรือเนื้อหา ข้อมูลตัวเลข หรือข้อมูลอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") ไม่เป็นความลับ เว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเชพ และเมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้เชพ คุณยินยอมให้เชพมีสิทธิ์อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ โอนสิทธิ์ย่อยได้ ในทั่วโลก โอนได้ ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีข้อจำกัด มอบหมายได้ ชำระครบถ้วน และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์) ในการคัดลอก ดำเนินการ แสดง เผยแพร่ จัดเตรียมงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง แจกจ่าย ประมวลผล วิเคราะห์ ใช้ และใช้เพื่อการค้า ด้วยวิธีการใด ๆ ที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่ค้นพบในอนาคต กับข้อมูลดังกล่าว (หรือเนื้อหาหรือใจความใด ๆ ที่มีในที่นี้) ในสื่อใด ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งผ่านทางระบบหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ซึ่งคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ขาดตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเช่นนั้น และเนื้อหาหรือใจความที่มีในที่นี้ ไม่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์แก่บุคคลภายนอกใด ๆ หรือคุณไม่ใช้โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อจำกัดตามสัญญา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเชพ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้กับการใช้งานระบบนี้ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเชพได้ ที่นี่. คุณรับทราบและยอมรับว่า เชพอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างการใช้งานระบบในลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมไว้ตามการอ้างอิง ดังที่ระบุไว้ทุกประการในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ขอให้คุณอ่านและทำความคุ้นเคยกับแนวทางการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ

นอกจากนี้ เมื่อใช้งานระบบ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่า การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เป็นส่วนตัวหรือไม่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง คุณเข้าใจว่าข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังระบบอาจมีผู้อื่นอ่านหรือดักฟัง แม้มีประกาศเฉพาะว่าการถ่ายโอนข้อมูลที่เจาะจงได้รับการเข้ารหัส

ข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์

เนื้อหาที่มีอยู่ในระบบนี้เชื่อถือว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินความถูกต้องของข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลทั้งหมดในระบบเป็นไปตามข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

นอกจากนี้ ระบบอาจมีความผิดพลาดด้านเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เชพจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ดังกล่าว อีกทั้งเชพไม่มีหน้าที่ระบุและ/หรือแก้ไขความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ นั้น

ลิงก์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ระบบนี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพียงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบ และไม่ถือเป็นการส่งเสริม การให้การสนับสนุน หรือการแนะนำโดยเชพเกี่ยวกับ -- หรือเป็นความรับผิดชอบสำหรับ -- เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์นั้น ๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น ๆ เชพปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่างต่อเว็บไซต์ดังกล่าว ต่อการเข้าถึงทั้งหมด และการใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ รวมถึงการใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่าง รวมทั้งไม่มีการรับรองหรือการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ ที่ขาย หรือมอบให้คุณโดยบุคคลภายนอก การใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ของคุณ และการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่อาสาสมัครสละเวลาหรือบริการ หรือร่วมบริจาคเพื่อการกุศลผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ๆ คุณยินยอมว่าจะไม่มีเรื่องฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้องกับเชพ อันเกิดจากหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ไม่แสดงนัยว่า:  (ก) เชพอยู่ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ (ข) เชพได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ที่แสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือสามารถเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว (ค) เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ของเชพ

ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ๆ

ลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชพ ยกเว้นเชพยินยอมให้ใช้ลิงก์โดยที่:

ลิงก์เป็นลิงก์เฉพาะข้อความที่มีเฉพาะหัวข้อของหน้าหลักของเว็บไซต์

ลิงก์ "ปรากฏ" เฉพาะหน้าหลักของเว็บไซต์ และไม่ไปยังหน้าที่ลึกกว่านั้น

ลิงก์แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์เต็มหน้าจอ -- กล่าวคือ ไม่อยู่ใน "กรอบ" ในลิงก์ที่เชื่อมโยง และ

ลักษณะปรากฏ ตำแหน่ง และด้านอื่น ๆ ของลิงก์ไม่ (1) สร้างลักษณะปรากฏที่เป็นเท็จซึ่งหน่วยงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหรือได้รับการสนับสนุนจากเชพ บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) เป็นต้นว่า เพื่อทำลายหรือลดทอนค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับชื่อและเครื่องหมายการค้าของเชพ บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เชพสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการยินยอมให้ใช้ลิงก์ได้ทุกเมื่อ ตามดุลยพินิจของเชพแต่เพียงผู้เดียว คุณยินยอมว่าจะลบหรือยกเลิกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์โดยทันที เมื่อมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชพ คุณจะไม่ใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของเชพเป็น "ปุ่ม" ไฮเปอร์ลิงก์ หรือในลักษณะอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชพ

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

ระบบอาจมีเนื้อหา ข้อมูลตัวเลข หรือข้อมูลที่ระบุ ลงประกาศ หรือนำเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านการสร้างกรอบและเทคโนโลยีอื่น ๆ คุณยินยอมว่าทั้งเชพและบริษัทในเครือต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามต่อคุณ สำหรับเนื้อหา ข้อมูลตัวเลข หรือข้อมูลของบุคคลภายนอก ในกรณีที่คุณใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอก อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเนื้อหาที่ใช้ เชพไม่ตรวจสอบ รับรอง หรือค้ำประกันเนื้อหาที่ให้ไว้ในระบบโดยบุคคลภายนอก เชพไม่รับผิดชอบการส่งมอบหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ขาย โฆษณา หรือให้บริการโดยบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่ให้ไว้โดยบุคคลภายนอก ละเมิดกรรมสิทธิ์ใด ๆ ของคุณ กรุณาติดต่อเรา

นอกจากนี้ ระบบอาจมีข้อเสนอสำหรับขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยเชพ สินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจได้รับเฉพาะการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ประกอบการที่ใช้ได้เพื่อทำธุรกรรม ข้อกำหนดของข้อเสนอที่แสดงในระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา ปริมาณ สภาพพร้อมใช้งาน และคำอธิบายอาจแตกต่างไปจากที่แสดงในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ความแตกต่างในข้อกำหนดของข้อเสนอระหว่างระบบนี้และเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่แสดงในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ เชพไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อนใด ๆ ดังกล่าว หรือการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ระบบและเนื้อหารวมทั้งบริการที่มีคือจัดให้ "ตามสภาพ" และอยู่ในเกณฑ์ "เท่าที่มีอยู่" และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูลเท่านั้น คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานระบบ บริการ และ/หรือเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตและยกเว้น ตามที่ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง เชพ บริษัทแม่ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปฏิเสธการรับประกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของการนำไปค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด

คุณเห็นด้วยโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานระบบ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมด ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่โดย ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงจากระบบ เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยพิเศษ โดยบังเอิญ และเป็นผลสืบเนื่องกับธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล และ/หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว

คุณรับทราบว่าเชพไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านระบบ เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เชพและบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง การแพร่หลาย ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์จากคำแนะนำ ความคิดเห็น ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่เผยแพร่หรือจัดทำโดยบุคคลภายนอก

เชพไม่รับประกันใด ๆ ว่าระบบหรือเนื้อหาจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือระบบหรือเนื้อหาจะไม่ถูกระงับชั่วคราว ทันเวลา ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข (หากมี) และเชพไม่รับประกันต่อผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งานระบบนี้หรือบริการต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้ระบบ

เชพไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยพิเศษ โดยบังเอิญ และเป็นผลสืบเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูลจากความล่าช้า การไม่ส่งเนื้อหา หรืออีเมล ข้อผิดพลาด เวลาที่ระบบหยุดชะงัก การส่งเนื้อหาหรืออีเมลผิด สัญญาณเครือข่ายหรือระบบขาดหาย ความเสียหายของไฟล์ หรือการหยุดชะงักของบริการที่เกิดจากความประมาทของเชพ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกใบอนุญาต หรือความผิดพลาด และ/หรือการละเลยของผู้ใช้เอง เว้นแต่จะตกลงไว้โดยเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษร และตามที่แสดงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เชพปฏิเสธการรับผิดชอบต่อการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ว่าจะรักษาความลับของข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านระบบ

ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งคุณได้รับจากเชพ หรือผ่านระบบว่าจะสร้างการรับประกันใด ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจน

บางรัฐหรือบางประเทศไม่อนุญาตการจำกัดหรือการยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกัน หรือเงื่อนไขบางประการ ดังนั้น การยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การจำกัดความรับผิดชอบ

เว้นแต่จะตกลงไว้โดยเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่ากรณีใด ๆ เชพหรือบริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้จัดหาจะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานระบบ หรือเนื้อหา หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียโปรแกรม ข้อมูล หรือที่เป็นนามธรรมอื่น ๆ แม้ว่าเชพจะได้รับแจ้งโดยชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว คู่สัญญารับทราบว่านี่คือการจัดสรรความเสี่ยงตามสมควร ในกรณีใด ๆ ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราสำหรับการเรียกร้องตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือการใช้งานระบบของคุณ (หรือส่วนใดก็ตามของระบบ) จะต้องจำกัดตามรายได้ที่เราได้รับจากคุณในสิบสอง (12) เดือนของมูลฟ้องที่ใช้ได้อยู่ก่อนหน้า

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการจำกัดหรือการละเว้นความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น การจำกัดหรือการละเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และดูแลเชพ บริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดหาจากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมของทนายอันเกิดจาก (1) การละเมิดใด ๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือสิทธิของผู้อื่น (2) การเรียกร้องของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับหรือเกิดจากเนื้อหา ข้อมูลตัวเลข หรือข้อมูลที่คุณส่ง ลงประกาศ หรือถ่ายโอนผ่านระบบ หรือ (3) การเข้าถึงของคุณและการใช้เนื้อหา ระบบ รวมทั้งสื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน หรือผ่านระบบและเชพ

บัญชี รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่เสนอในหรือผ่านระบบอาจต้องให้คุณเปิดบัญชี (รวมถึงการสร้างรหัสเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นความลับโดยทั้งหมด รวมถึงรหัสเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน กิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสเข้าสู่ระบบของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เชพทราบทันทีเมื่อทราบว่ามีการใช้บัญชี รหัสเข้าสู่ระบบ หรือรหัสผ่านของคุณ หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเชพ หรือผู้ใช้รายอื่น หรือผู้เข้าชมระบบเนื่องจากบุคคลอื่นใช้บัญชี รหัสเข้าสู่ระบบ หรือรหัสผ่านของคุณ

ในการใช้เว็บไซต์ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือของเชพ คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ("ข้อมูลบัญชี") ที่เชื่อมโยงกับบัญชีระบบการจัดการการขนส่ง ("TMS") ("บัญชีผู้ใช้")  ข้อมูลบัญชีที่คุณป้อนจะมีการพิสูจน์ตัวตนผ่าน TMS

คุณไม่สามารถใช้บัญชี รหัสเข้าสู่ระบบ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่นได้ตลอดเวลา โดยไม่ได้รับอนุญาตและได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้ถือบัญชี รหัสเข้าสู่ระบบ หรือรหัสผ่าน เชพไม่สามารถและจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

ทั่วไป

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ต้องได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา และกฎหมายของรัฐบาลกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่กระทบต่อความขัดแย้งในบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยินยอมว่าจะยื่นต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและเขตอำนาจพิเศษของศาลรัฐฟลอริดา หรือศาลรัฐบาลกลางภายในรัฐฟลอริดา นอกจากนี้ คุณยกเว้นการเรียกร้องใด ๆ โดยชัดเจนว่าสถานที่ซึ่งไม่เหมาะสมเหตุด้วยผลใดก็ตามในศาลเหล่านี้

อื่น ๆ

ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อตกลงอื่นใดที่เชพลงนาม สำหรับสื่อและบริการที่ซื้อผ่านระบบ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเชพเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานระบบของคุณ หากพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และจะไม่มีผลต่อความถูกต้อง หรือการใช้บังคับไม่ได้ของบทบัญญัติที่เหลือ คุณยอมรับว่าการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือการใช้งานระบบของคุณ ต้องจัดเก็บไฟล์ภายในหนึ่งปีหลังจากที่เกิดขึ้นหรือถูกห้ามอย่างถาวร

คุณยินยอมว่าจะไม่คัดค้านการอ้างเป็นพยานหลักฐานหรือการบังคับใช้สำเนาข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของเชพ ซึ่งเกี่ยวกับการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่เผยแพร่สิทธิ์ การเยียวยา หรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากคุณและเชพ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ เชพสามารถมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แก่บุคคลภายนอกได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถมอบหมายข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเชพ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลผูกพันในและมีผลบังคับต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงผู้สืบตำแหน่งหรือผู้ได้รับมอบหมายตามลำดับ คุณรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงระบบและเขตอำนาจศาลอื่นใดที่บังคับใช้กฎหมายกับคุณและการกระทำของคุณ คุณยอมรับว่าจะไม่เข้าถึงหรือใช้งานระบบ เนื้อหา หรือข้อมูลหรือใจความอื่นใดในระบบ โดยฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

คุณยอมรับว่าการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนคุกคามที่คุณกระทำ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อ้างอิง ถือเป็นหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรม ซึ่งจะสร้างความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้และวัดไม่ได้แก่เรา นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าค่าเสียหายเป็นตัวเงินไม่เพียงพอต่อความเสียหายดังกล่าว และยินยอมให้เราได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม ซึ่งเราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม  การแก้ไขความเสียหายเหล่านี้ นอกเหนือจากการแก้ไขความเสียหายอื่นใดที่เราได้รับตามกฎหมายหรือโดยเท่าเทียมกัน

การใช้งานระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำและการสื่อสารที่ดำเนินการหรือส่งต่อด้วยบัญชีของคุณ และคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น รัฐ ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานของหรือกิจกรรมในระบบ ระบบควบคุมและดำเนินการในสหรัฐอเมริกา หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์จากนอกสหรัฐอเมริกา และมีข้อจำกัดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลในการกระทำเช่นนั้น อย่าเข้าถึงหรือใช้งานระบบ (หรือส่วนใดก็ตามของระบบ)

ติดต่อเรา

เชพยินดีรับข้อคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือระบบนี้ กรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ ผ่านทาง แบบฟอร์มติดต่อของเรา.

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 กรกฎาคม 2559 กรุณาย้อนกลับมาดูการปรับปรุงข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นระยะ ๆ

ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

กรุณาระบุรายละเอียดของคุณด้านล่าง

 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

หากการดาวน์โหลดของคุณไม่เริ่มต้นโปรดคลิกที่นี่

เลือกภาษา

Thailand
เสร็จสิ้น

ไม่ใช่ประเทศหรือภาษาของคุณใช่หรือไม่?

เปลี่ยนประเทศ

ข้อกำหนดการใช้งาน | CHEP Middle East